דיני בר מצרא

הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
29.03.2015
#107
תגיות

דיני בר מצרא

החיוב

מהתקנות שתיקנו חז"ל לעשות 'הטוב והישר'[1] הוא הבא לקנות קרקע במיצר חבירו חייבו חז"ל ליתן דין קדימה לבעל המיצר[2]. חז"ל תיקנו תקנה זו לטובת בעל המיצר, מאחר שהלוקח יוכל למצוא קרקע במקום אחר, ואילו למצרן נוח שיהיו לו נכסיו במקומות קרובים זה לזה[3]. לפיכך, אם לא היה הלוקח יכול לקבל דבר זה במקום אחר, כגון מתנה אין זכות למצרן[4].

בין אם הלוקח ביקש לקנות מהמוכר או המוכר ביקש למכור ללוקח, הקדימה למצרן[5]. זאת לעומת 'העני המהפך' לקנות שאין לו תביעה נגד הלוקח שהמוכר יזם למכור לו[6].

מקור הדין

מקור לדין זה מצאו בפסוק שנאמר "ועשית הישר והטוב"[7], וכתבו הפוסקים שהוא קרוב למצות עשה ולכן אסור להערים בדבר[8], ומכל מקום במקום ספק מקילים בדינו כשאר ספק תקנה שמעמידים על עיקר הדין[9].

החיוב על הלוקח

חז"ל הטילו החיוב על הלוקח להעביר הנכס לבר מצרא, וחשוב שליח של המצרן לכל דבר, ועל כן עדי הקנין יכתבו השטר לכתחילה בשם המצרן אפילו לא ידוע להם אם נתרצה לקנות, ואין צריכים קנין אחר[10].

חז"ל לא הטילו כל חיוב על המוכר כלפי המצרן, שהרי הברירה בידו שלא למכור, ואם ירצה למכור יהיה הנכס ממילא בידו שהרי הלוקח חייב להעביר הנכס ליד המצרן[11]. כמו כן אין חיוב על המוכר להודיע למצרן כשיש לחוש שיפסיד מפני זה[12], כגון אם חושש שעד שיודיע למצרן יפסיד למכור ללוקח, אבל אם אין חשש הפסד טוב שיודיע למצרן או לאנשים שיודיעו לו[13], ודנו הפוסקים האם זו עצה טובה בלבד או שכן נכון מדינא שיעשה כן[14].

להודיע למצרן

הלוקח אינו חייב להודיע למצרן שעומד לקנות, ואם יתוודע למצרן שקנה יעבור הנכס ממילא אליו שהרי חשוב שלוחו[15]. והראיה שלוקח שהשביח הנכס לפני שנתוודע למצרן חוזר וגובה ממצרן כדין היורד לשדה חבירו ברשות[16]. אבל אם נתוודע שהמצרן רוצה לקנות אסור הלוקח לקנות וכן אסור למוכר למכור ללוקח שמסייע בזה לעובר עבירה[17].

הערות שוליים:
[1] בהרבה דינים דומים דיני בר מצרא ל'עני המהפך', ועיין רמ"א רל"ז סעיף א', וע"ע שו"ת מהרש"ג ח"ג קי"ז, ושו"ת תשורת ש"י ח"א רמ"ח. [2] ב"מ ק"ח א', שו"ע חו"מ קע"ה סעיף ה' ואילך. [3] רש"י שם ד"ה ואי, וד"ה ועשית, סמ"ע שם ס"ק ו'. [4] ב"מ שם, וסי' קע"ה סעיף נ"ד, ועיין הרד"ך בית כ"ז חדר ב' דבמכירה בזול אין דינא דבר מצרא, והובא ברמ"א סי' רל"ז לגבי דינא דעני המהפך, ולפי זה תלוי במחלוקת הראשונים האם מכירה בזול דינא כמציאה, או לא פלוג במכר, עיי"ש בש"ך ס"ק ג', ועוד יבואר אי"ה בגליונות הבאים. [5] שו"ת מהרש"ג ח"ג קי"ז, עיין הערה 1. [6] ראה סמ"ע שפ"ו ס"ק י', דהיינו אפילו לאחר פיסוק דמים עם הלוקח וכשאין מחוסר אמנה במה שחוזר, כגון נכרי או תרי תרעי, עיין סו"ס ר"ד. [7] גמ' שם ע"פ דברים ו' י"ח, וראה לשון הרמב"ם הל' שכנים פרק י"ב הל' ה. [8] תשובת מיימוני קנין ט"ז דלכן אין לבטל הישר והטוב ע"י הערמה (ראה קע"ה סעיף כ"ח), ועיין בשו"ת מהרש"ם חלק ז' סימן ר"ח ד"ה הרי, משפט שלום קע"ה במשמ"ש א' שנקט כן בפשטות והוכיח מזה כסוברים שהערמה אסור בדאורייתא, ואולם בשו"ת מהר"ם אלאשקר סי' קי"ח כתב שידוע שדדב"מ הוא רק דרבנן, וראה הערה 9. [9] עיין שו"ת מהרי"ט ח"ב יו"ד סי' י' שכ"כ (ועוד מקומות) בביאור הרמב"ם שכנים שם הל' י"ב, ונראה דאמנם זו תקנה דרבנן וכמו שהאריך המשפ"ש קע"ה סעיף נ"ט לדון בדינא דב"מ ע"פ המהרי"ט הנ"ל ועוד אחרונים בספק תקנה, הגם שנקט שזה קרוב לדאורייתא ( עיין הערה 8), וע"ע שו"ת תשורת ש"י ח"א תקי"ד, ועוד י"ל דמעיקרא תיקנו חכמים שבספק אוקמה אדאורייתא. [10] קע"ה סעיף ו' ע"פ ב"מ שם, וכתב הרא"ש שם סי' כ"ג שיכתבו על שמו של המצרן דזה כקונה לחבירו שלא מדעתו, עיי"ש, הרי שזה אפילו לפני שידוע האם המצרן רוצה לקנות, וכן כתב הלבוש סעיף ו', עיי"ש. [11] רש"י שם ק"ח ב' ד"ה עכו"ם וד"ה שכיני, סמ"ע שם ס"ק ז' וס"ק ל"ח. ועיין לבוש סעיף י"א שכתב כן רק לדעת הי"א. [12] עיין קע"ה סעיף נ"ד, וע"ע רמ"א רל"ז סעיף א' שחשו לטובת המוכר בדין העני המהפך בחררה במו"מ כמו בדינא דבר מצרא, ובשו"ת תשורת ש"י ח"א סי רמ"ח האריך בזה. [13] רמ"א סעיף ל"ד אם המצרן במדינת הים יודיע לבי"ד שיאמרו לאוהביו של מצרן. [14]בסמ"ע ס"ק ס"ג כתב שזה רק עצה טובה למוכר, שאם לא ישאל את המצרן ייראו אנשים לקנות שמא יבוא המצרן לקחת מהם, אבל בשו"ת דברי מלכיאל ח"ג סע' קנ"ו כתב שאין זה עצה בעלמא שאמנם לא הטילו חז"ל עליו חיוב להודיע אבל אם אין למוכר הפסד למוכר טוב שיודיע למצרן. וע"ע בפת"ש סי' קע"ה ס"ק כ"ח משו"ת שבו"י ח"ג סי' קס"ה ובשו"ת מבי"ט ח"ב סי' קצ"ה הראשונה - נסמן בש"ך ס"ק ס"ג. [15] שו"ת מהרש"ג ח"ג קי"ז. ועיין אבן האזל הל' שכנים פרק י"ג הל' י"א בביאור הרמב"ם שסובר שהמצרן גובה מהלוקח אם בע"ח של המוכר טרף ממנו, (ועיין קע"ה סעיף כ"א דיעה א') שכיון שהטוב והישר שיהיה למצרן והלוקח עבר ע"ז, תיקנו שיסתלק וימכור ובזה הוא כשלוחו של המצרן עיי"ש, אכן נראה שגם לדבריו אף לשיטת הרמב"ם אין איסור לכתחילה ואינו כעובר על איסור שהרי הוא יורד ברשות, אלא שצריך למכור למצרן כדי שיתקיים התקנת חכמים. [16] מהרש"ג הנ"ל. [17] שו"ת דברי מלכיאל הנ"ל.
הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
13.04.2015
#108

זכות מצרנות של שותף או קרוב

שותף או יורש קודם לכל

אמרו חז"ל, הטוב והישר הוא שמצרן שיש לו קרקע סמוך לקרקע חבירו, יזכה בקרקע שמכר חבירו למי שאינו מצרן. לפיכך, תיקנו חז"ל שהלוקח נעשה שליח של המצרן, ורשאי המצרן להוציא הקרקע מידו לאחר שקנה הקרקע סמוכה למצר[1].

