דיני הלוואה

הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
18.08.2015
#126

דיני הלוואה

הגדר:

הלוואה לעומת השאלה

'הלוואה' היא נתינת דבר לחבירו על מנת שיחזיר לו דבר אחר בשוויו (אבל אם מחזיר ביותר משוויו עובר על איסור רבית), ובלשון חז"ל 'הלוואה להוצאה ניתנה'[1]. זאת לעומת ה'שאלה' שהמשאיל נותן לשואל דבר על מנת שיחזיר לו את הדבר שהשאילו לאחר גמר השימוש[2].

המצוה:

החיוב להלוות לעומת שאלה

מצות עשה להלוות לישראל[3]. דבר זה אינו מצוה בלבד כשאר צדקה אלא חיוב שנלמד מהפסוק 'אם כסף תלוה את עמי את העני עמך' (שמות כ"ב כ"ד) [4] או מפרשת רבית שנאמר 'וחי אחיך עמך' (ויקרא כ"ה ל"ו)[5]. החיוב להלוות היא מפני שאין למלוה הפסד מקיום המצוה שהרי הלוה מחזיר למלוה מעות אחרים בעד המעות שלוה[6]. לעומת זה, לא חייבה התורה להשאיל חפץ כדי להשתמש בו שיתכן שהשואל יחזיר החפץ כשנפסד קצת מהשימוש[7], ורק בכלל מצות גמילות חסדים להשאיל לחבירו חפץ הנחוץ לו[8], ואם הוא עני חייב להשאיל לו ממצות צדקה פן אין לו עתה במה לקנות[9].

בעל חנות שאין לו מעות מזומנים להלוות אינו חייב למכור בהקפה ('הקפת חנות'), שמקח וממכר אינו בכלל הלוואה ועיקר פרנסתו שחוזר וקונה במעות שקיבל[10], וכן אינו חייב ללוות כדי להלוות, כגון שאחרים מאמינים לו ולא ללוה[11], אבל דנו הפוסקים במי שהלווה לאחרים והגיע זמן הפירעון האם חייב לגבות המעות כדי להלוות[12].

הלוואה, המעלה הגדולה שבצדקה

להלוות לעני היא מצוה גדולה[13], וכתב הרמב"ם[14] 'שמונה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו, מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמך, ונותן לו מתנה או הלואה או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול, ועל זה נאמר והחזקת בו גר ותושב וחי עמך, כלומר החזק בו עד שלא יפול ויצטרך'.לפיכך יש שכתב שאם לפניו שני מצוות, להלוות לעני או לתת לעני אחר מתנה, יקדים להלוות את העני שאין דרכו לקבל מתנות לפני העני שהורגל לקבל מתנות[15]. עוד כתב הרמב"ם[16] שהתורה הקפידה על מי שנמנע להלוות לעני שנאמר 'ורעה עינך באחיך האביון' (דברים ט"ו ט').

שיעור הלוואה

שיעור הלוואה שחייב להלוות היא כפי השגת ידו של המלוה וצורך הלווה[17], בין בגודל הסכום ובין באורך הזמן כפי שמוכח מהפסוק 'והעבט תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו'[18].

סדר קדימה

המצוה להלוות היא בין לעני ובין לעשיר[19], שהלשון 'כסף תלוה את עמי' אינו מחלק בין עני לעשיר, ומה שנאמר 'את העני עמך' דרשו חז"ל  להקדים הלוואה לעני בחינם להלוואה ברבית לנכרי[20], ומזה יש משמעות שהעני קודם לעשיר שנצרך להלוואה לפי שעה[21]. לפיכך ההלוואה לעני בסתם היא לשלושים יום[22] אא"כ בהלוואתו יותר משלושים יום מונע ממנו שיתמוטט[23], ולעשיר כשהוא דחוק למעות[24] כפי הזמן שצריך לפי שעה (ארעי), ואפילו פחות משלושים יום[25].

סדר הקדימה להלוות היא כמו בצדקה שקרובים עניים קודמים לעניי עירך, והם קודמים לעיר אחרת[26]. החיוב הוא בין על איש ובין על אשה (שיש לה ממון משלה), ואפילו עני אם יש לו היכולת להלוות למי שנצרך יותר ממנו[27].

הערות שוליים:
[1] עיין קדושין מ"ז א' רש"י ד"ה להוצאה, דלמ"ד להוצאה ניתנה אינו חייב להעמידה בעיסקא, ומדייק הפנ"י שלמ"ד לאו להוצאה ניתנה חייב להעמיד בעיסקא שיהיה בידו כנגד מה שהלווה. [2] אכן ראה הערה 5 משאילתות קי"ד שמצות הלוואה נלמד מוהחזקת בו וכו' וחי אחיך עמך שנאמר בפרשת רבית, והרי איסור רבית הוא הן במעות והן בחפצים, ועיין בביאור הגר"י פערלא על סהמ"צ לרס"ג עשין כ"ה שלדעה זו עיקר מצות הלוואה נלמד מפסוק זה ולא מ'אם כסף תלוה' שהוא לשון רשות, אך עיין הערה 5 מהעמק שאלה בביאור השאילתות, ועיין הערה 4 שיטת הרמב"ם. [3] רמב"ם הל' מלוה ולוה פרק א' הל' א', שו"ע חו"מ צ"ז סעיף א', שו"ע הרב הלואה סעיף א', אהבת חסד ח"א פרק א' סעיף א'. ועיין הערה 2, שמוכח מביאור הגר"י פערלא בשאילתות שהחיוב הן בהלוואות מעות והן בחפצים, ונראה שאף לפי הרמב"ם שהחיוב נלמד 'אם כסף תלוה' מסתבר שהתורה לא חילקה בין מעות לחפצים בדומה לאיסור רבית, ועיין הערה 7 מהפנים יפות. [4] ובמכילתא שם פרשה י"ט, ו'אם' אינו רשות מדכתיב 'העבט תעביטנו לו'. [5] שאילתות קי"ד, אך העמק שאלה כתב שזה רק רמז אבל פשטא דקרא קאי על צדקה, ועיקר חיוב הלואה הוא מאם כסף תלוה, ושכן נראה ממה שכתב בשאילתות קמ"ז החיוב להלוות מ'אם כסף תלוה' ותו לא. [6] בהלוואה לא מתייחסים לערך הכסף בשוק אלא לגוף הדבר, לפיכך, מה שערך הכסף בשוק משתנה, היינו רק 'כח הקנייה' שלו אבל גוף המעות לא השתנו. לפיכך בדיני רבית, אם הוסיף על מנין המעות שלוה עובר על איסור רבית אף אם ערך הכסף ירד מעת ההלוואה ומה שהמלוה מוסיף על המעות שקיבל הוא להשוות הערך שמחזיר עם ערך המעות שקיבל. [7] פנים יפות שמות שם. ועיין בשו"ת אמרי יושר ח"א סי' מ"ז שדן בזה, וביאר הטעם שבהלוואה (שאינו חוזר בעין) שאסור לקחת רבית, חייבה התורה להלוות, אבל שאלה (שחוזר בעין) שמותר להשכיר חפצים אינו חייב להשאיל בלי תשלום. ועיין אהבת חסד שם סעיף ב' ובנתיב החסד ז' באה"ד. [8] אהבת חסד שם ע"פ ראשונים. [9] אהבת חסד שם סעיף ג', ועיין בנתיב החסד אות ז' שזה עדיף מהצדקה שהעני מתבייש, ואילו בשאלה העני מחזיר את החפץ למשאיל ואינו מתבייש ומ"מ אינו מצוה גמורה להשאיל, ועיין בנתיבות סי' ע"ב ס"ק י"ב שכתב 'דשאלת חפץ לאו מצוה רק שאלת ספר', וצ"ע. [10] אהבת חסד פרק ב' סעיף ה', ועיי"ש שעני המבקש מעט סחורה בהקפה אם ידו משגת לא נפיק מכלל והחזקת בו. [11] שם, פרק א' סעיף י"ב. [12] שם, ותלה זה בדין המבואר בסי' ק"א סעיף ד' במחלוקת המחבר והרמ"א אם נחשב כמעות ברשותו. [13] סי' צ"ז סעיף א', ועיין סמ"ע שם. [14] הל' מתנות עניים פרק י' הל' ז', ושו"ע יו"ד רמ"ט סעיף ו'. [15] טו"ז חו"מ סו"ס צ"ז הגהות על הטור. [16] הל' מלוה ולוה פרק א' הל' א'. [17] ובשו"ע הרב סעיף א' בסוגריים כתב ששיעור השגת יד התבאר בהל' צדקה. ונראה דאין כוונתו לתקנת אושא שלא יבזבז יותר מחומש דשאני בהלוואה שמחזיר הקרן, ועד"ז דן באהבת חסד פרק א' סעיף ד' בפרטי דין זה והעלה שאינו שווה בכל אדם ובכל ענין, עיי"ש. [18] אהבת חסד פרק א' סעיף ה' וע"ע שם סעיף י"ד. [19] סי' צ"ז סעיף א'. עשיר לענין זה מסתבר דהיינו מי שיש לו פרנסת שנה או הכנסה קבועה, כפי הפוסקים יו"ד סי' רנ"ג, עיי"ש. [20] ב"מ ע"א א', ועיין סמ"ע שם ס"ק א'. [21] סמ"ע שם. [22] חו"מ סי' ע"ג סעיף א'. ונראה הטעם דבעני שנצרך ללות מפני שאין לו מעות דנים כפי מה שרגילים ללוות ואמדוהו חז"ל דהיינו שלושים יום, אבל בעשיר שלוה מפני צורך מסויים החיוב כפי הצורך וזה אפשר שיהיה פחות או יותר מל' יום. [23] עיין אהבת חסד פרק א' סעי' ו' ונתיב החסד ס"ק י'. [24] סי' צ"ז סעיף א', ובאהבת חסד פרק א' סעיף א' ובנתיב החסד ס"ק ה' ובפתיחה ס"ק ט' ביתר ביאור, ועיין פרק ו' נתיב החסד ס"ק ג' שהוכיח מדיוק הרמב"ם והשו"ע שבעשיר כשהוא דחוק החיוב בכלל המצות עשה, ואם אינו דחוק הוא בכלל מצות צדקה, אכן בחינוך מצוה תע"ט משמע שהלוואה לעשיר אפילו בחולי וכו' רק בכלל מצות צדקה, אבל באהבת חסד הנ"ל הביא מזה ראיה דלהעשיר בעת דחקו יש מצות עשה גמורה להלוותו, ומשמע שכוונתו על מ"ע של אם תלוה וצ"ע. [25] טו"ז שם לטור סעיף ד'. [26] סי' צ"ז סעיף א', ועיין אהבת חסד פרק ו' פרטי הדין. [27] אהבת חסד פרק ב' סעיף א' ב' עיי"ש.
הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
25.08.2015
#127

חיובי המלווה

התחייבות להלוות

המבטיח לחברו שילווה לו גם אם הלוה עשיר שמבקש ללוות לזמן מרובה, אם לפי הנסיבות ראוי ללווה לסמוך שילווה לו, לא יחזור בו מהבטחתו שלא יהיה בכלל מחוסר אמנה[1] אא"כ חוזר בו מפני סיבה שבדיני מחוסר אמנה מותר לחזור בו[2].

כתבו הפוסקים שאם הבטיח להלוות ללוה עני או אפילו עשיר שנחוץ להלוואה, הואיל ומחוייב לקיים המצוה להלוות, יש בו משום נדר כשאר נדרי מצוה[3].

נראה, שהמבטיח להלוות ע"פ היתר עיסקא אע"פ שחצי הוא מלווה אינו מתחייב בנדר כשנעשה בדרך מו"מ[4].

מלווה שקיבל בקנין לחייב עצמו להלוות מתחייב בכך[5], וכן אם כותב כן בשטר בלשון הודאה מתחייב בכך[6]. ויש שהסתפק האם המחייב עצמו בקנין להלוות בעיסקא, יכול לחזור בו[7].

נודע למלווה שהלוה אינו בטוח או שמת הלוה, או כל שינוי שעל דעת זה מסתמא לא התחייב להלוות, יכול לחזור בו שעל דעת כן לא התחייב[8], ויש שכתב דהיינו שלפני שהתחייב אמרו למלווה שהלוה איש בטוח[9].

לווה שכתב שטר

כתב הלוה שטר הלוואה מדעת המלוה, נחלקו הראשונים האם זכה המלוה בשעבוד הלוה ומפני זה חייב להלוות לו[10]. לדינא, הואיל והמלווה מוחזק אין להוציא מידו אבל אם היו מעותיו של המלווה פיקדון ביד הלוה יכול הלוה לתפוס המעות בעד ההלוואה[11].

לווה שלא זכה בהלוואה אבל על סמך הבטחת המלוה הוציא הוצאות שקשורות להלוואה, כגון ששילם לכתיבת השטר, פטור המלוה שחזר בו מהבטחתו לפצות את הלוה אפילו אם חזר בו שלא כדין[12], אבל אם המלוה הורה לו שיכין את השטר, חייב המלווה לפצות אותו על הוצאות אלה[13].

לווה שנותן משכון

המצווה להלוות היא בין עם משכון או בלי משכון[14]. עם זה, מותר למלווה לדרוש מהלווה שיתן לו משכון בשעת ההלוואה, ואף אינו חייב להלוות לו לפני שיתן לו המשכון כשירא שיפסיד  את חובו[15]. כמו כן, אם כבר נתן הלווה את המשכון ונאבד מהמלווה באונס, אינו לחייב להלוות לו[16].

כתב הרמ"א, משנתן הלווה משכון, המלווה אינו יכול לחזור בו מלהלוות לו[17], אבל יש שכתב שזו מחלוקת הראשונים, ולדעת המחבר לא התחייב המלווה[18], ועוד יש שכתבו שאף לרמ"א רק בקנה משכון קרקע לזכות בפירותיה התחייב להלוות, שהשעבוד לפירות הוא קנין שכירות בקרקע ובעד זה התחייב להלוות אבל במטלטלין שלא זכה בפירות אין שעבוד שמחייב להלוות[19], אבל יש שכתבו שאף בהחזיק במשכון מטלטלין התחייב להלוות[20].

החיוב להלוות בעדים

אמרו חז"ל שאסור להלוות בלי עדים, ואפילו לתלמיד חכם, ועובר על ולפני עור לא תתן מכשול שמא ישכח הלווה ויכפור שלוה ואזי יגרום קללה לעצמו שיאמרו ש'הוא דובר על צדיק עתק'[21], אא"כ הלווה על המשכון, אבל שטר משובח יותר מעדים שעלולים לשכוח, ואף ממשכון הואיל וכתוב בו הסכום, ולפי זה די בשטר בכתב ידו שהוזכר בו הסכום[22], אבל יש שכתבו שדווקא בשטר בעדים משובח[23]. האחרונים כתבו טעמים שונים להמליץ על מה שמקילים בזה[24].

הערות שוליים:
[1] עיין נחלת שבעה סי' כ"ד ס"ק ד', ואהבת חסד פרק א' סעיף י"א, וראה סי' ר"ד סעיף ז', ח', והיינו כל שדומה למתנה מועטת, ובהלוואה החיוב אף לסוברים שלא נאמר מחוסר אמנה בדבר שלא נתפס בו קנין (כדבר שאי"ב ממש או לב"ל עיין שו"ת הרא"ש כלל ק"ב סי' י'), כי ההלוואה עצמה היא קנין. [2] ראה רמ"א סי' ר"ד סעיף י"א ופתחי תשובה ס"ק ו' משו"ת חתם סופר חו"מ סי' ק"ע. [3] אהבת חסד שם, ועד"ז בערך ש"י סי' ל"ט סעיף י"ז, דמה שכתב המחבר סי' ל"ט סעיף י"ז שיכול לחזור בו היינו מדיני קנינים או ששאל על נדרו. [4] ודומה למה שכתב באהבת חסד פרק ב' סעיף ה' שאינו חייב למכור בהקפה שזו פרנסתו, עיי"ש, אבל אם מלווה מקיים בהלוואתו 'והחזקת בו' יתכן שיש בו משום נדר, וצ"ע. [5] פתחי תשובה סי' ל"ט ס"ק י"ד מתפארת למשה ומסיים וצ"ע, אבל מפורש כן בכסף הקדשים סו"ס ל"ט. [6] פשוט ע"פ סי' מ'. [7] כסף הקדשים סו"ס ל"ט. [8] ש"ך סי' ל"ט ס"ק מ"ט כתב כן אפילו לרמב"ן שהתחייב בכתיבת השטר, וא"כ ה"ה באופן שהתחייב לשאר פוסקים, והסכים עמו האו"ת סוס"ק כ"ז. [9] כסף הקדשים סו"ס ל"ט. [10] הרמב"ן והר"י מיגש כתבו שהמלווה זכה בשעבוד וחייב להלוות, אבל הרשב"א ב"ב קס"ז ב' הוכיח מקידושין מ"ז שפטור המלווה מהלוותו, וכן כתב בשו"ע סי' ל"ט סעיף י"ז. [11] עיין בש"ך סי' ל"ט ס"ק מ"ט תמה שמוכח בסי' רל"ח בשטר מכירה אם כתב הלוקח שטר מכירה בידיעת המוכר נתחייב המוכר למכור וכתב הש"ך מתחילה שזה ספיקא דדינא ואין להוציא מיד מלווה המוחזק, ולאחר מכן כתב ראיות להכריע כהרשב"א לגמרי אבל עיין בנתיבות ס"ק י"ז שדחה כל הראיות, ובאמרי בינה הלוואה סי' י"ד העלה שאם תפס הלוה אין מוציאין מידו. [12] עיין סי' ל"ט סעיף י"ז, ונראה שאם יודע המלווה שהלוה יוציא הוצאות חייב עכ"פ לצי"ש מדין גרמא, ובפרט הוצאות של כתיבת שטר שנכתב לטובת המלוה הגם שעיקר הנאה של הלוה דלכן משלם שכר הסופר. [13] עיין סמ"ע שם ס"ק מ"ו שכ"כ הלבוש, וראה פתחי תשובה שם ס"ק י"ג משו"ת רע"א סי' קל"ד אם הורה המלוה ללוה לכתוב חייב המלוה מדינא דגרמי, ומשמע שלא די במה שנכתב בידיעת המלווה, ועיין נתיבות חידושים סוס"ק ל"ו. [14] שו"ע הרב סעיף א', וכ"כ באהבת חסד פרק א' סעיף ח', ועיין פרישה סי' צ"ז ס"ק א' שכתב בעדיפות ההלוואה לעומת צדקה 'מקוה שיחזיר' ולכאורה אם יש לו משכון כנגד ההלוואה בודאי לא יפסיד. [15] תוס' ב"מ פ"ב ב' ד"ה במלוה, הובא במנחת פתים ריש סי' צ"ז, והאהבת חסד הנ"ל כתב זאת מסברא דנפשיה. [16] שו"ת מהרי"ל דיסקין פסקים אות מ', והסתפק אם נאבד באונס לאחר שהלוהו אם יכול לבקש פרעון החוב הואיל ואין לו שום בטחון, ומדמה לשכירות בית זה שנפל שגם כאן יכול המלווה לומר שאינו רוצה משכון אחר, עיי"ש. [17] רמ"א סי' ל"ט סעיף י"ז משו"ת הרשב"א אלף נ"ד שכ"כ בירד למשכנתא בקרקע שזכה בקרקע בדומה למכר. [18] עיין קצות ס"ק ט' שהרשב"א לשיטתו בקידושין ח' ב' שמפרש החיסרון של מנה אין כאן משכון אין כאן מפני שאגיד גביה וזה חסרון במכר שקונה לגמרי אבל לא בהתחייבות, אבל לתוס' ורא"ש החיסרון מפני שבלי מנה אין חיוב משכון ושזה שיטת המחבר בכמה מקומות, ולכן אף בהתחייבות לא מהני. [19] שם, ותמה שהפוסקים לא הזכירו החילוק, אבל בגהות רע"א גם כתב כן ואף הביא השו"ת רשב"א ככתבו ומשמע שגם מפרש כן, וכן בשו"ת בית שלמה יו"ד סי' ק"פ שמסכים לחילוק של הקצות, ועד"ז בישועות ישראל סו"ס ל"ט, ובערוך השולחן סעיף כ"ז. [20] או"ת ונתיבות ס"ק י"ח שלפי הרמ"א אף במטלטלין כן, ועיין בשו"ת בית שלמה הנ"ל, ובערוך השלחן סעיף כ"ז כתב שדברי הנתיבות צ"ע דלא מצינו קנין במשכון קודם הלואה, וע"ע אמרי בינה הלואה סי' י"ד. [21] ב"מ ע"ה ב', חו"מ סי' ע' סעיף א', סמ"ע ס"ק א' ג'. ועיין כסף הקדשים שאף הלוה בכלל האזהרה. [22] ש"ך שם ס"ק ב' ממשמעות הסמ"ע ס"ק ד', ועיין טו"ז דבת"ח י"ל ששייך רק הגורם קללה וכו'. [23] ש"ך ס"ק ב' ממהרשד"ם סי' כ"ג. [24] עיין ערוך השולחן שם סעיף א' מפני שמכירים איש את רעהו ומאמינים זה לזה, אבל בשו"ת שבט הלוי ח"י סי' רס"ח כתב שאין לסמוך על זה וע"ע בפלפולא חריפתא ב"מ פ"ה אות ק', ובערך ש"י, ובשו"ת דברי מלכיאל חלק ד' סי' קל"ו שהאריך בזה, עיי"ש. ופשוט שאפשר להקל בסכום קטן אם אומר לו שמוחל לו אם ישכח שבזה שוב אין שום איסור.
הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
1.09.2015
#128
תגיות

זמן פירעון הלוואה

זמן פירעון של הלוואה בסתם  

המלוה את חבירו ולא קבע לו זמן, קבעו חז"ל שאינו יכול לתבוע את פירעון ההלוואה לפני שלושים יום, כלומר שזמן הפירעון הוא ביום הל"א[1], הן בהלוואה בלי משכון או עם משכון, בלי שטר או עם שטר[2]. זמן פירעון זה הוא אפילו אם הלוה לא ביקש שילווה לו לאיזה זמן, רק אמר בסתם הלווה לי[3].