ברם, השותף או היורש שיש לו חלק בגוף הקרקע, עדיף ממצרן לקרקע שאין לו חלק בגוף הקרקע[2], לפיכך תיקנו חז"ל שבזה הטוב והישר הוא ששותפים או יורשים בקרקע שמכר אחד מהם חלקו למצרן, שהשותפים האחרים או אפילו אחד מהם[3], מוציאים מיד הלוקח, ואפילו הוא מצרן[4].

מכר השותף ללוקח ולא רצה שותפו להוציא מיד הלוקח, לא איבד המצרן זכותו כמצרן ודאי, ומסלק ללוקח, והלוקח אינו יכול לומר למצרן שמא יפול החלק שקניתי – לאחר שאחלוק עם שותפי - בצד שאינו בצד הקרקע שלך ואזי אינך מצרן, דהא כעת הוא מצרן[5].

שותף ויורש זכותו כמצרן

הואיל וזכות השותף או היורש היא כדין מצרן, העברת הנכס מהלוקח ליד השותף היא כמו בשאר מצרן שחז"ל עשו את הלוקח לכשלוחו של המצרן[6].

בנכס שאין זכות מצרנות

לעומת זה, אם מאיזה סיבה אין זכות מצרנות במכירה זו, אין זכות לשותף או היורש להוציא מיד הלוקח. לפיכך במקום הפסד למוכר אין השותף מוציא מיד הלוקח[7], כגון אם השותף או היורש אינו בעיר[8] או שמוכר כל נכסיו לאחד[9], או בדבר שלא תיקנו זכות מצרנות כגון הנותן חלקו במתנה[10].

חז"ל תיקנו שהמוכר לאשה אין המצרן מוציא מידה[11], המדובר שאין לחוש שמערמת לקנות לבעלה, כגון שידוע שיש לה נכסים שאין לבעלה רשות בה, או אלמנה[12], ונחלקו הפוסקים האם אף שותף אינו מסלק את האשה, ועל כן אין להוציא מיד המוחזק[13].

שותף ויורש לאחר חלוקה

זכות השותף והיורש לעומת האחרים היא רק לפני חלוקת השותפות, אבל אחר החלוקה אין זכות המצרנות שלהם עדיף על מצרן אחר[14], אך יש שכתב שבזה דין היורש עדיף משאר שותף וגם אחר חלוקת הירושה מעכב אחד האחים על האח שמוכר חלקו שלא ימכור לאחרים אלא לו[15].

שותף בעסק

בעל קרקע שמכר קרקעו למי ששותף עמו בעסקים אבל לא בקרקע זו, אין המצרן מוציא מידו[16], אבל השותף עם המוכר בקרקע מוציא מידו[17], וכן אם קדם המצרן או אפילו אדם אחר וקנה, אין שותף בעסקים מוציא מידו[18], ויש שכתב שגם לפני המכירה, אם באו השותף והמצרן לקנות יש למצרן קדימה מפני שותף בעסקים[19].

קרובים

הטוב והישר הוא שיהיה ליוצאי חלציו קדימה בנכסי אביהם, לפיכך אב שמכר קרקע שלו אין זכות מצרנות על קרקע שמכר לבנו או בתו או אפילו לנכדיו, ואין המצרן או השותף מוציאים מידם[20], אבל לשאר קרובים אין זכות קדימה, והמצרן מוציא מידם[21].

הערות שוליים:
[1] ב"מ ק"ח א', סי' קע"ה סעיף ה' . [2] לבוש שם סעיף ה', ובערוך השולחן סעיף ל"ב כתב מפני שיש גם שותפות וגם מצרנות. [3] סמ"ע קע"ה ס"ק ו'. [4] סי' קע"ה שם בשם יש אומרים וכתב הרמ"א שכן עיקר, ובסמ"ע הנ"ל תמה שלא מצא חולקים ע"ז, אבל הש"ך ס"ק ה' כתב די"א הוא הרא"ש שמסלקו אפילו אם כבר קנה המצרן דלא כדמשמע מרש"י, (עיין בחשב האפוד א' אריכות נפלאה ומסיק שצ"ע לדינא האם השותף מסלק למצרן. אכן סתימת הפוסקים היא שהשותף מסלקו). [5] קע"ה סעיף י"ב, וערוך השולחן סו"ס ח'. [6] קע"ה סעיף ו' וראה פרטי הדין בגליון ... [7] ובהג"ה בדרכי משה סוף ס"ק י"ט ובמשמ"ש כ"ו משו"ת הב"ח סי' י"ג, ועיין במשפט שלום סעי' ה' משו"ת משאת משה ח"א חו"מ סי' ס"ו שפסק כן, אבל ציין לכנה"ג (הגה"ט אות ב' וג' והגב"י אות צ"ה עיי"ש באריכות גדולה) שכתב דיש חולקים בזה [8] שם סעיף ל"ד. [9] שם סעיף ל"ו. [10] שם סעיף נ"ד,. [11] קע"ה סעיף מ"ז, וביאר הסמ"ע שלא שייך בה לומר שתמצא במקום אחר, שאין דרכה בכך. וצ"ע בזה במה שהאידנא שכיח טובא שאשה נו"נ ומפרנסת הבית (ראה פ"ת אה"ע סי' פ' ס"ק א' הדיון בפוסקים האם בזה מעשה ידיה לבעלה) דמצינו שבדינא דב"מ אזלינן בתר טעמא. [12] רמ"א שם וסמ"ע ס"ק פ"ה. ובמשפט שלום ציין לספר גט פשוט סי' קי"ט ס"ק נ"ט שביאר ג' טעמים בזה. [13] עיין ש"ך ס"ק מ"ז שציין לשו"ת ראנ"ח סי' י"ט שכתב בשם ריב"ש סי' ס"ט שחולקים על הרמ"א, וסיים שאין להוציא מיד הלוקח. וכ"כ הפ"ת ס"ק כ' משו"ת שבות יעקב ח"ג סי' קס"ה. [14] טו"ז סעיף ה'. [15] עיין משפט שלום ד"ה ועמ"ש, מכנה"ג הגה"ט ד' שדן האם באחים מוציא אפילו לאחר שחילקו, אבל העלה לדינא ע"פ הפרישה ועוד, שהאחים דומיא דשותפים שלא חילקו, ובמשמ"ש שם א' ד"ה ומ"ש, לאחר שכתב מבעל העיטור דאח היורש אתי מדין קרוב ואינו מסלק למצרן, העלה ע"פ הש"ך דרק בלא חילקו מסלק האח גם למצרן כדין שותף (אולי כוונתו לש"ך ס"ק ה' שלא חילק בזה), ובמשבצי האפוד ב' העלה דיורשים לאחר שחילקו אם הלוקח הוא מצרן אפילו לכתחילה אינו מעכב, אבל לסתם לוקח מעכב האח, ואפילו קיבל האחר המוכר פרעון חוזר בו ואינו במי שפרע, עיי"ש. [16] קע"ה סעיף מ"ט. [17] ערוך השולחן סעיף ל"ג וזה כ"ש ממה שמוציא ממצרן, והרי יפה כחו של מצרן קודם לשותף בעסק. [18] סמ"ע שם ס"ק פ"ח כ"כ ועיין ב"ח סעיף נ"ו ד"ה ומ"ש (השני) לפי פירושו בר"י ברצלוני, אפילו לאדם אחר, וכ"כ בשו"ת בית שלמה חו"מ נ"א בפשיטות. [19] עיין ערוך השולחן סעיף ל"ג שכ"כ, אבל עיין במשבצי אפוד ס"ק פ"ב שמסתפק בזה מדיוק בדברי הסמ"ע הנ"ל. [20] עיין ש"ך ס"ק ל' שנראה מסתפק בדבר, אבל בפ"ת ס"ק י"ג כתב שהשיטה מקובצת ק"ח ב' כתב משו"ת הרי"ף דאפילו נגד נכדיו אין לזה טענת מצרנות עיי"ש, ובשו"ת חת"ס חו"מ סי' י"א כתב דאף בת במקום שהבן אינו רוצה לקנות הדין כן, (ועיי"ש דמוכח מדבריו דכן לנכדיו. וצ"ע האם גם דור רביעי בכלל, דהא רחמי האב עד דור ההוא). מאידך, בנחלת צבי ובמשפט שלום כתבו דבהג"ה מיימוני קנין סי' ל"ב ל"ג כתב שגם בזה יש טענת מצרנות ושכן פסק בשו"ת הב"ח סי' י"ג, ומ"מ פסק המשפ"ש שהלוקח י"ל קי"ל נגד המצרן, והביא שבספר יהושע פו"כ סי' ע"ב כתב שהש"ך כ"כ אף לכתחילה, וסיים המשפ"ש שדבריו נכונים, ועיין במשבצי האפוד ס"ק ס"ב שדחה דברי המשפ"ש ונ"צ בביאור הגהות מיימוני וכתב ששם המדובר בבן שרוצה להוציא ממצרן אבל מודה שהמצרן אינו מוציא מהבן. וע"ע במשמ"ש שם י"ח דבשכירות שהשכיר האב אין זכות קדימה לבן נגד השוכר לזמן. [21] פתחי תשובה ס"ק ב' משו"ת שבו"י ח"ב סי' קס"א. וצ"ע אם המדובר גם במי שאין לו בנים רק אחים או בנ"א, דאפשר שגם בזה הטוב והישר להקדים היורש.
הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
21.04.2015
#109

מצרנות בקרקע בתים ומטלטלין

מצרנות בקרקע או מטלטלין

חז"ל תיקנו זכות מצרנות בקרקעות ובמחובר לקרקע, כגון בית או אילן שמקנה זכות בקרקע,[1] שהם דברים שיש בו קנין עולם וחזקה, ובזה הישר והטוב שנכסיו יהיו קרובים זה לזה[2]. בכל אלה יש למצרן זכות להוציא מלוקח, ולשותף הזכות להוציא אפילו מהמצרן[3].

חז"ל לא תיקנו זכות מצרנות במטלטלין, דהיינו שותפים במטלטלין, שאחד מכר את חלקו אין השותף השני מוציא מיד הלוקח[4]. ברם הרמ"א כתב שאם השותף טוען שלא נוח לו עם הלוקח ויגיע לו היזק מזה, שומעין לו לסלק הלוקח אם נראה לבית דין שיש ממש בטענתו[5] דאז יש בזה משום והישר והטוב[6], ויש שכתבו שבכל אופן אין מצרנות במטלטלין[7].

לפי האמור, יש לדון מזה לשותפים בעסק שעיקר העסק אין לו נכסים, ולפי תנאי השותפות יכול למכור חלקו או שהגיע הזמן לחלוק השותפות[8], ורוצה אחד השותפים למכור את חלקו יכול השותף לעכב שלכתחילה ימכור לו, אבל אם כבר מכר לאיש זר אינו יכול להוציא מיד הלוקח[9].

זכות מצרנות במחובר לקרקע (בית, אילנות)

כתבו הראשונים שבעלים על המחובר לקרקע שיש לו קנין בקרקע, בכלל דיני מצרנות, כגון בעלות על בית או אילן שמקנה לבעלים קנין בקרקע שעומד עליו, בעל הקרקע ובעל הבית או אילן שותפים בקרקע ויש להם זכות מצרנות זה על זה. לפיכך אם מכר אחד מהם, כגון שמכר בעל הבית את ביתו מוציא בעל הקרקע מיד הלוקח אפילו הוא מצרן[10]. וכן יש לבעל הבית זכות מצרן כלפי הקרקע הסמוכה לקרקע שביתו עומד עליו, ולכן אם המצרן מכר קרקעו, מוציא בעל הבית מיד הלוקח[11].

בגדר הקנין שיש לבעל הבית או אילן בקרקע נחלקו הראשונים, יש שכתבו שגם קנין לזמן להעמיד הבית עד זמן שקבעו ביניהם ומפני שאם יפול הבית תוך הזמן יכול שוב לבנותו נחשב זאת כשותפות בקרקע,[12], ויש שכתבו שרק קנין עולם להעמיד בית או אילן נחשב כשותפות[13].

זכות בעל הבית ובעל עלייה (קומה עליונה)

שותפים בבית שדייר אחד דר בקומת קרקע והשני בקומה מעליו (עלייה), אם הקרקע שהבית עומד עליו משותף לשניהם, דינם כשותפים, ואם אחד מכר מוציא השני מיד הלוקח אפילו הוא מצרן, אבל אם בעל הדירה בקומה שניה אינו שותף בקרקע, וזו רק משועבדת לו שאם הדירה תיפול יכול לבנותה מחדש, דינו רק כמצרן להוציא מיד לוקח שאינו מצרן אבל לא מיד המצרן לקרקע[14], אבל יש שכתבו שאף בזה יש לבעל העלייה זכויות של שותף כמו לבעל הבית[15].

בתים ודירות סמוכים

הואיל ודין מצרנות נוהגת במחובר לקרקע דנו הראשונים האם יש דין מצרנות לבעלי בית בבתים סמוכים זה לזה ורק הכותל מפריד ביניהם. רוב ראשונים כתבו שאף בזה יש זכות מצרנות[16], וכן כתב הרמ"א שיש דין מצרנות בבתים[17].  לדעת רבינו תם חז"ל תיקנו מצרנות רק בשדות ולא בבתים, ונאמרו כמה טעמים לשיטה זו, אם מפני ששדות מצויים לקנות אבל בתים אינם מצויים לקנות בכל פעם, וגם בשדות הטוב והישר הוא שיוכל לחרוש בשני השדות בבת אחת, אבל בבתים הכותל מפסיק את התשמיש של שני המקומות[18]. יש שכתב לפי טעם זה שאם מפני התשמיש נחשבים הבתים כבית אחד לעירובי חצרות יש לכו"ע זכות מצרנות אף בבתים[19], ויש שכתבו שאין מצרנות בבתים כאשר המצרן דר במקום אחר ולוקח את הבית להשכיר לאחרים ואילו הלוקח צריך הבית לדירתו ואזי הטוב והישר ליתן הבית ללוקח[20].