חיוב פירעון של לוה

הפוסקים נחלקו האם זמן הפירעון שקבעו חז"ל בסתם הלוואה הוא רק לגבי המלווה שאינו רשאי לתבוע את פירעון החוב קודם ל' יום או שאף הלווה אינו חייב לפרוע תוך הזמן כשיש לו מעות לשלם[4]. יש שכתב, שבזה חייב הלווה לפרוע אפילו תוך ל' יום ולכן אם טוען פרעתי תוך הל' יום נאמן[5], ויש שכתב שאף כלפי הלוה נאמר קביעות הזמן ואינו חייב לשלם עד ל' יום[6].

זמן פירעון של ערב להלוואה

 כמו כן, ערב להלוואה שנתחייב לשלם, דינו כאילו לווה עכשיו ונותנים לו ל' יום לשלם החוב[7], ואף בזה נחלקו הפוסקים בשיש לערב המעות לשלם, האם חייב לשלם תוך ל'[8].

זמן פירעון של מקח בהקפה

הפוסקים נחלקו במוכר שהסכים להמתין שהלוקח ישלם את דמי המקח לאחר זמן (מוכר בהקפה), ולא קבעו זמן לפירעון - וגם אין מנהג ברור בדבר[9] -, האם דינו כסתם הלוואה שאינו יכול לתבוע את דמי המקח תוך ל' יום[10].זמן פירעון של פיקדון ('מעות מותרין')

יש שכתב שפיקדון מעות שהופקדו באופן שניתן רשות לשומר להשתמש במעות ('מעות מותרין')[11] אינו כסתם הלוואה ליתן לו ל' יום, ואם הנפקד השתמש במעות והמלווה תובע את הפירעון, חייב לשלם אפילו תוך ל' יום אפילו אין לו מעות משלו, שעל דעת כן הלווהו[12].

המנהג בסתם פירעון

המנהג קובע בדיני ממונות[13], לפיכך אם היה המנהג בסתם להלוות פחות או יותר מל' יום, וודאי הלווה לו על דעת זה[14]. הפוסקים נחלקו האם גם המנהג הנהוג בין הנכרים קובע שעל דעת זה הלווה לו[15] או רק אם המנהג ידוע בין יהודים[16].

הלוואה עם זמן הפירעון

קבעו זמן לפירעון החוב, אפילו בעל פה, זכה הלווה שאינו חייב לפרוע את ההלוואה תוך הזמן שקבעו, אפילו יש לו מעות לשלם[17], אבל כשהגיע הזמן חייב להשיג מעות כדי לשלם החוב.

גם אם בשעת הלוואה לא קבעו זמן פירעון, ורק לאחר ההלוואה הרחיבו את הזמן פירעון וקבעו בעל פה את הזמן פירעון לאחר ל' יום, אינו חייב לשלם ביום הל"א רק כפי הזמן שקבעו[18], ויש שהסתפק אם די בהסכמת המלוה בע"פ או שרק עם קנין על כך זכה הלווה בהרחבת זמן הפירעון[19]. לעומת זה, אם לאחר שלווה בלי קביעות זמן, התחייב הלווה  בע"פ לשלם תוך ל' צריך המלווה לקנות מהלווה שמתחייב בזה[20].

היה כתוב בשטר שישלם לו במשך ל' יום, הכוונה שישלם לו מעט מעט תוך הזמן, אבל לא כופין אותו אם אין לו מעות לשלם[21]. וכן, אם אמר המלוה שישלם לו כאשר הוא זקוק למעות, חייב הלווה לשלם כשתבעו המלווה אפילו תוך ל' יום[22].

כמו כן, אם הלווה בסתם בלי קביעת זמן לפירעון, אבל המובן הוא שמלווה לו למטרה מסוימת, כגון לקנות סחורה ולמכור אותה, אומדים את זמן הפירעון כפי הנסיבות, כגון, כאשר המובן הוא שלא יהיה ללוה מעות עד שימכור הסחורה ויגבה את דמי המקח מהלוקח, בסתם זהו זמן הפירעון, ואינו חייב לפרוע החוב  עד לאחר שיגבה מעותיו מהלוקח[23].

הערות שוליים:
[1] סי' ע"ג סעיף א', ועיין בפנים במשפט ס"ק א' ע"פ הסוגיא מכות ג' ב' דזה ביום ל"א, ובסי' ע"ח ס"ק ט"ז דן באומר הלווה לחודש אם הכוונה כ"ט יום. [2] עיין סמ"ע ס"ק ג' דלא אמרינן כיון שטרח לכתוב שטר הלווה ליותר מל', אבל הטו"ז השיג מגמ' מכות ג' ב' דאדרבה הרבותא במלוה ע"פ, עיי"ש. [3] ב"ח סי' ע"ג ס"ק א', וכתב הטו"ז ריש סי' ע"ג דזה כמו זמן בי"ד ל' יום. [4] שו"ע שם. [5] תומים סי' ס"ז ס"ק ס"ק ט"ז (הובא בקיצור בחי' רעק"א), סי' ע"ח ס"ק י"ב, דלכן עשוי לפרוע תוך זמנו ונאמן לומר פרעתי תוך זמנו, ועיין שו"ת דבר אברהם ח"א סי' ל"ב, דדין זה כשמיטה קטנה שאסור למלוה לתבוע אבל ישנו חיוב על הלוה לפרוע. [6] ש"ך סי' קכ"ט ס"ק כ"ג באה"ד, עיי"ש, ור"ל שמסתבר דע"ד כן הלווהו, וכעין סברת השער משפט סי' ע"ג ס"ק ב' לחלק בין סתם הלוואה למקח, עיי"ש, וע"ע ש"ך סי' ע"ח ס"ק י"ט מרמב"ן, ועיין הערה 8. [7] סי' קכ"ט סעיף ט'. [8] עיין ש"ך הנ"ל שהב"ח כתב שאם יש לו מעות חייב לשלם מיד כמו בלוה שנתחייב לשלם ואין לו מעות שנותנים ל' יום להשיג מעות אבל אם יש לו חייב לשלם מיד, אבל הש"ך ס"ק כ"ג כתב שדינו כתחילת הלוואה שאינו חייב לשלם עד ל' יום, כלומר, שחייב עצמו כמו חיובי הלוה, עיי"ש ובתומים ס"ק ט' תמה הלא שעבוד הערב התחיל בתחילת ההלוואה ללוה, ולמה ניתן לו ל' יום כשנתחייב לשלם, ועיין הערה 5 משו"ת דבר אברהם. [9] ראה להלן ליד הערה 14 שהמנהג קובע. [10] מדברי הב"ח סי' ס"ז סעיף י"ג מוכח שסתם הקפת חנות דינו כסתם הלואה בשמיטת כספים (וציין אליו בהגהות רע"א ריש סי' ע"ג) ויש לדון מזה גם על חיוב פירעון בסתם, אבל השער משפט סי' ע"ג ס"ק ב' כתב דדעת המוכר אינו להמתין עד ל' יום כבסתם הלוואה. [11] ראה סי' רצ"ב סעיף ז'. [12] שער המשפט הנ"ל, ובשו"ע הרב פיקדון קו"א ס"ק ב', ועיין בסמ"ע סי' רצ"ב ס"ק ט"ז מהראב"ד, אבל בערך ש"י שם כתב דהוי כסתם הלואה שלשים יום וגם יכול לבקש זמן בי"ד על הפרעון, וכ"כ בספר בית אברהם (קאלווריעא) סי' כ"ד עיי"ש שהאריך, ונ"פ שלפי השער המשפט זה כמו שהגיע זמן הפירעון שאם אין לו לשלם חייב להשיג מעות. [13] ראה רמ"א של"א סעיף א'. [14] עיין לשון המחבר סי' ע"ג סעיף א', ועיין הגהות רע"א סי' ע"ג סעיף א' ממ"א סי' ש"ז ס"ק י"ד שהמנהג במדינתנו לתבוע בתוך ל' יום. [15] סמ"ע שם ס"ק א' מהע"ש. [16] הש"ך שם ס"ק א', וס"ק ל"ט, ובתומים שם ס"ק ט"ו. [17] סי' ע"ג סעיף ב', ועיין באו"ת סי' ע"ח ס"ק י"ב. [18] שם ש"ך ס"ק ה' ובקצות ס"ק א', שמחילה אין צריך קנין, ונראה שאז דינו כשאר הלוואה לזמן שאפילו יש לו מעות אינו חייב לשלם עד הזמן שקבעו. [19] סמ"ע ס"ק ז' עיי"ש, ועיין ערך ש"י שכתב מילתא בטעמא שאם האריך הזמן ונשאר השטר ביד המלוה שצריך קנין (עיין סי' רמ"א סעיף ב' ברמ"א וש"ך ד'(, ועיין פתחי חושן הלוואה פרק ג' ס"ק ב* מהפרישה ס"ק י"ח. [20] פשוט. [21] הגהות רע"א מהריק"ש. [22] מטה שמעון סי' ע"ג הגה"ט ס"ק א' מספר ראש יוסף סי' ע"ג ס"ק א', ולפי זה גם אם אין ללוה מעות חייב ללות כדי לשלם, ועיין הערה 12. [23] מטה שמעון שם מספר ראש יוסף הנ"ל, וע"ע ערך ש"י סי' ע"ג סעיף ב' מהר"ח או"ז סי' ל"ט.
הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעו
29.10.2015
#130

חיוב פירעון

השתמשות במעות ההלוואה, וחיוב הלוה לפרוע

אמרו חז"ל 'פריעת בעל חוב מצוה'[1], וכתבו הקדמונים שזו מצוה דאורייתא[2], ועוד שכשם שמצוה על המלוה להלוות, מצוה על הלוה לפרוע[3]. ואמרו חז"ל 'יהי ממון חבירך חביב עליך כשלך'[4]. הואיל ו'פריעת בעל חוב מצוה', כופים בי"ד ויורדים לנכסיו כמו על שאר מצוות[5], ומפני זה יש למלווה גם זכות ממון ובזה הוא בעל דבר לתבוע החוב או למחול[6].

שעבודא דאורייתא

נחלקו הפוסקים האם 'שעבודא דאורייתא'[7], כלומר, שמפני החוב משועבדים כל נכסי הלוה למלווה מהתורה להיות לו בם מקצת קנין[8], ואם אינו משלם החוב יורדים לנכסיו מפני שעבוד זה, או 'שעבודא לאו דאורייתא', ואין למלווה קנין בנכסי הלוה אלא זכות תביעה בלבד מפני ש'פריעת בעל חוב מצוה'. ישנם הבדלי דין בגין מחלוקת זו בזכות הגבייה של המלוה מנכסי הלוה, כגון שהלוה מת, מאיזה נכסים יכול המלווה לגבות מהיורשים[9].

השימוש במעות הלוואה

אסור ללוה להוציא את המעות הלוואה שלא לצורך גדול, שאם עושה כן נקרא מאבד ממון חבירו בידים[10] ואפילו המלווה עשיר גדול[11] והוא עני[12], ובכלל 'לוה רשע ולא ישלם'[13]. יש שחילק שכל זה אם לא ביקש ללוות על עסק מסוים, אבל אם ביקש ללוות בעד עסק מסוים מותר להוציא המעות אפילו שלא לצורך גדול שהרי על דעת כן הלווה, וכן מותר להוציא המעות אפילו על צורך אחר אם יודע שהמעות בטוחים בעסק ההוא, שאזי בסתם לא הגביל המלווה אותו דווקא לצורך זה[14].