לדינא, יש שכתב שאם יש שביל בין הבתים לכו"ע אין זכות מצרנות, ויש שפירש שכל זה שרבים הולכים בשביל זה כמיצר שהחזיקו בו רבים [21].

לפי האמור, בבית רב-קומות שהדיירים דרים בדירות נפרדות ושותפים בבעלות הקרקע שהבנין עומד עליו דינם כשותפים בדיני בר מצרא אפילו אם הדירות אינם סמוכות, אך אם לבעל הדירה בקומה עליונה אין בעלות בגוף הקרקע רק הזכות לבנות דירתו אם תיפול, דינו כמצרן לדירה הסמוכה ולא כשותף.

הערות שוליים:
[1] סי' קע"ה סעיף נ"ג וסעיף נ"א, וראה בטור סעיף פ"ג מר"י אברצלוני. [2] סמ"ע ס"ק צ"ז, כלומר בקרקעות שייך בו קנין עולם ולכן תיקנו בו דין מצרנות אפילו באופנים שיש לו רק קנין לזמן, ראה הערה... ומטעם האמור גם אין מצרנות בעבדים. [3] עיין סי' קע"ה סעיף ה', ובגליון ... פרטי דין שותף ומצרן, ושם נתבאר ששותף עדיף ממצרן ומוציא מידו. [4] סעיף נ"ג. [5] רמ"א שם. [6] עיין גר"א ס"ק קל"ה. [7] ש"ך ס"ק נ"ה ע"פ הב"י, והיינו דכיון שלא תיקנו אף ששייך הטעם, לא פלוג. ועיין בפתחי תשובה שהביא משו"ת שבות יעקב ח"ג קס"ד שדעתו כהרמ"א. [8] עיין פ"ת קע"ו ס"ק כ"א משו"ת צמח צדק סי' צ"ט, ויש לדון מדבריו לכאן. [9] דלכתחילה מסתבר שיש לחוש לדעת הרמ"א, מאידך אפשר שיש לדון בזה כספק תקנה (עיין גליון...), אבל אם כבר מכר יכול הלוקח לטעון קי"ל כב"י וש"ך, וע"ע ערוך השולחן סעיף נ"ט. [10] סי' קע"ה סעיף נ"א, ועיין טו"ז שתמה דלמה בעל הבית דינו כשותף הא החלק שלו בקרקע מבורר רק למקום שהבית עומד עליו, ואינו דומה לשותף בסעיף ה' שחלקו אינו מבורר שבמילא שותף בכל. [11] שם, סעיף נ"ב. [12] שם, ובסמ"ע ס"ק צ"ד וטו"ז סעי' נ"ב שזו שיטת הרמב"ם הל' שכנים פרק י"ב הל' ט"ז. [13] עיין סמ"ע שכ"כ הרא"ש ב"מ פרק ט' סי' ל"ג, ואפילו אם יפול הבית תוך הזמן יוכל לבנות אחר, ותמה הסמ"ע על המחבר ורמ"א שלא הביאו, וכן הגר"א ס"ק קכ"ד ונתיבות חידושים ס"ק נ" הביאו לדינא. [14] עיין רמ"א סעיף נ"א כפי הביאור בשו"ת הרא"ש כלל צ"ז, והסמ"ע ס"ק צ"ה והש"ך ס"ק נ"א תמהו דהא בעל העלייה יש לו זכות בקרקע ודינו כשותף וכן כתב הגר"א ס"'ק קכ"ה, והטו"ז הביא ראיה לזה מסי' קס"ד בבית ועלייה שיש לבעל העלייה שליש בקרקע, אבל במשפ"ש הביא משו"ת מהרי"ט ח"ב חו"מ ס"ח בביאור הרמ"א הנ"ל דלענין ב"מ בעל העלייה גרע משותף שאין לו אלא שעבוד בקרקע אבל לא בגוף הקרקע ולכן דינו רק כמצרן וכדעת הרמ"א. [15] והסמ"ע ס"ק צ"ה והש"ך ס"ק נ"א הגר"א ס"'ק קכ"ה כמבואר בהערה 14, ובערוך השולחן סעיף נ"ח כתב דאף הרמ"א כתב זאת רק כשאין לבעל העלייה רשות לבנות כשתיפול, עיי"ש, וזה דלא כהבנת הפוסקים. [16] עיין ב"י סעיף פ"א. [17] רא"ש שם, וברמ"א סעיף נ"ג. [18] תוס' ק"ח ב' ד"ה ארעא, הרא"ש שם סי' ל"ד, ועוד ראשונים בשם רבינו תם, ועיין סמ"ע ס"ק צ"ח. [19] רמ"ה בטור קע"ה סעיף פ"א, וכתב הב"י מראשונים שהרמ"ה סובר כר"ת. [20] רא"ש שם, וראה רמ"א סעיף מ"ט וסמ"ע ס"ק פ"ט שהכריעו לדינא כהאי גוונא. [21] טו"ז שם ע"פ הראב"ד, ועיין במשפט שלום בביאור הטו"ז ומיישב בזה השגת השושנת יעקב. אכן לפי מה שכתב בשו"ת מהרש"ם ח"א סי' ה' דאם השביל רשום בדיניהם אינו חושש למחות דלכן אינו כמיצר שהחזיקו בו רבים, בכל אופן יש לדון בו זכות מצרנות, וכן מבואר ממה שכתב במשמ"ש ל"א מעטרת צבי, עיי"ש
הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
28.04.2015
#110

בר מצרא בבית ממושכן

דיני דבר מצרא ד'

מלוה בשטר, משכנתא

מלוה בשטר, שעבוד משכון רשום בערכאות

המלוה לחבירו בשטר, נכסי הלוה משועבדים לו כבטחון לגבות החוב אבל מפני שאין לו זכות בגוף הנכס אינו עדיף מלוקח ואין לו זכות מצרנות. לפיכך, אם המלוה גבה בחובו נכסי דלא ניידי, המצרן מוציא מידו ומשלם לו חובו[1], אבל נחלקו הפוסקים כאשר מלוה גבה נכס שאינו שווה את החוב בעד כל החוב, האם המצרן שמוציא מיד המלוה חייב לשלם את כל החוב או רק את שווי הנכס כפי השומא[2].

נכס שרשום על פי ערכאות כמשכון בעד איזה חיוב ומשועבד מפני זה (לי"ן או מארטגעד"ש), אבל אין לו זכות ליהנות מהנכס, דינו כמלוה בשטר והמצרן מוציא מיד הגובה את הנכס בעד חובו[3].

משכנתא, זכות הממשכן בקניית הנכס הממושכן

נכסי דלא ניידי שהמלוה קבלם בעד ההלואה כ'משכנתא', דהיינו קנין לזמן שניתן למלוה ליהנות מהנכס כפי המבואר בדיני רבית[4], עדיף זכות המלוה בדיני מצרנות משעבוד של מלוה בשטר שקבלם רק כבטחון בעד ההלואה ואין לו זכות ליהנות מהנכס[5].

יש ראשונים שכתבו שעדיפות המשכנתא היא שלא תיקנו בה דיני מצרנות. לפיכך, הן אם הלוה (בעל הקרקע) מכר את הנכס לחלוטין למלוה[6], המצרן אינו מוציא מידו, והן אם הלוה מכר זכותו ללוקח, המלוה אינו מוציא מידו, ונראה דלדעה זו אף המצרן אינו מוציא מהלוקח[7].

לעומת זה יש ראשונים שכתבו שאפילו אם המצרן קדם וקנה מיד הלוה, המלוה מסלק אותו[8], ולדיעה זו לא הפקיעו במשכנתא דיני מצרנות אלא עדיפות המלוה היא מפני שהוא שותף בנכס זה[9], וכתב הרמ"א שכן נראה לדון ולהורות[10]. וכן נחלקו הפוסקים האם עדיפות המשכנתא היא רק כאשר המלוה דר בבית או אפילו אינו נמצא שם[11], ועל כן הכריעו אחרונים שרק אם המלוה דר בו מוציא מהמצרן[12].

נכס בבעלות שותפים, ששותף אחד משכן חלקו, ואחר כך מכר למלוה אין השותף מוציא מיד המלוה[13].

זכות הממשכן בנכס הסמוך לו

נכסי דלא ניידי שסמוכים לנכס של המשכנתא, והלוה חפץ לקנותה אין המלוה מעכב עליו, ואפילו קדם המלוה וקנה, הלוה מוציא ממנו[14]. לא רצה הלוה לקנותה ונמכרה ללוקח שאינו מצרן, נחלקו הפוסקים האם המלוה מוציא מיד הלוקח. יש שכתבו שהסוברים שהמלוה דינו כשותף הרי הוא מצרן לנכס הסמוך ומוציא מהלוקח[15], ויש שכתבו שרק אם המלוה קדם וקנה זכה במקח, אבל אינו מוציא מיד לוקח שקדם וקנה[16].  

כתב הרמ"א שאם בעל הקרקע הממושכנת הוא גוי, ומכר ללוקח, הגם שאין בגוי טענת מצרן, המלוה שדר בו מוציא ממנו[17], ויש שהוסיף שאם יש למלוה בית או קרקע סמוכה אינו מוציא מיד הלוקח[18].

דיני משכנתא נאמרו הן אם התנו כן מתחילת ההלואה או אפילו שלא בשעת הלואה, וכן אם הגבוהו בי"ד או שעל פי דינא דמלכותא הגבוהו כן[19].

חשש הערמה

בי"ד שרואים שהלוואת המשכנתא נעשית בערמה כדי להפקיע את זכות המצרן ולזכות הממשכן בנכס, מוציאים מידו ונותנים למצרן. מאידך, כשאין חשש ערמה, המצרן אינו יכול לכפות את הלוה שהוא יהיה המלוה לו במשכנתא - אפילו בתנאים יותר נוחים - כי אפשר שהשני נוח לו יותר הגם שבזה מונע את זכות המצרן[20].

הערות שוליים:
[1] קע"ה סעיף כ', עיי"ש שדין זה בין אם הגבוהו בי"ד או הלוה בעצמו. [2] הרמ"א סעיף ט' והסמ"ע שם ס"ק ט"ז כתבו שהמצרן נותן למלוה כפי שומת הבי"ד את הקרקע, אבל הש"ך ס"ק ט' כתב שמשלם כל החוב. וע"ע בשו"ע סעיף כ' האם הלוה יכול לגבות מהלוקח כדין שומא הדרא. [3] עיין מנחת פתים קע"ה סעיף נ"ז על הפתחי תשובה ס"ק כ"ה משו"ת חת"ס חו"מ סי' י"א שכתב דטאבעליציאן הנהוג שהמלוה הראשון מוקדם לגבות עדיף משכונה גביה ובהגיע הזמן המצרן אינו יכול לסלקו, אבל בערך ש"י שם (ועד"ז במנחת פתים) כתב דבלא דר בו ואינו אוכל פירות והלוה יכול השכירו לאחר אינו עדיף משעבוד בשטר, וכיון שכן הוא בדיניהם דינו כשטר ולא כמשכנתא, ועיין להלן הערה 19. [4] עיין משפט שלום סעיף נ"ז דלפי המרדכי ב"מ שצ"ג (הובא בב"י ד"ה וכתב הרמ"ה) דווקא באתרא דלא מסלקי תוך שנה אבל בהג"ה אשר"י פרק ה' סי' ל"ו (ופרק י' סי' ל"ד אות ב') מבואר דאפילו באתרא דמסלקי, ולפי זה הנאת המלוה תלוי האם המדובר במשכנתא דלא מסלקא אפילו בלי נכייתא, או באתרא דמסלקא לפי האופנים המבוארים ביו"ד סי' קע"ב סעיף א' במחבר ורמ"א היאך המלוה אוכל פירות. [5] ב"מ ק"ח ב', משכנתא לית בה משום בר מצרא, וברש"י שם שמצרן שכן מכולן שכולה שכונה גביה, ובסמ"ע ס"ק ק"ח בביאור המחבר, אבל עיין גר"א ס"ק ק"מ שכתב פרש"י בביאור הי"א, וכן מפורש בשו"ת רדב"ז ח"א תס"ה שזו שיטת רש"י, ועיין במרדכי ב"מ שצ"ד שגם משמע כן. [6] וגדר הזכות של הלוה בקרקע למרות שעבודו של המלוה, תלוי במחלוקת הראשונים האם קנין פירות של המלוה כקנין הגוף, וממילא הקנין שהלוה מקנה תלוי במקנה דבר שלב"ל, דהיינו הזכות שיש ללוה לאחר גמר המשכנתא, ואכמ"ל. [7] רמב"ם הל' שכנים פרק י"ב הל' ט', והמחבר סעיף נ"ז, ולפי זה אם המלוה אינו מוציא מהלוקח אע"פ שהוא שכן בכולה, מכ"ש שאינו מוציא מהמצרן ששכן רק מצד אחד. בפוסקים אינו מפורש האם לשיטה זו הפקיעו דיני מצרנות רק בנוגע למלוה או האם הפקיעו לגמרי שאף המצרן אינו מוציא מלוקח. ונראה שאינו מוציא דהא המלוה עדיף ממצרן וכדפירש"י הנ"ל, ובכל זאת אינו מוציא מיד הלוקח דמשכנתא לית בה וכו', ומכ"ש שהמצרן אינו מוציא. [8] רא"ש ב"מ פרק י' סי' ל"ד. [9] כ"כ הגר"א ס"ק ק"מ וערוה"ש סעיף ל"ד, ולכאורה לפי שיטה זו איירי באתרא דלא מסלקא דרק בזה כתבו הראשונים ב"מ ס"ח א' שזה כמכר, אכן הפוסקים בסי' קע"ה סעיף נ"ז לא חילקו בזה, ומשמע דכלפי דינא דבר מצרא אף לפי הרא"ש אפילו באתרא דמסלקא דינא הוא אפילו לסלק המצרן, וזה כשיטתו בשו"ת הרא"ש במפתחות כלל צ"ז שאפילו אם אינו דר עכ"פ יכול לעכב מלהשכירה לאחרים (וכדכתב הערך ש"י הנ"ל), הרי שזכות הנאת הנכס שלו היא ולכן דינו כשותף דלכן גם עדיף ממלוה בשטר [10] רמ"א סעיף נ"ז, ולפי זה אינו יכול לומר קי"ל, ועיין הערה 12. [11] המרדכי ב"מ שצ"ד כתב במשכנתא אם דר בו, וגם כתב שאינו יכול לסלקו, אבל הב"י בבה"ב צ"א כתב דלא נראה מדברי הפוסקים שצריך שידור, ובסעיף צ"ב דייק כן מהרב המגיד הל' שכנים פרק י"ב הל' ח' דאפילו בלא דר בו, וכן הוא בשו"ת הרא"ש (עיין הערה 9) ובריטב"א ב"מ ס"ח א'. [12] עיין בפתחי תשובה ס"ק כ"ו משו"ת פנים מאירות ח"ב סי' נ"ט ע"פ המרדכי שצריך שדר בו, אבל בס"ק כ"ה הביא משו"ת חת"ס חו"מ סי' י"א אפילו אם לא דר בה, (וציין לזה בס"ק כ"ו אבל כתב שיש לחלק, ועיין להלן הערה 17), ובשו"ת מהרש"ם ח"ו סי' רי"ד העלה דבלא דר בו הוא ספיקא דדינא, ולכן ע"פ התה"ד בסעיף מ"ה הלוקח שקנה מוחזק, ועיי"ש שביאר אח"כ דעת הרא"ש דרק בקנה המלוה מסלקו ללוקח דאז למפרע גובה, וכן העלה בערך ש"י הנ"ל, ובהגהות רע"א הגיה על הרמ"א משו"ת מהרש"ל סו"ס מ"ג להכריע שרק מלוקח יכול להוציא ולא ממצרן. [13] שו"ת שבות יעקב חלק ג' סי' קס"ה והובא בפ"ת ס"ק כ"ח, ומ"מ כתב שלכתחילה יש להעדיף למכור להשותף, וכן כתב בשו"ת מהרש"ם הנ"ל משו"ת הרדב"ז הנ"ל שהמצרן אינו מוציא מיד השותף. [14] מחבר סעיף נ"ח, ועיין ערוך השולחן סעיף ל"ו דזה לכו"ע. [15] ש"ך ס"ק נ"ט ע"פ ביאורו בדברי המחבר בסעיף מ"ה, וכ"כ הב"ח. [16] סמ"ע ס"ק ק"י וטו"ז סעיף נ"ח, וכן סתם הנתיבות חידושים ס"ק ס"ג, ובערוך השולחן סעיף ל"ו לא הכריע. [17] רמ"א סעיף נ"ז ממרדכי ב"מ שצ"ד, וכתב שם דהיינו שהישראל הממשכן דר בבית ולכן עדיף דינו מהלוקח הגם שאין דינא דבר מצרא בגוי ועיין פ"ת ס"ק כ"ו שציין לס"ק כ"ה מהחת"ס שאפילו בלא דר בה, וכתב שיש לחלק, ולכאורה י"ל שסובר שרק בדר בו דינו כשותף ולכן בלוקח מגוי שאין בו דין מצרן צריך שידור בו אבל בלוה ישראל אפילו בלא דר בו תיקנו שהממשכן יש לו זכות כמצרן דשכונה גביה (וא"ש כדברי הגהות מיימוני קנין סי' ט"ז עיי"ש). [18] מנחת פתים מהמבואר במרדכי הנ"ל דבזה יכול לומר אריה אברחית ממצריך. [19] עיין שו"ת חת"ס חו"מ סי' י"א, וע"ע שם שזה ענין הטאבילאציאן בדד"מ והעלה שהמלוה מסלק בזה את המצרן. וכנראה שהמדובר שהגבוהו כן ע"פ דד"מ עד שיפרע, ומייושב בזה הערת המנחת פתים וערך ש"י, הובא בהערה 3. [20] רמ"א קע"ה סעיף נ"ז ומחבר סעיף נ"ח. ועיין משפט שלום משו"ת גור אריה יהודה סי' י"ד דזה אפילו אם המצרן מוכן להלוות שלא יתבע החוב רק הלוה ישלם כשירצה.
N/A
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
5.05.2015
#111