כמו כן, אסור ללוות מעות אם אינו יודע היאך יפרע, אפילו לצורך מצוה כגון הוצאות שבת ויו"ט, שעל כגון זה אמרו 'עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות'[15], אבל אם בעת שלוה לצורך עסק פרנסתו סבר שיוכל לשלם ואחר כך מטה ידו שאינו יכול לשלם אנוס הוא, ואינו בכלל 'לוה רשע ולא ישלם'[16].

תביעת הפירעון

כשהגיע זמן הפירעון חייב הלוה שיהיה לו המעות מוכנים לשלם למלוה[17] ואפילו לא תבעו עד כמה שנים לא אמרינן שמחל החוב אלא חייב לפרוע כשיתבענו[18]. הפוסקים נחלקו האם יש מצוה על הלוה לפרוע מבלי שהמלוה יתבע הפירעון[19], ונראה שאין חולק בדבר שאם נראה ללוה שהמלוה לא תבע מפני ששכח שהלווה לו ואילו זכר היה תובע את החוב, מצוה לפרוע החוב או עכ"פ להזכיר לו, הגם שלא תבע[20].

לתלות במתנה כשאינו תובע

יש שכתב שאם מסתבר ללוה שהסיבה שהמלוה אינו תובע החוב הוא שמבקש לתת לו את מעות ההלוואה במתנה, אינו חייב לפרוע עד שיתבענו[21], וביארו הפוסקים שהלוה אינו יכול לטעון שמה שלא תבע הרבה זמן מוכיח שוודאי מחל לו החוב רק יכול לתלות שמא במתנה נתן לו, כלומר להרחיב את זמן ההלוואה[22], ויש שכתב דלפי זה אף אם מת המלוה טוענים ליורשים שהלוה עדיין חייב לשלם החוב[23].

 

הערות שוליים:
[1] כתובות פ"ו א'. [2] ראה פתחי תשובה סי' צ"ז ס"ק ד' מארעא דרבנן השמטות קע"ז, שמדייק כן מכמה ראשונים. [3] סמ"ג עשין צ"ג. ועיין סי' צ"ז סעיף ד' [4] אבות פרק ב' ב'. [5] כתובות פ"ו א'. [6] ראה ש"ך סי' פ"ז ס"ק פ"א וחזו"א חו"מ סי' י' ס"ק כ' (אבל עיין קצות שם ס"ק ל'). [7] ראה ב"ב קע"ה ב', וברי"ף שם ורא"ש סי' מ"ט, ובירור השיטות בש"ך סי' ל"ט ס"ק ב' ואמרי בינה הלוואה סי' ב'. [8] ריטב"א קדושין י"ג ב'. [9] ראה ערכין כ"ב א', ב"ב קע"ד א' ורשב"ם שם ד"ה פריעת בע"ח, חו"מ סי' ק"ז סעיף א'. [10] צ"ז סעיף ד' וסמ"ע שם ס"ק ה' שאפילו אין כוונתו לאבדה בידים. [11] רמב"ם הל' מלוה ולוה פרק א' הל' ג'. [12] שו"ע הרב הל' הלוואה סעיף ה'. [13] רמב"ם שם ופרישה שם ס"ק ז'. [14] טו"ז שם בסוף הסי' לטור ס"ז. [15] ראה או"ח סי' רמ"ב, וכתב במשנה ברורה שם דהיינו שאין לו משכונות ללות עליהם, ובשער הציון ס"ק י"ב כתב מהב"ח והגר"א שאם יכול להשיג חייב ללות ולבטוח בד' שיעזרנו לשלם לו ומעט"ז משמע דלא ילוה אלא אם יודע שיוכל לשלם, וסיים שהכל לפי הענין. [16] שו"ע הרב סעיף ה'. [17] ראה סי' ע"ג סעיף ח' שכתב זאת בנשבע לפרוע בזמנו, וברמ"א שם ע"פ מהרי"ק שורש י"ז שאם המלווה בעיר חייב להוליכו אחריו ובהגהות רע"א שם שמהרי"ק כתב שלדעתו פשוט שאפילו בלי שנשבע הדין כן. [18] סי' צ"ח סעיף א' (וסי' ס"א סעיף ט'), ולפי זה צריך שיהיה לו המעות מוכנים כל עת שלא נפרע שמא יתבענו, ופשוט שבזמנינו כל שיש לו מעות בחשבון בנק נחשב שהמעות מוכנים. [19] עיין קצות סי' ק"ד ס"ק ב' שהוכיח מסי' ע"ג סעיף ח' בנשבע לפרוע שחייב רק אם יתבענו, אבל בהגהות אמרי ברוך תמה דלא מבואר כן שם, עיי"ש אכן בשו"ת אמרי יושר ח"א סי' ק"ז כתב שראית הקצות ברורה, מאידך הנתיבות שם ס"ק א' חולק על הקצות בזה, עיי"ש. [20] הנתיבות הנ"ל כתב שחייב לפרוע אף אם המלוה שכח, ונראה דבזה אף הקצות מודה, דמה שכתב שאינו חייב לשלם עד שיתבענו הוא שלא יקרא לוה רשע ולא ישלם אבל אם נראה לפי האומדנא שהמלוה שכח ואילו זכר היה תובע את החוב לא גרע משאר השבת אבידה. [21] שלטי גבורים סוף ב"ק הובא בש"ך רל"ב ס"ק ב', וסיים הש"ך ע"ז בצ"ע. בשו"ת תשורת ש"י ח"א סימן רמ"ז ביאר שזהו גם כוונת הש"ך שצ"ע האם יש לתלות שבמתנה ביקש ליתן לו, היינו שמאריך לו הזמן, ועיין הערות להלן. [22] עיין אמרי בינה גביית חוב סי' ב' שתמה מאוד על הש"ג, וכן בשו"ת שואל ומשיב (מה"ק ח"א סימן נ') תמה דלפי זה נתת דבריך לשיעורים בין זמן קצר וזמן ארוך, וגם העיר שמויכוח הקצות והנתיבות הנ"ל האם מצות פריעת בעל חוב אפילו בלא תבעו מבואר שרק בזה נחלקו אבל לכו"ע אין לתלות שנמחל החוב, וכן האריך בזה בחלק ב' סימן קפ"א ושם כתב דחלילה לסמוך על השלטי גבורים, אכן באמרי בינה הנ"ל ועוד פוסקים ביארו טעמו שיכול לתלות שרוצה ליתן לו במתנה ולא מטעם מחילה, וכן בשו"ת מהרש"ם חלק ב' סימן ט"ו באמצע התשובה הוכיח כן, והביא מעוד כמה פוסקים שגם לאחר כמה שנים לא אמרינן דמחל אפילו להוציא מיורשים, וע"כ שכוונת הש"ג היא רק שיכול לתלות שבמתנה נתן לו,. [23] ובמשפט שלום סי' רל"ב סעיף ב' משמרת שלום א' ציין לשו"ת ברית אברהם חו"מ סימן ה' אות ב' שמפרש גם כן דברי השלטי גבורים כנ"ל, ועוד ביאר שכל זמן שלא תבעו אמרינן שאין צריך לשלם דאדם עשוי לבדוק חשבונותיו ועד שלא תבעו יכול לתלות במתנה ויהיה פקדון בידו עד שיתבענו, ולכן אם מת המלוה חייב לשלם דטענינן ליורשיו, עיין שם, והמשפט שלום הסכים לזה על פי החוות דעת סימן ק"ס ס"ק י"א, עיי"ש, ועיין בשער משפט סי' צ"ח סוף ס"ק א' שכתב שאף שבגוף הדין הדעת נוטה לדברי הש"ג דא"צ לשלם לו מאליו משום דאפשר הרחיב לו הזמן, מ"מ הטעם שכתב דבמתנה ביקש ליתן לו אף דלפי"ז אם מת המלוה אין היורשים יכולים לגבות חוב זה, אינו, עיי"ש, אבל לפי הנ"ל א"ש.
הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעו
29.10.2015
#131

חיוב פירעון ב'

האיסור על הלוה לדחות פריעת החוב

כבר נתבאר שהלוה חייב שיהיה לו המעות מוכנים לשלם למלוה לזמן הפירעון[1], לפיכך, מלוה שתובע את הלוה שישלם החוב[2], ויש ללוה המעות לשלם, אסור לו לדחות המלווה ב'לך ושוב' ולומר בוא מחר ואתן לך, ועובר על לאו מדברי קבלה[3], ויכול המלוה לכוף את הלוה שילך לביתו בעיר ויביא המעות לשלם החוב[4].

הגיע זמן הפירעון ולאחר שתבעו המלוה שישלם דוחהו הלוה באלימות או טענות שקר מפני שאין דעתו לשלם  עובר הלוה גם על הלאו דלא תעשוק[5], אבל אם דוחהו כשדעתו לשלם לאחר מכן, עובר רק על הלאו מדברי קבלה[6].

­

חיוב בי"ד כשמשתמט לשלם

החיוב על בי"ד לכוף את הלוה שיש לו לשלם ואינו משלם החוב כמו שכופין על שאר מצות עשה[7]. וכן יש שכתב שאם יש למלוה שטר חוב שברור שחייב לו, מותר לגבותו ע"פ הערכאות ואין זה בכלל הליכה לערכאות, אבל לכתחילה יבקש על זה רשות מבי"ד[8].

נעשה גזלן למפרע

יש שכתב שלווה שקבע זמן פירעון ואינו משלם בזמנו ובזה מפסיד למלווה שאינו יכול להרוויח במעותיו עבירה היא בידו ובכלל גזל את חבירו שהפסיד לו ממון בגרימתו[9], ויש שהוכיח מהפוסקים שלוה שאינו משלם החוב עובר למפרע על הלאו דגזילה, שהאומדנא היא שהמלוה הלווה על דעת שישלם החוב[10]. יש שהוסיף על דבריהם שאם המלוה הפסיד מפני שזה לא שילם לו החוב בזמנו, חייב הלוה לצאת ידי שמים ולפצות את המלוה[11]. לפי האמור נראה שכן הדין כאשר הלוה היה לו מעות לשלם החוב, ומשתמט לשלם.

להשכיר עצמו

כתבו הראשונים שהלוה שאין לו לשלם אין בי"ד כופין אותו להשכיר עצמו כדי שיהיה לו מעות לשלם החוב[12], ונחלקו הפוסקים האם כופין אותו כאשר התנה המלוה עמו בתחילת הלוואה שישכיר עצמו[13].

יש שכתב שאף באופן שאין כופין אותו להשכיר עצמו, ישכיר עצמו שאם אינו עושה כן נקרא לוה רשע ולא ישלם[14], אבל יש שכתב שנחלקו הראשונים האם מוטל עליו חיוב להשכיר עצמו, ולדעות שאינו חייב אף אינו נקרא לוה רשע וכו'[15].

ברגיל להשכיר עצמו

יש שכתב שכל זה, כאשר הלוה לא היה רגיל להשכיר עצמו לפרנסתו, אבל אם היה בעל מלאכה עד עתה כופין אותו להשכיר עצמו כדי לשלם החוב, שעל דעת כן הלווה לו[16] אבל יש  שמפקפק על זה[17]. הראשונים נחלקו במי שהיה נצרך לבריות וקיבץ כסף לפרנסתו האם בעלי החוב יכולים לגבות ממנו ממעות אלה[18], ויש שכתב דלפי זה אין כופין את הלוה לקבץ מעות כדי לשלם החוב[19]. אבל אם כשגבה מעות נתנו לו על דעת שישלם החוב, גובים ממנו[20]. וכן אם דרכו להתפרנס מהצדקה וללוות על דעת כן גובים ממנו[21].