מצרנות בשכירות

בגליון ק"י נתבארו זכויות של מצרנות של בעל המשכנתא שיש לו שעבוד בגוף נכס. הפוסקים נחלקו האם יש זכויות מצרן למי שאין שעבוד בגוף הנכס, דהיינו השוכר.

שיטת המחבר:

לשיטת המחבר לא תיקנו דיני מצרנות הן לבעל משכנתא והן בנכס בבעלות של שוכר[1], ואין לשוכר לתבוע זכות מצרנות הן על נכסים שסמוכים לנכס ששכר, והן על הנכס עצמו ששכר.

זכות השוכר בנכס הסמוך

לפיכך, לא יכול השוכר להוציא ממי ששכר או קנה את הנכס הסמוך לנכס המושכר לו, בטענה שהוא המצרן לנכס הסמוך. כמו כן, שוכר שקדם וקנה את הנכס הסמוך לנכס ששכר, המצרן לנכס ההוא מוציא מידו[2]. ואפילו מכר בעל הבית את הבית שהשוכר דר בו לאדם אחר, השוכר אינו מוציא מהלוקח[3], אלא המצרן בלבד מוציא מיד הלוקח.

זכות השוכר בנכס ששכר

כל זה כאשר המדובר בזכויות השוכר כלפי אדם אחר, אולם אף לדיעה זו לא תיקנו זכויות למצרן כלפי השוכר בנכס ששכר[4]. לפיכך, אין למצרן זכות להוציא את השוכר מהבית שדר בו כדי לשכרו לעצמו[5], ומכל שכן שלא להוציא מהשוכר שקנה את הבית שדר בו[6].  

שיטת הרמ"א:

לשיטת הרמ"א תיקנו זכות מצרנות במשכנתא, שמכוח המשכנתא רכש זכות בגוף הקרקע, וכן בשכירות מפני ששכירות ליומיה ממכר הוא זכה זכות בגוף הקרקע.

זכות השוכר בנכס הסמוך

לפיכך, לדיעה זו השוכר מוציא ממי ששכר את הנכס סמוך לו[7]. ומכל מקום נחלקו הפוסקים האם מפני ששכירות ליומיה ממכר זכותו בנכס הסמוך כדין שאר מצרן, דהיינו הן אם השוכר קדם וקנה לא יוכל מצרן אחר לסלק אותו, וכן כשאחר קדם וקנה את הנכס הסמוך האם השוכר יוכל לסלק אותו.

יש שכתבו שאף בזה זכות השוכר כמצרן להוציא מלוקח שקנה את הנכס הסמוך[8], אבל יש שכתבו שאין זכות השוכר כמצרן לגמרי להוציא מיד הלוקח שקדם וקנה את הנכס הסמוך לו, ורק אם השוכר קדם וקנה, המצרן אינו מוציא ממנו, וכן אם באו השוכר ולוקח אחר, השוכר קודם[9].

להוציא מהלוקח את הנכס השכור

וכן יש שכתבו ששכירות ליומיה ממכר בנכס השכור דומה לקנין המלוה במשכנתא שלדעתם מסלק אפילו אם הלוקח מצרן, וכן השוכר מסלק את הקונה הנכס ששכר אפילו אם הלוקח מצרן[10], אבל יש שכתבו שאפילו לדיעה זו, שכירות ליומיה ממכר גרע קנינו מבעל המשכנתא, ולכן השוכר רק מצרן לעומת שוכר אחר, אבל לא לעומת הלוקח את הבית אפילו שאינו מצרן, ולכן אפילו קדם השוכר וקנה הנכס, המצרן מוציא ממנו, ואם אחר שאינו מצרן קדם וקנה אין השוכר מוציא ממנו[11].

לדינא

האחרונים העלו לדינא[12] שאם השוכר קדם וקנה אפילו המצרן אינו מוציא מידו[13], ואם לוקח - אפילו אינו מצרן - קדם וקנה, אין השוכר מוציא מידו[14] אבל אם באו יחד יש קדימה לשוכר[15], ואם השוכר והמצרן באו יחד, המצרן קודם מפני שזכותו ודאי, ואילו זכות המצרן שנויה במחלוקת.

קדימת שוכר לאחר הזמן

שוכר שרוצה לחדש את השכירות לפני שכלה זמן השכירות שלו יש לו זכות מצרנות לחדש את השכירות לעכב מלהשכיר לשוכר אחר[16], אבל אם המשכיר מעדיף את השני שזה נוח לו, כגון שבני בית של הראשון מרובים מהשני לא יכול הראשון לעכב את בעל הבית להשכיר לשני[17]. רצה השוכר לחדש את השכירות לאחר שכלה זמנו שוב אין לו זכות לעכב מלהשכיר לשני[18].

כתבו האחרונים שאין לשואל זכות מצרנות[19].

הערות שוליים:
[1] עיין ק"ח ב' משכנתא 'לית בה משום דינא דבר מצרא'. [2] קע"ה סעיף ס' ע"פ הרמב"ם הל' שכנים פרק י"ב הל' י"ב. [3] שם סעיף ס"ג. [4] ראה הערה 1 לשון הגמרא. [5] שם סעיף נ"ט כפי פירושו בכ"מ וב"י ברמב"ם הל' שכנים פרק י"ב הל' ח', ועיין בגר"א ס"ק קמ"ח שביאר הטעם הוא דאין שכירות משתלמת אלא לבסוף והוה כמוכר בהמתנה, וגם פעמים שמנין בני ביתו של המצרן יותר מהשוכר. [6] שם סעיף ס"ב, ע"פ ביאור הרה"מ ברמב"ם שם הל' ח' דזה ק"ו ממשכנתא (ובשו"ע סעיף נ"ז) שהמצרן אינו מוציאו, ופירש הב"י דשכירות ביומיה ממכר הוא ודר בו. [7] סמ"ע ס"ק קי"ב וטו"ז לפי הרא"ש שהשוכר כמצרן דשכירות ליומיה ממכר הוא, והרמ"א סעיף ס' קאי גם על הדין בסעיף נ"ט. [8] ש"ך ס"ק ס"ב לפי הביאור בס"ק נ"ט בסעיף מ"ה. [9] סמ"ע קי"ג ע"פ סעיף מ"ה וטו"ז הנ"ל, כביאורם בדין של המלוה במשכנתא בסעיף נ"ח ובסמ"ע שם ס"ק ק"י. [10] סמ"ע ס"ק קט"ז, והעתיקו הנתיבות חידושים ס"ק ס"ז. [11] שו"ת מהרש"ל סי' מ"ג ושו"ת הראנ"ח ח"ב סי' ק"א ששכירות שאין לו בגוף הקרקע גרע ממשכנתא שגוף הקרקע ממושכן לו, והובא בהגהות רע"א, וכ"כ הב"ח סעיף צ"ב, ובש"ך ס"ק ס"א, וכתב בשער משפט שמספיקא אין להוציא מיד הלוקח, והביאו הפתחי תשובה ס"ק כ"ח. [12] עיין פתחי תשובה הנ"ל משו"ת שבות יעקב ח"ג סי' קס"ה, ועי' ערוך השולחן סעיף מ"א, ובמשפט שלום, ועיי"ש שכתב מהב"י בתשובת הר"י בן שושן, [13] שי"ל קי"ל שזכה כדין מצרן. [14] דיכול לומר קי"ל שאין לשוכר דין מצרן. [15] דהא יש סוברים שהוא מצרן. [16] הטו"ז כתב שבזה לכו"ע לראשון זכות מצרנות. [17] קצות ס"ק ג', ובמשפט שלום משמ"ש ל"ז הסכים לדבריו. ועע"ש משו"ת שו"מ מה"ג ח"ג סוף סי' ז' בשוכר בית והשכיר חדר לשני (שוכר משנה) ואח"כ שכר שוכר השני מהמשכיר את שאר הבית, שהשוכר הראשון בר מצרא אצלו. [18] שבות יעקב הנ"ל הובא בפתחי תשובה שם, וכתב המשפט שלום ד"ה ועכ"פ, שהוא קאי על לאחר שכלה זמן השכירות ואינו חולק על הטו"ז הנ"ל, ועיין בכסף הקדשים לסעיף ס' שדן האם זמן הודעה בכלל זמן שיש לו לראשון הזכות. [19] משפט שלום סעיף נ"ט ד"ה והנה הא, כתב כן מכמה אחרונים, ואולם עיין במשמ"ש שם מ' וכסף הקדשים.
הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
13.05.2015
#112
תגיות

תביעת המצרן אל המוכר

תנאי שלא ימכור למצרן

תקנת חז"ל היא שהמצרן מסלק ללוקח[1] אבל כבר מעת שנודע למצרן שהנכס עומד לימכר ללוקח ,יכול המצרן לתבוע מהמוכר שימכרנו לו[2] – אם בנסיבות המכירה נוח לו המצרן כמו ללוקח[3] - ואין ביד המוכר למנוע ממנו לסלק את הלוקח ולהעביר את המקח לעצמו אלא אם כן חוזר לגמרי מרצונו למכור[4]. אף אם אמר המוכר לפני המכירה שאם המצרן יקחנו מהלוקח חוזר בו מהמכירה, ומכר ללוקח, מוציא המצרן מיד הלוקח[5], אבל זכותו בעת המכירה לפרש בלשון תנאי שאם יזכה המצרן יחזור בו מהמכירה ואזי אם המצרן סילק ללוקח, חוזר המכר[6].

תנאי בגוף מכר

התנה הלוקח תנאים במקח לטובתו, המצרן מסלקו אפילו לא נגמרה המכירה, שהרי אין ללוקח רשות להחזיק המקח לעצמו[7]. התנה המוכר תנאים במכירה שאין לו טובה מקיום התנאי[8], לא יכול המצרן לסלק את הלוקח מהנכס לפני שהתקיימו כל תנאי המכירה לכל פרטיה[9], ואז יתבע מהלוקח שיעביר הנכס אליו[10].

חשש הפסד למוכר

חז"ל לא תקנו זכות מצרנות אם המוכר חושש כשימכור למצרן יפסיד או ימנע מאיזה רווח[11], כגון שהלוקח משלם את המחיר על-ידי משכנתא שהמוכר מלוה לו על פי היתר עיסקא[12], והמצרן אינו איש בטוח למוכר כדי שילוה לו אפילו אם הוא איש אמיד[13], ואזי גם אם המצרן רוצה לשלם מיד את כל כסף המכירה, יכול המוכר לומר שמעדיף למכור ללוקח עם משכנתא מאשר למכור למצרן בעד מזומנים, ויש שכתב שאם המצרן ידוע כאיש בטוח לא יכול המוכר לעכב למכור לו בתנאים שמוכר ללוקח, כגון שהסכים שהלוקח ישלם בתשלומים[14].

אסור למוכר להערים על המצרן כאילו יש לו הפסד כשימכור לו[15]. וכתבו הפוסקים שאף אם לא גילה המוכר בעת המכר שמקפיד על חשש הפסד או מניעת רוווח, כגון שמוכר בתשלומין ויתכן שאינו סומך שהמצרן יעמוד בתשלומיו, בסתם הקפיד על זה, ועל כן לאחר המקח איבד המצרן זכותו אפילו הסכים המוכר עתה למכור לו[16]. אבל אם המוכר אומר שגם בתחילה לא הקפיד, לא איבד המצרן זכותו[17].

מוכר או משכיר מפני צורך דחוף

המוכר או משכיר מפני איזה צורך דחוף, וחושש המוכר למכור למצרן שמא המכר יתעכב, אין זכות למצרן[18]. כל זה כאשר מוכר לפרנסתו, כגון לקנות נכס אחר להרוויח מחייתו, אבל אם מוכר למשא ומתן בעלמא לא איבד המצרן זכותו[19]. הפוסקים דנו האם המוכר כדי לקנות מגורים במקום אחר בכלל מחיה[20].