הערות שוליים:
[1] ראה גליון ק"ל, ע"פ סי' ע"ג סעיף ח' וברמ"א והגהות רע"א שם. [2] ראה גליון ק"ל, מחלוקת הפוסקים האם חייב לשלם כשהגיע זמן הפירעון אפילו בלי תביעת המלוה. [3] צ"ז סעיף ג', ובסמ"ע שם ס"ק ד' וערוך השולחן סעיף ג' (ע"פ ב"מ ק"י ב'). ונראה פשוט שבכלל זה כל סוג השתמטות לשלם. [4] נתיבות סי' ע"ד ס"ק א', ואם הוא טרוד בעסקיו נותנים לו זמן ל' יום, ועוד יבואר להלן בע"ה. [5] עיין רמב"ם גזילה פרק א' הל' ד' (ובשו"ע סי' שנ"ט סעיף ח') ובחינוך מצוה רכ"ח שכל שיש לו אצלו תביעת ממון ודוחה אותו מחמת אלמות או רמאות נקרא עושק, ועיין בחוט המשולש מהגר"ח מוואלוזין סי' י"ז שגם מפני טענות שקר ואזי אף בגוי אסור, וביארו האחרונים (המנ"ח שם אות ד' ובביאור הגרי"פ על הרס"ג עמ' ק"ס ב' ואמרי בינה גביית חוב סי' ב' ובשו"ת סי' ג') דהיינו כשאין דעתו לשלם, וכ"כ בשו"ע הרב גזילה סעיף ד'. [6] עיין במנ"ח שתמה מזה על הגמרא כתובות פ"ו א' שרק עובר על פריעת בע"ח מצוה, אבל האחרונים הנ"ל כתבו דשם המדובר שרוצה לשלם אח"כ. [7] צ"ז סעיף ט"ו שכופין עד שתצא נפשו וברמ"א שם הוסיף שחובשין אותו, ועיין מנחת חינוך מצוה רכ"ח . [8] כסף הקדשים סי' כ"ו ובשו"ת מהרש"ם ח"א סי' פ"ט. בגליונות הבאים יבואר בע"ה באיזה אופן מותר למלוה לתפוס מיד הלוה. [9] ב"ח סי' ל"ח סעיף י"ז. [10] אמרי בינה גביית חוב סי' ב' ובשו"ת סי' ג' ע"פ הרדב"ז ח"ב סי' תר"י, ועוד דיוקים בפוסקים. [11] עיין בשו"ת אמרי יושר ח"א סי' קמ"ט אות א' שהסכים לדברי הב"ח הנ"ל, וכתב שחייב לצי"ש (אבל עיין בזה באמרי בינה שו"ת סי' א' ס"ק ח' ושו"ת בית אפרים חו"מ סי' כ"ח), ועיין ש"ך רצ"ב ס"ק ט"ו והגהות רע"א שם. [12] טור סי' צ"ט סעיף ט"ו והלאה, מר"ת ורא"ש, וכתבו בשו"ע סי' צ"ז סעיף ט"ו ופירש הסמ"ע (וכ"ה בראשונים הנ"ל) דזה בכלל כי לי בנ"י עבדים וכו'. [13] בשו"ע שם כתב שאין כופין, ועיין גר"א סי' צ"ז ס"ק מ"ה דזה כמתנה ע"מ שכתוב בתורה, אבל האו"ת אורים ס"ק ל"ז כתב דזה תלוי במחלוקת באה"ע סי' ע' אם חייב להשכיר עצמו לזון את אשתו דלפי המחייב (רבינו אליהו) הוא מפני שחייב עצמו בכתובה, וה"ה כאן, וכ"כ הערוך השולחן סעיף כ"ה, אבל עיין הערה 15 מהאמרי בינה גביית חוב סי' ב'. [14] עיין שו"ע הרב הל' הלוואה סעיף ה'. [15] עיין פתחי תשובה ס"ק ה' משער משפט סי' צ"ז ס"ק ג', לראשונים שפועל בכלל עבד אסור להשכיר עצמו ואינו בכלל לוה רשע וכו', אבל לראשונים שפועל בכלל שכיר חייב להשכיר עצמו. ועד"ז כתב בב"ח סי' צ"ט שם שאף אם התנאי שהתנה להשכיר עצמו אינו מחייב, אומרים לו שחייב להשכיר מעצמו, אבל לפי ר"ת אסור להשכיר עצמו, אבל באמרי בינה גביית חוב סי' ב' ד"ה וראיתי, ובמחנה אפרים שכירות פועלים סי' ב' השיגו על הב"ח, והאריכו בזה, וע"ע במנחת פתים חו"מ סי' צ"ז סעיף ט"ו ציין לתוס' ב"ב קע"ד א' ד"ה מקמי, דמשמע שמחייבים אותו. [16] ערוך השולחן צ"ז סעיף כ"ה, וכן הביא האמרי בינה הנ"ל בסו"ס ב' מערך לחם בשם הרדב"ז. [17] אמרי בינה הנ"ל ע"פ הראשונים הנ"ל. [18] ראה יו"ד סי' רנ"ג סעיף י"ב מהמרדכי שאין גובים, אבל הגר"א שם ס"ק מ"ה כתב שהרבה חולקים (ועיין מנחת פתים יו"ד שם מהפרישה סי' של"א שתמה על המרדכי), וכן בפ"ת ס"ק ה'. אך עיין מה שהעיר ע"ז בשו"ת שבט הלוי ח"ב סוף סי' קכ"ה בהערות על יו"ד סי' רנ"ג. וע"ע ספר צדקה ומשפט פרק ב' הערה נ"א שמ"מ אם ירצה לשלם מעצמו מותר ואין בזה שינוי מדעת הבעלים. [19] עיין מנחת פתים חו"מ סי' צ"ז סעיף ט"ו, ויו"ד שם. [20] רמ"א יו"ד שם. [21] שו"ת שבט הלוי ח"ב סוף סי' קכ"ה בהערות על יו"ד סי' רנ"ג וח"ה סי' ק"מ.
N/A
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
5776
29.10.2015
#132
תגיות

סדר הפירעון

קביעת הזמן לתועלת הלווה או המלווה

קביעת זמן הפירעון הוא לטובת הלווה, לפיכך המלווה אינו יכול לחייב את הלווה לפרוע קודם הזמן אבל הלווה יכול לחייב את המלווה לקבל את פירעון החוב תוך הזמן[1]. אם נקבע זמן הפירעון גם לתועלת המלווה, כגון שהלווה לו מעות בעיסקא כדי שישא פירות עד הזמן שקבעו ביניהם, הדין עם המלווה[2]. אבל אם המלווה הלווה מפני שחשש להחזיק המעות מפני איזה חשש הפסד, וכבר עבר החשש חייב המלווה לקבל את הפירעון לפני הזמן[3].

הפסד למלווה

אע"פ שקביעת זמן פירעון הוא לטובת הלווה, אין בידו לחייב את המלווה לקבל את פירעון החוב אפילו כשהגיע זמן הפירעון באם יגרום בזה איזה הפסד למלווה, כגון שתשלום החוב יחייב את המלווה לשלם מסים אבל אם רק בעתיד יתכן שיהיה איזה הפסד למלווה חייב המלווה לקבל את הפירעון אפילו תוך הזמן אע"פ שגם הלווה רק מקדים לשלם מפני שחושש לאיזה הפסד שייתכן לבוא, כגון שהמדובר הוא שיצא חוק בענייני מטבעות או מסים[4]. וכן אם המצב בשעת הפירעון בוודאי גרוע משעת ההלוואה, אין  המלווה מחויב לקבל את הפירעון, כגון שהלווה לו במקום יישוב שאין סכנת גניבה, וכשהגיע זמן הפירעון נמצא המלווה במקום שיש סכנת גניבה חייב הלווה להחזיק את המעות עד שיעבור החשש[5], אבל אם הלווה לו במקום סכנה, והגיע זמן הפירעון יכול הלווה לפרעו בנסיבות דומות[6].

חיוב הלווה לשלם במעות

הגיע זמן הפירעון והמלווה תובע את פירעון החוב במעות, חייב הלווה לשלם במעות אף שיש לו קרקע או שווה כסף, כיוון שהלווה לו מעות, זכותו לתבוע פירעון החוב במעות[7]. לפי האמור נראה, שאם הלווה בצ'ק אף הלווה יכול לשלם בצ'ק (המחאה) והמלווה אינו יכול לתבוע את פירעון החוב במעות, אך פשוט שבכל זה קובע המנהג ואם מנהג העולם להחשיב המחאה כמעות מזומנים, דינא הכי[8]. ברם, לווה שאין לו מעות מזומנים אינו חייב למכור שווה כסף שלו בכדי לפרוע במעות, אלא מגבין למלווה ממטלטלים או קרקע כפי הסדר המבואר בשו"ע[9].

תשלום בעד מקח או עיסקא

­יש שכתבו שהלוקח חייב לשלם במעות ולא בשווה כסף, שאנן סהדי שעל דעת שיפרע במעות מכר לו[10], וכן הנותן מעות על עיסקא חייב המקבל לשלם במעות מטעם זה, אבל יש שהשוו כל אלה ללווה שיש לו רק שווה כסף שאינו חייב למכור כדי לשלם במעות[11]. וכן נחלקו הפוסקים במוכר שחייב להחזיר ללוקח את דמי המקח האם דינו כלווה שאם יש לו מעות חייב לשלם במעות דווקא[12]. לדינא, הסכמת הסוחרים קובע בכל אלה[13].

הפסד ללווה

כשיש ללווה כמה נושים וחושש שיפסידו אותו שלא כדין אם לא ישלם להם במעות, כגון שיתבעו אותו על זה בערכאות, ואין לו בכדי לשלם גם ללווה זה במעות, יכול לשלם לו בשווה כסף[14]. אך אם התנה המלווה בתחילת ההלוואה שישלם לו במעות, חייב לפרוע לו במעות גם במקום הפסד, ומחייבים את הלווה למכור מנכסיו כדי לשלם במעות[15].

מלווה שאינו תובע

הגיע זמן הפירעון ומפני שאין ללווה מעות מזומנים לפרוע רוצה לשלם בשווה כסף או קרקע, ואילו המלווה מעדיף לא לתבוע את הפירעון עד שיהיה ללווה מעות לפרוע, לא יוכל הלווה להכריח את המלווה לקבל את פירעון החוב מיד[16].   

פירעון בתשלומים

כמו כן, כשהגיע זמן הפירעון ואין לו מעות לשלם כל החוב ולכן רוצה הלווה לשלם בתשלומים (פרוטרוט) והמלווה לא רוצה לקבל הפירעון אא"כ ישלם כל החוב בבת אחת, הדין עמו[17], ואם מתחילה קבעו שישלם בתשלומים ועבר הזמן מבלי שהמלווה יתבע את הפירעון אינו חייב לשלם בבת אחת והבי"ד יקבעו את זמני הפירעון[18]. הפוסקים נחלקו האם בתוך זמן ההלוואה יכול הלווה לכוף את המלווה לקבל פירעון בתשלומים, אע"פ שיש למלווה תרעומת עליו, או שלכתחילה יכול המלווה לעכב אותו לשלם לו ואם היה מלווה בשטר אף בדיעבד מחזיר לו הפירעון כדי שלא יפגום את שטרו[19].