מחילת הזכות:

הציע המוכר למצרן וסירב

מוכר שמציע למצרן לקנות במחיר שעומד למכור ללוקח[21], והוברר הדבר שאין חשש ערמה בדבר, כגון שהלוקח הציע למצרן מכבר שיקנה במחיר זה[22], והמצרן השיב אף למוכר שאינו מעוניין לקנות ומכר ללוקח, איבד המצרן זכותו[23], אבל יש שכתב שאם אפשר לפרש הלשון שלא היה מחילה גמורה לא איבד המצרן זכותו[24]. יש שכתב שמה שתיקנו שהמצרן שמחל איבד זכותו הוא לטובת המוכר שלא יצטרך להמתין לו, ולכן אם לאחר המכירה מוכן המוכר לתת למצרן, לא איבד זכותו[25], אבל יש שכתבו שהמצרן איבד זכותו[26].

הערות שוליים:
[1] קע"ה סעיף ו'. [2] עיין סעיף ל' (ולהלן הערה 21 והלאה) שהמצרן יש לו תביעה כלפי המוכר (כשאין לו הפסד) דהא במחילתו למוכר מסלק זכויותיו. [3] ראה להלן בכותרות, תנאים במכר, חשש הפסד למוכר. [4] קע"ה סעיף ו', שיכתבו השטר מכירה על שמו, דהיינו כשאין עיכוב מצד המוכר, וכתב המנחת פתים שכאן איירי שנגמר המכר שעשה קנין חזקה דלפני גמר המכר אין תביעת מצרנות כבסעיף י', עיי"ש, עיין הערה 2, ופשוט שכוונתו כלפי הלוקח או אפילו כלפי המוכר שיש תנאים במכירה כמבואר שם שנוח לו עם הלוקח ואזי אין יכול לתבוע זכותו לפני גמר המקח, ואכן כן הוא ברוב המכירות. [5] רמ"א שם, כלומר, דאם אינו מתנה בפירוש (לפני המכירה) ומכר, מה שאמר הוא דברים שבלב, ועיין ערוך השולחן סעיף א', ונראה דגם כוונתו כן. [6] טו"ז שם, וכתב המשפט שלום סעיף ו' ד"ה וע"ע, דאם מכר בתנאי ע"מ שלא יזכה המצרן תלוי במחלוקת הפוסקים האם מהני תנאי לבטל מידי דרבנן. ועיין ש"ך ס"ק ה' כשנשבע למכור ללוקח והמצרן תובע מהמוכר שימכור לו, יכול המוכר לחזור לפני הקנין ללוקח, ובפתחי תשובה ס"ק ג' הביא משו"ת נאות דשא סי' כ' שדן אם לאחר הקנין ללוקח יכול המצרן להוציא ממנו, ובערוך השולחן סעיף י"ח כתב שהמוכר יכול לחזור בו דזה קנין בטעות, עיי"ש, ונ"פ שכל הדיון הוא כאשר יש עכ"פ גילוי דעת שמכר מפני השבועה. [7] נתיבות ס"ק א' וערוך השולחן סעי' ו'. [8] כתב הנתיבות ס"ק א' כגון אם לא יבוא עד זמן פלוני תתבטל המכירה, שהמוכר אינו מרויח דבר בזה. [9] סעיף י' ע"פ ערוך השולחן שם, שיאמר המוכר שאם יתבטל המקח מחמת אי קיום התנאי שמא לא ארצה אז למכור לך, ועיין סמ"ע ס"ק י"ח שהמוכר או הלוקח יכולים לומר שלא נוח להם לתלות קיום תנאי המכירה עם המצרן, ועיין נתיבות ס"ק א' ע"פ הב"ח שם בביאור קפידת הלוקח. [10] סעיף י', וראה במנחת פתים לסעיף ו' דצ"ע בקנה במעות במקום שנוהגים לכתוב שטר שעדיין לא נגמר הקנין עם הלוקח, האם המצרן יכול לתבוע לפני כתיבת השטר, ונראה דה"ה מקום שהנכס רשום עם השלטונות (טאבו). [11] עיין סעיף כ"ג ורמ"א שם. [12] עיין סעיף ח' במוכר בהמתנה, ומכש"כ במשכנתא שיש רווח למוכר, אבל אם אין הפסד למוכר כשהמצרן משלם מיד, זוכה המצרן. [13] משפט שלום במשמ"ש ו' משו"ת מהר"ם זיסקינד סי' ב' בדעת הרמ"א. וע"ע בפתחי תשובה ס"ק ד' משו"ת חוות יאיר פ"ז במצרן רוצה ליתן משכון שהמוכר י"ל שלא נוח לו במשכון, ובפעמוני זהב בשם מאמר קדישין כתב שאם מעמיד ערב אמוד יכול לסלק ללוקח, וכתב שאפשר שגם החוו"י יודה שערב עדיף. ועיין במשפט שלום הנ"ל מכס"ק שאם מקודם לא היה יכול למצוא משכון או ערב ואח"כ מצא איבד המצרן זכותו אבל אם לא הציע המשכון מפני שלא ידע אם המוכר יסכים לא איבד זכותו/ [14] עיין ב"ח סעיף י"ג. [15] עיין סעיף כ"ח ורמ"א שם. [16] עיין משפט שלום הנ"ל משו"ת הרשב"א בתו"א סי' פ"ה, והסכים לזה בשו"ת שם אריה חו"מ כ"ח, וכן כתב בכס"ק. [17] ע"פ פתחי תשובה ס"ק י"א משו"ת חמדת שלמה סי' ח' ועד"ז בערוך השולחן סו"ס י"א וסעיף י"ב, וכן מפורש במשפט שלום סעיף כ"ג משמ"ש ט'. [18] עיין סעיף מ"ב מ"ג אופנים שונים. [19] פתחי תשובה ס"ק י"ח משו"ת חת"ס חו"מ סי' צ"ה וכן סתם הערוך השולחן סעיף כ"ה, דאל"כ בטלה דין מצרנות דרוב מכירות הם בעניני מו"מ. [20] עיין ש"ך ס"ק ל"ח דאין בזה מצרנות והעתיקו הנתיבות חידושים מ"ד, ובפ"ת ס"ק ט"ז הביא משו"ת נוב"י חו"מ סי' כ"ד שרק אם בזה יעכב עקירתו אין מצרנות, ובשער המשפט דן בדבריו. וע"ע במשפט שלום סעיף מ"ב במשמ"ש כ"א שהביא מפוסקים לכאן ולכאן. ופשוט דלכו"ע אם יש חשש הפסד מחמת העיכוב אין בזה משום מצרנות. [21] סמ"ע ס"ק נ"ו, ועיין במשפט שלום דזה אף אם לא גמר את קיצוב המחיר עם הלוקח, אבל דן בדברי הגינת וורדים כלל ו' שלא כתב כן. [22] עיין רמ"א סעיף כ"ט וכפי הביאור של הסמ"ע ס"ק נ"ג אם הלוקח רק אמר שהמצרן יקנה והלה אמר לא בעינא, לא איבד המצרן זכותו. [23] סעיף ל"א וסמ"ע ס"ק נ"ו, ואפילו לא קנו מיניה, ועיין במשפט שלום שם ובמשמ"ש י"ג בביאור הגינת וורדים הנ"ל, וי"ל שאף לדברי הסמ"ע צריך שלא יהיה חשש ערמה, וא"כ שוב י"ל שאין כאן מחלוקת, ודו"ק. [24] כסף קדשים סעיף ל"א עיי"ש. [25] פתחי תשובה ס"ק י"א משו"ת חמדת שלמה סי' ח'. [26] ערך ש"י שם, ובמשפט שלום במשמ"ש ס"ק י"ג כתב דכן מוכח ברשב"א.