פירעון בעל כרחו של המלווה

בכל האמור שהדין עם הלווה שהמלווה חייב לקבל את פירעון החוב, והמלווה מסרב לקבל את הפירעון, אינו חייב להביאו לבי"ד אלא אם זרקו הלווה בפניו בעל כרחו, נפטר מהחוב[20]. וכן יכול הלווה להפקיד את החוב בבי"ד[21].

הערות שוליים:
[1] סי' ע"ד סעיף ב'. [2] עיין שם סעיף ג' במשכנתא בנכייתא, והסמ"ע ס"ק ז' כתב מהש"ג דה"ה בעיסקא שמלווים לבעלי חנויות, ועיין בנתיבות ס"ק ד' שיישב קושיית האו"ת ס"ק ו' מסי' קע"ו סעיף כ"ג שהמקבל עיסקא יכול לחזור בו באמצע, דבעיסקא שלנו חייב בכל דמי הפשר או שישבע, וראה באריכות בפתחי תשובה סי' קע"ו ס"ק כ"ז שדברי הנתיבות נכונים לדינא, וע"ע בקצות ס"ק א'. [3] ש"ך שם ס"ק י"א דלא כב"ח. [4] שם סעיף ב'. [5] סי' ע"ד סעיף א'. [6] רמ"א שם וש"ך ס"ק ז'. [7] סי' ק"א סעיף א' וסמ"ע ס"ק א', וכתב הקצות סוף ס"ק ה' דזה מתקנת חכמים, כלומר שאינו תנאי גמור, והנתיבות סי' ק"ז ס"ק ד' כתב דזה דאורייתא ובנחל יצחק סי' ק"א ס"ק א' הכריע כהקצות, עיי"ש. [8] אבל אינו יכול לשלם בשווה כסף שלא ע"ד כן הלווהו. [9] עיין סי' ק"א סעיף ב' והלאה את סדר הגבייה בכגון דא. ועיי"ש בפתחי תשובה ס"ק ב' משער משפט ס"ק ד' שכתב משו"ת מהר"ם לובלין סי' י' דאפוטרופוס שהלווה מעות יתומים גם כן אין הלווה חייב לשלם במעות דווקא, והשער משפט חולק. [10] שו"ע סי' ק"א סעיף ו' ובסמ"ע שם ס"ק י' ע"פ הריטב"א ב"מ מ"ה ב'. [11] טו"ז שם, ואו"ת ס"ק ה'. [12] עיין רמ"א סי' רל"ב סעיף כ"ג שני דעות בראשונים, ועיין במשפט שלום שם במשמ"ש שציין למשל"מ הל' מכירה פרק כ"ב הל' ה' שדן במוכר בשטר ונמצא מק"ט או מכר דבר שלא בא לעולם וכדומה שהמכר בטל אם חייב לשלם במעות דווקא. [13] ערוך השולחן סי' ק"א סעיף ג'. [14] עי' תוס' כתובות צ"ב א' ד"ה אי פקח, טור ס"א וערוך השולחן סעיף א', ועיי"ש שאם ימנע ממנו שלא יהיה לו מעות לקנות סחורה, אינו נחשב להפסד. [15] קצות שם, דזה כמו שפירש בתנאי שישלם לו במעות אפילו במקום הפסד, ועיין באמרי בינה דיני הלוואה סי' פ"ה סוף ד"ה ואני, שהעיר ע"ז, עיי"ש, אך לדינא נראה כמו שכתב בערוך השולחן סי' ק"א סעיף ג' דבכל זה קובע המנהג. וע"ע בב"י מחו' ה' משו"ת הרשב"א אם דרך הסופרים לכתוב התנאי. [16] שו"ע שם סעיף ד'. [17] רמ"א סי' ע"ד סעיף ד'. [18] הגהות רע"א שם מהכנה"ג סי' ע"ג הגה"ט ו' מהר"ש יונה. [19] המחבר שם כתב כדעת העיטור והרא"ש שהדין עם הלווה, אבל הש"ך ס"ק י"ז כתב שהרי"ף חולק ושגם הרא"ש סובר כן, ועיין נתיבות חידושים ט"ו מתומים ס"ק ט' לגבי שטר, וסיים שנכון הוא. [20] סי' ק"כ סעיף ב'. [21] עיין ש"ך סי' ע"ד ס"ק ט'.
הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעו
28.10.2015
#133

פירעון וגביית החוב

אחריות לפירעון

הלווה חייב להחזיר את דמי ההלוואה ליד המלווה מבלי שהמלווה יצטרך לילך לבית הלוה לקבל את הפירעון ש'עבד לווה לאיש מלווה', אלא אם המלווה עקר דירתו ממקום שהלווה[1]. הפוסקים נחלקו האם פטור הלווה כשפרע לאשת המלווה שנושאת ונותנת את עסקי הבית אבל לא עוסקת בעסקי ממון של בעלה[2], אבל יכול לפרוע למנהל את כל העסקים של המלווה[3]

פירעון במטבע שהלווה

הביטוי 'מטבע' בזמננו מתייחס ל'מטבע החוקי' של המדינה שמנפקת מטבע זו[4], ו'סוגי מטבע' הם המטבעות שמונפקות על ידי מדינות שונות, כמו הדולר בארה"ב או ה'יורו' באירופה, וכן להלן מובן 'מטבע' הוא כפי הנהוג במו"מ שלנו.

פירעון שלא במקום ההלוואה

הגיע זמן הפירעון, הפירעון הוא במטבע היוצאת של מקום הפירעון הגם שההלוואה היתה במקום אחר ובמטבע אחר, כגון הלווה דולרים בארה"ב וכשהגיע זמן הפירעון מצא הלווה את המלווה בא"י, ישלם לו את שווי הדולרים בא"י בשקלים שהיא המטבע היוצאת בא"י[5], אא"כ התנו בשעת ההלוואה שהלווה ישלם במטבע של שעת ההלוואה דווקא[6] כל זה מפני שהלווה לו מטבע, אבל אם הלווה פירות חייב הלווה לשלם את הפירות שלווה, לפיכך אם הלווה מטבע שאינה המטבע היוצאת (הרשמית) במקום הלוואה כגון המלווה דולרים בא"י שדינו כפירות אף הפירעון הוא בדולרים- כשאין חשש רבית של מלווה 'סאה בסאה'[7].

איסור נגישה

אסור למלווה לתבוע את פירעון החוב מהעני כשיודע שאין ללווה מעות או נכסים[8] לפרוע לו שנאמר 'אם כסף תלוה וכו' לא תהיה לו כנושה'[9]. ויש ראשונים שכתבו שאף עובר על איסור עשה 'את הנכרי תגוש' ולא הישראל[10].

גדר נגישה

הלאו הוא שלא יתבענו בחזקה[11], דהיינו שלא ידחוק אותו[12], אבל כל שאינו דוחקו אלא מזכיר לו את החוב באופן שאינו מביישו - הן בע"פ או במכתב - אינו עובר על הלאו ואף אין בזה איסור[13], וכן אם אינו יודע בוודאי האם אין לו נכסים לפרוע מותר לתבוע[14], אבל אם נראה למלווה על פי האומדנא שאין ללווה נכסים אסור לנגשו[15].

כתבו הפוסקים שהלאו נאמר על לווה עני אבל לא על לווה עשיר[16], דהיינו שיש לו נכסים לאחר שגבו מנכסיו כפי כללי דיני 'מסדרין' שגובים מנכסי הלווה ומשאירים לו רק הנחוץ ביותר[17] אך נראה שאם הלווה חייב כפי ערך נכסיו או יותר, הרי הוא בכלל עני.

כתב הרמב"ם[18] 'אסור לאדם להראות לבעל חובו בזמן שיודע שאין לו אפילו לעבור לפניו שלא יפחידו או יכלימו אע"פ שאינו תובעו', ונראה מדבריו שהאיסור בכזה הוא מהתורה, שעל זה אמרו בגמרא[19] שכאילו דנו באש ובמים[20]. ויש שכתבו שהאיסור בזה הוא מדרבנן[21]. יש שכתב שאמנם המלוה חייב להיזהר מאוד מלדחוק את הלווה, אבל אם נתיישן הדבר אצל הלווה עד שאין לו צער ובושה מזה, והמלווה אין כוונתו לצערו אין איסור בזה[22].

יש שכתב שהלוואה מחמת מקח, או חוב של שכירות אינו בכלל איסור נגישה[23].

הערות שוליים:
[1] ראה פרטי דינים ברמ"א סי' ע"ג סעיף ח' ממהרי"ק שורש י"ז, הגהות רע"א שם, ובנתיבות סי' רל"ב ס"ק י'. ועיין סי' ק"כ סעיף א' בענין פירעון לרשות השמור למלווה, כגון בידו או לחשבון בנק, וכתב בפתחי חושן הלוואה פרק ה' הערה ב' שפירעון לחשבון של המלווה מהני אפילו שלא מדעתו ואפילו אם אינו רגיל לבדוק את תנועת החשבון שהרי סו"ס שמור הוא. ויש לדון בזה לפי הענין, כי בוודאי הרבה מקפידים ע"ז והוא כתנאי בהלוואה. [2] הרמ"א סעיף ב' פוטר אבל הש"ך ס"ק ה' כתב מכמה פוסקים דלא מהני, ועיין נתיבות סי' ש"מ ס"ק י"ג דרגות שונות בנושאת ונותנת. [3] ערוך השולחן שם סעיף א'. ועיין שו"ע שם סעיף ב' במידת האחריות של הלווה על מעות שרוצה לפרוע אם המלווה אינו רוצה לקבל את הפירעון. בדרך המו"מ של זמנינו ציור זה אינו שכיח כ"כ. [4] זאת לעומת סוגי 'מטבע' בחז"ל שהם סוגי מטבע ממתכות שונות, כגון זהב או כסף, אפילו של מלך אחד. [5] ראה ש"ך סי' ע"ד סק"ה משלטי גבורים ריש מס' מכות, וכפי ביאור הנתיבות שם ס"ק ב' על פי סי' מ"ב סעיף י"ד ובסמ"ע ס"ק ל"ז. [6] פשוט, ועיין קצות סי' ק"א ס"ק ה'. [7] ראה יו"ד סי' קס"ב, המלווה פירות ע"מ שישלם פירות אלו אסור מדרבנן שמא יתייקרו עד זמן הפירעון, אבל כשיש ללווה מפירות אלה בשעת ההלוואה מותר, ועל כן בנד"ד אם יש ללווה דולר בעת ההלוואה, מותר ללוות ע"מ שישלם לו דולרים. [8] עיין שו"ע הרב סעיף ב' שכתב 'או מעות או מטלטלין', ואורחא דמילתא נקט דה"ה שאין לו קרקע שיכול לגבות ממנו, ובסעיף י"ג כתב להדיא כן, עיי"ש. [9] שמות כ"ב, כ"ד. רמב"ם סה"מ רל"ד, והל' מלוה ולוה פ"א הל' ב', ושו"ע סי' צ"ז סעיף ב', סמ"ע ס"ק א' ג'. [10] רמב"ן על התורה דברים ט"ו ג', ובהשגות על סה"מ שורש שני, ועיין חינוך תע"ו. [11] רש"י עה"ת שם. [12] עיין רש"י ב"מ ע"ה ב' ד"ה מלוה 'שתובעו ודוחקו', ביאור הגר"א צ"ז ס"ק ה' שו"ע הרב סעיף ב', ועיין כסף הקדשים ריש סי' צ"ז באריכות. [13] פשוט לפי הנ"ל, ויתכן שאף הלוה עצמו מרוצה מזה שמציל אותו מלהיות לווה רשע ולא ישלם. [14] כסף הקדשים שם דלא שייך בזה ספק איסור דאורייתא לחומרא שעצמיות האיסור הוא שלא יכנס לעבוט והאריך בזה, עיי"ש, ועיין במנחת חינוך מצוה ס"ז. [15] כסף הקדשים שם. [16] עיין הרב המגיד הל' מלוה ולוה פרק ד' הל' ב' שנראה שהלאו על עני, וכן הוא לשון הפוסקים, ובכנה"ג יו"ד ק"ס הגה"ט א' תמה שזה גמרא מפורשת והעיר שבסה"מ רל"ד הנ"ל לא הזכיר עני, אכן שם הזכיר גם האיסור של 'לא יעבור' ובזה אף בספרו היד החזקה לא חילק הרמב"ם בזה, וע"ע אבן האזל שם פרק א' הל' א'. [17] עיין סי' צ"ז סעיף כ"ה והלאה. [18] הל' מלוה ולוה פ"א הל' ג'. [19] ב"מ ע"ה ב'. [20] הרמב"ם כתב כן גם בסה"מ רל"ד. ולכאורה מה שאמרו בגמרא שזה כאילו בא באש ובמים הכוונה שהעושה כן כאילו תובע ודוחקו והוא ביאור על הלאו, ומה שכתב בשו"ע הרב 'וע"ז רמז הכתוב לא תהיה לו כנושה ולא נושה ממש' ר"ל שאע"פ שפעולת המלווה אינה נושה ממש מ"מ כלפי הלווה הוא כאילו בא באש ובמים ומפני שדוחקו בזה עובר על הלאו. [21] לח"מ שם הל' ב' ג', ועיין מנ"ח מצוה ס"ז. [22] ערוך השולחן סי' צ"ז סעיף ב'. [23] כסף הקדשים שם.
הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
29.10.2015
#129
תגיות

דיני פרוזבול

שביעית משמטת את המלוה[1]. שמיטת כספים נוהגת מדרבנן בזה"ז אע"פ שאין היובל נוהג, כדי שלא תשתכח תורת שמיטת כספים מישראל[2]. יש שכתבו שאין שמיטת כספים נוהג בזה"ז בחו"ל, אבל האחרונים הסכימו שראוי לנהוג שמיטת כספים אף בחו"ל[3]. שביעית משמטת בסופה, וכשתשקע החמה בליל ר"ה של שנה שמינית אבד החוב[4].

כדי שלא תנעול דלת בפני לווין, ולא יעברו המלווים על הלאו של 'השמר לך וכו' בלבבך בליעל' תיקנו חז"ל פרוזבול. גופו של פרוזבול הוא שאומר 'מוסרני לכם פלוני ופלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה', והעדים או הדיינים חותמים על הפרוזבול[5], וכתב הרמ"א שיכול לומר כן אפילו אם לא נמצא במקום הדיינים[6], וי"א שיכול לומר כן בע"פ ואין צריך לכתוב הפרוזבול[7]. ואפילו אם שולח כתב לבי"ד שרוצה שיכתבו פרוזבול יכולים הבי"ד לכתוב פרוזבול מזמן שליחות הכתב[8].

לדעת הרמב"ם והשו"ע כותבים פרוזבול רק בבית דין חשוב, שבקיאים בדין ובענין פרוזבול והמחום רבים עליהם באותה העיר[9], אבל הרמ"א הכריע שבזה"ז כותבים פרוזבול בכל בי"ד[10]. אין כותבים פרוזבול אלא אם יש ללוה קרקע, ואם אין לו, יכול המלווה לזכות לו קרקע שלא מדעתו אבל לא בע"כ[11], אכן די גם ביש ללוה קרקע בשכירות או שאלה[12]. כותבים לאיש על נכסי אשתו, ולאשה על נכסי בעלה, ולאפוטרופוס על נכסי יתומים[13].

לרוב ראשונים כותבים פרוזבול בסוף שנת שביעית[14], ויש מחמירים לכתוב בתחילת שנת שביעית אע"פ שמשמטת רק בסוף שביעית[15].

פרוזבול מועיל רק להלוואות שהלוה לפני כתיבת הפרוזבול, לפיכך פרוזבול המוקדם כשר והמאוחר פסול[16].

שביעית משמטת המלוה, אפילו מלוה בשטר שיש בו אחריות נכסים[17]. שביעית אינה משמטת עיסקא, ואפילו השקיע על צד היתר עיסקא משמטת רק הפלגא מלוה, אבל לא הפלגא פקדון[18], ואם כתבו היתר עיסקא כולו פקדון אינו משמט, וכן אם היו חפצי שותפות ביד אחד השותפים אין השביעית משמטת מה שחייב לשותפו מחפצי השותפות[19].

כאשר המלוה אינו צריך לנגוש את הלוה אין שביעית משמטתו, לפיכך המלוה על המשכון אין השביעית משמטת, ונחלקו הפוסקים אם משמט היתר על המשכון[20], ואם משכנו שלא בשעת הלוואה על ידי בי"ד דינו כמלוה על המשכון[21]. ונראה דגם כשמסר הלווה למלווה צ"ק בנקאי אינו משמט מאחר שאינו צריך לנגוש, ויש לדון האם אף צ'ק רגיל בכלל זה.

קבע זמן לפרעון, והגיע זמן פרעון בשנה שמינית אין השביעית משמטת[22], אבל המלוה חבירו בלי קביעות זמן, אע"פ שאינו יכול לתבוע החוב לפני ל' יום והגיע הזמן בשנה השמינית השביעית משמטת[23]. המוסר שטרותיו לבית דין אין השביעית משמטת[24], וכן החייב לקופת צדקה[25].

המוכר סחורה בהקפה (חקפת חנות), אין השביעית משמטת שזה כאילו לא הגיע עדיין זמן הפרעון[26], אבל זקף עליו במלוה, משמטת ונקרא זקיפה משעה שקבע זמן לפרעון, או אפילו רק כתב החובות בפנקס המיועד לחובות[27].

התנה עם הלווה על מנת שלא תשמיטנו שביעית, מתנה בזה ע"מ שכתוב בתורה והשביעית משמטת אבל אם התנה שהלווה לא ישמיט החוב אין השביעית משמטת[28].

הערות שוליים:
[1] משנה ריש פ"י דשביעית, ועיין סמ"ע סי' ס"ז ס"ק א'. [2] עיין ב"י ריש סימן ס"ז, ודלא כבעה"מ גיטין ל"ו ותה"ד סימן ד"ש שמקילים. [3] ראה רמ"א סעיף א' שאין לדקדק אחריהם ומ"מ האחרונים החמירו בזה, וראה ערוך השולחן סעיף א' י'. ובפאת השולחן פרק כ"ט סעיף ג' כתב שהסכמת האחרונים לנהוג האידנא שמיטת כספים. [4] סעיף ל'. [5] גיטין ל"ו שו"ע שם סעיף י"ט, ועיין בפאה"ש סעיף כ"ט ובב"י ס"ז בביאור שיטות הפוסקים. [6] רמ"א סעיף כ', ובתומים ס"ק כ"א כתב דזה מחלוקת הראשונים ונשאר בצ"ע, וע"ע יש"ש גיטין פ"ד סי' מ"ו. [7] שם, ובשו"ת שבט הלוי חלק ה' סי' רי"ג הביא שהחזו"א מסר דבריו לפני הדיינים והחזו"א בלבד חתם על הפרוזבול. [8] פתחי תשובה ס"ק ג' משו"ת חת"ס חו"מ קי"ג, ועיי"ש בנוסח שכתב שמכירים את כת"י השולח, אבל בערך השולחן ס"ק כ"ב כתב שאי"צ קיום, ועיין הגהות רע"א לסעיף ל"ב ממשנה אחרונה שעיקר הפרוזבול מכוח השטר. [9] סעיף י"ח. [10] שם, דבזה"ז יש להקל. [11] סעיף כ"ב. [12] סעיף כ"ג, וכתב הפ"ת ס"ק ד' שבשו"ת חתם סופר חו"מ סי' נ' כתב דלפי"ז משכחת אין לו קרקע רק בסמוך על שולחן אחר ויכול לסלקו כל שעה או בדר בחצר חבירו שלא מדעתו שיכולים לסלקו בכל עת, ועיין בחכמת אדם שער מצוות הארץ פרק כ"א ס"ח כתב דלכן השמיט מנוסח השטר שלו הקניתי לו ד' אמות וכו'. [13] סעיף כ"ה. [14] סעיף ל"א כדעת הרמב"ם שיכול לגבות חובו כל שנת שביעית. [15] עיין סמ"ע ס"ק נ"ג שדעת הרא"ש שרק אם הלוה משלם מעצמו ולפי הרמב"ם ע"י בי"ד, אבל עיין בפאה"ש שם בב"י צ"ו שהכיח כדברי הרמב"ם ובפ"ת ס"ק ה' הביא משו"ת חת"ס חו"מ סי' נ' (וכ"ה בהגהות חת"ס לסעיף א') מרבו ר"נ אדלר שלא החמיר לעשות פרוזבול בתחילת שנה שביעית, ובשו"ע הרב סעיף ל"ו כתב לכתחילה כדעת הרא"ש, ועד"ז באורים ס"ק נ"ד, ועיין בב"ח לגבי חוב שלוה בשביעית, אבל הכרעת הפוסקים שדינו כשאר הלוואה. [16] סעיף ל"ב, וכתב הב"ח שפסול אפילו מזמן האמיתי וכ"כ בהגהות רע"א משו"ת הר"ן, ועיין תומים ס"ק כ"ז ופאה"ש סעיף כ"ט ובב"י ס"ק צ"ו. [17] סעיף ב', פאה"ש סעיף ט', וכן משכנתא באתרא דמסלקי. [18] סעיף ג' ועיין קצות שם ס"ק ב'. [19] סעיף ד', ועיין פאה"ש שם שזה אפילו הוכרח השותף ללות כדי לשלם לשותפו, מאחר שתחילת החוב בא מחמת שותפות. [20] סעיף י"ב, וראה סמ"ע שם ס"ק כ"ג כ"ד. [21] סעיף י"ג, וכתב התומים שגם התופס מטלטלין למשכון דינו כמשכון ואין השביעית משמטת, אבל הקצות חולק. [22] סעיף י'. [23] ב"ח וקצות שם. ועיין סעיף י"ב בהגיע זמן פרעון בשביעית אבל כפר ונשבע אין השביעית משמטת, ובסעיף ח' אם כפר והביא עדים וחייבוהו בי"ד הוה כגבוי ואין השביעית משמטת. [24] סעיף י"א ושם בסמ"ע ס"ק כ"ב שמוסר גוף השטרות לבי"ד דלא קרינן ליה לא יגוש. [25] סעיף כ"ח, דאנן יד עניים אנן. [26] סעיף י"ד, ועיין בפאה"ש שם בב"י נ"ב דזה כמכר ולא כהלוואה. [27] רמ"א שם, ועיין בפאה"ש דזה כאילו מתחילה נעשה מלוה. [28] סעיף ט', ועיין פ"ת ב' מהריטב"א ותבואת שור למה הוצרכו לתקן פרוזבול.
הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
5776
29.10.2015
#135

פירעון של כמה הלוואות

קדימות בפירעון של כמה הלוואות

לוה שחייב למלוה כמה הלוואות ואין לו כדי לפרוע את כולם, יכול המלווה לתבוע שיקדים לפרוע את ההלוואה שנוח למלווה שיפרע תחילה, מפני ש'עבד לוה לאיש מלוה'. לפיכך, אם אחת ההלוואות פחות בטוח, כגון שהלוואה אחת היא מלוה בשטר והאחרת היא מלוה על פה או מלוה בלי ערב או בלי משכון, יכול המלווה לתבוע שישלם לו את המלווה שאינו בטוח תחילה[1].

פירש הלווה לאיזה הלוואה פורע

מטעם זה, אפילו אם פירש הלוה בשעת הפירעון שפורע בעד ההלוואה היותר בטוח, וגם עדים מעידים שאמר זאת למלווה, ושתק המלווה וקבל את הפירעון ולאחר הפירעון אומר המלווה שהתכוון לקבל את הפירעון בעד המלוה הפחות בטוח, יד המלוה על העליונה והדין עמו[2]. ויש שכתב שאף יפה עשה שתפס את הפירעון בעד ההלוואה שבטוח פחות[3].

יש שכתבו שיש ראשונים שחולקים על כל זה, ולדעתם אם המלווה קיבל את הפירעון בשתיקה הדין עם הלווה[4], ויש שכתבו שאפילו אמר המלווה במפורש שאינו מקבל את הפירעון בעד המלווה הפחות בטוח , יד הלוה על העליונה[5].

הסכים המלוה במפורש, ובמוסר מודעא

ברם, אם המלוה הודה ללוה לפני הפירעון שיקבל את הפירעון בעד ההלוואה היותר בטוח, אינו יכול אח"כ לומר שכוונתו היה לתפוס בשעת הפירעון בעד ההלוואה הפחות בטוח ומה שאמר היה כדי שהלווה לא ימנע מלפרוע[6]. ויש שכתב שבזה אפילו אם לאחר שקיבל יאמר תוך כדי דיבור לקבלת הכסף שתפס בעד ההלוואה האחרת אינו מועיל[7].

אכן יש שכתב שאם מסר המלווה מודעא לפני הפירעון שנאנס להסכים לקבל את הפירעון בעד ההלוואה הבטוח כדי שיוכל לתפוס בעד ההלוואה האחרת, מודעתו מועילה, שזה אונס הגלוי לכל[8]. וכן כתב שאם קיבל את הפירעון במפורש בעד ההלוואה עם משכון ונשתנה מצב הלווה לרעה, יכול לעכב את המשכון בעד ההלוואה שהלווה בלי משכון[9].

הלוואת עצמו וערב בעד הלוואת חבירו

יש שכתבו שאם הלוה חייב בעד הלואה שלוה בעד עצמו וגם חייב חוב אחר בעד ערבות שערב לחבירו, ושילם למלוה מבלי לפרש לאיזה הלואה התכוון לפרוע, אנן סהדי ששילם בעד מה שלווה בעצמו[10] ויש שכתב שאף בזה יד המלוה על העליונה לתפוס בעד איזה הלוואה שירצה[11].

הלוואות שלא הגיע זמן פירעונם

המלווה אינו יכול לכפות את הלווה שישלם את ההלוואות קודם זמן הפירעון[12]. ברם, לווה שחייב כמה הלוואות שעדיין לא הגיע זמן פרעונם, ובא לפרוע קודם הזמן בסתם ולא פירש לאיזה הלוואה פורע, יכול המלווה לקבל את הפירעון לאיזה הלוואה שירצה ואפילו להלוואה הפחות בטוח, אבל אם פירש הלווה שפורע את המלווה היותר בטוח ושתק המלווה, חייב המלווה לקבל את הפירעון להלוואה זו[13], שהרי הלווה אינו משועבד עדיין לשלם לו[14], וגם יכול להכריח אותו לקבל הפירעון[15].

קצת הלוואות לא הגיע זמן פרעונם

כתבו הפוסקים שאם הלווה חייב כמה הלוואות שרק חלקם הגיע זמן הפירעון, ופרע הלווה מבלי לפרט לאיזה הלוואה פרע, לא יכול המלווה לומר שקיבל את הפירעון בעד ההלוואה שלא הגיע זמנה שחזקה שאינו פורע תוך זמנה ואנן סהדי שהפירעון היה להלוואה שהגיע זמנה וכאילו פירש זאת, אבל נסתפקו באם להלוואה האחרת לא נקבע זמן פירעון שרק מפני תקנת חז"ל אינו יכול לתבוע תוך ל', ופרע הלווה תוך ל' מבלי לפרש לאיזה הלוואה פורע, האם גם בזה נאמר בזה חזקה שאינו פורע תוך זמנו ואנן סהדי שלא פרע את ההלוואה שהגיע זמנה[16].

מלווה שנשלח למסור פירעון לבעלי חוב

נתן הלווה מעות למלווה כדי שישלם לבעלי חוב שלו ואמר זאת בלשון שמשמעו שיזכה מיד בעדם, אזי אם לקח המלווה את המעות בסתם ולא אמר ללווה שמקבל המעות כדי למסור אותם לבעלי החוב, יכול המלווה לומר שלא התכוון לזכות לבעלי החוב ולעכב את המעות לעצמו[17], וגם בזה יש שכתב שאם מסר מודעא לפני קבלת מעות שיעכבם לעצמו יכול לעכב המעות אפילו אם קיבל בפירוש למסור[18]. לא אמר הלווה למלווה לשון שמשמעו שיזכה מיד בעד הבעלי חוב יכול המלווה לעכב המעות בכל אופן[19].

הערות שוליים:
[1] סימן פ"ג סעיף ב' וסמ"ע ס"ק א', בטור בשם בעה"ת. וכתב בשער משפט ס"ק א' שאף בחוב שלא בדרך הלוואה (כגון מקח) שייך עבד לוה וכו', אבל בכסף הקדשים שם כתב דמסתבר שזה רק לענין הלואה ובעיסקא בחצי המלוה, אבל לא במקח אפילו זקפן במלוה כיון שתחילת החיוב אינו בגמ"ח. [2] רמ"א שם, ובסימן נ"ח ס"ד ע"פ הר"ן כתובות פ"ה, הובא בב"י סי' נ"ח מחו' א', ופשוט דזה גם בפרע לפני עדים, דהא מודה שחייב לו. ועיין בנחל יצחק סי פ"ג סעיף א' דרק בפירעון מעות יוכל לתפוס הגם שפירש הלווה את ההלוואה, אבל במשלם בשווה כסף כיון שאסור להשתמש בלי שומת בי"ד אם מקבל על חוב אחר הוא גזל בידו, וצ"ע. [3] ערוך השולחן נ"ח סעיף א', וכן מסתבר שבזה מציל עצמו מהפסד וגם מונע שלא יבוא הלוה לידי מכשול לכפור המלוה ע"פ, או בשטר שאין עליו ערב שלא יהיה לוה רשע ולא ישלם, וע"ד המבואר בסימן ע' ס"א שאסור להלוות לחבירו בלי עדים. [4] סמ"ע סי' פ"ג ס"ק ב' שלדעתו חולק הטור על הבעה"ת וסובר שבקיבל בסתם הדין עם הלווה, וכ"כ הכנה"ג הגה"ט הטור ה' ממהרשד"ם סי' קע"א, אבל הש"ך ס"ק א' כתב שהטור אינו חולק ושכ"כ הב"ח ושאר אחרונים. [5] עיין בזכל"א ח"ב אות סיטראי ממהרש"ח שהרא"ש כתובות פרק ט' סי' ד' ביאר דמה שסיטראי היא טענה גרועה היא שנוח ללווה לשלם בעד מלוה בשטר, הרי שסובר יד הלווה על העליונה אפילו אם המלווה פירש שאינו מקבל הפירעון בעד המלווה ע"פ, וחולק על הר"ן, וכתב שדעת המטה שמעון שיכול לומר קי"ל כהרא"ש, אבל הערך ש"י סי' פ"ג סעיף ב' באה"ד, לאחר שהביא הנ"ל, כתב דאנן נוהגים שאין לטעון קי"ל במה שסתמו בעלי השו"ע והדין עם המלווה, ועיין באו"ת סי' נ"ח ס"ק י"ג שאף לרא"ש יד המלווה על העליונה לקבל הפירעון על המלוה ע"פ (אך דבריו צ"ב לפי הנתיבות שם ס"ק ו'). אכן עיין הערה 10, 11, מהריטב"א שבועות מ"ב א' שנראה מדבריו שיד הלוה על העליונה, וצ"ע לדינא. [6] ש"ך סי' פ"ג ס"ק ג'. [7] ערך ש"י סי' פ"ה סעיף ב' דתוכד"ד מהני בדבר שתלוי בדעתו אבל פרעון חוב הוא אפילו בע"כ, וכיון שלא אמר כן תיכף בקבלת המעות כבר נפרע החוב, ועיין באולם המשפט סי' פ"ג סעיף ג' שתמה על גוף הדין שאפילו אם התרצה המלווה בפירוש למה לא יוכל לטעון טענת משטה שהסכים כדי שיוכל לתפוס בעד החוב. [8] ערוך השולחן שם סעיף א', ועין הערה 7 מאולם המשפט. [9] שם, כלומר, דהא בנשתנה מצב הלווה היה יכול לתבוע שישלם מיד או שיתן משכון. [10] נתיבות חידושים ס"ק ו' מהרדב"ז ח"ד סי' קפ"א בשם הריטב"א שבועות מ"ב א', והעתיקו הערוך השולחן סעיף ד'. [11] עיין בנתיבות הנ"ל שתמה שהמלווה יכול לתפוס למה שירצה, עיי"ש, כלומר דכיון שפרע בסתם אין לומר שכאילו פירש הלווה והסכים המלווה. וכל זה לסוברים שיד המלוה על העליונה אבל בריטב"א שם כתב מהרא"ה דבלא פירש הלוה בסתם נותן על דעת המלוה אבל בחייב גם בעד ערבות מסתבר שלא רוצה לשלם את הערבות תחילה ולהניח חיוב עצמו, עיי"ש ומשמע שהכל תלוי בדעת הלווה וכשיטת הראשונים שסוברים כן, עיין הערה 5. [12] סי' ע"ג סעיף א'. [13] נתיבות סי' פ"ג חידושים ס"ק א' וקצות שם ס"ק א' ודלא ככנה"ג הגה"ט א'. ויל"ע בפרע בסתם שלא פירש אבל סכום הפירעון היה כסכום של המלווה על פה האם יכול המלווה לתפוס די"ל שבזה בסתמא כאילו פירש שפורע המלוה ע"פ, ומסתימת הפוסקים משמע שאף בזה אינו כמפרש שפורע למלווה זה. [14] נתיבות שם. [15] קצות שם ס"ק א' שפירעון בע"כ שמיה פירעון, ולא שייך בזה עבד לווה לאיש מלווה. [16] נתיבות חידושים ס"ק ו' מכנה"ג בשם הרדב"ז, וכאמור בהלוואה שלא הגיע זמנה לא שייך עבד לווה וכו', כתב הערוך השולחן שאם באו עדים שלא כן היה מאמינים להם, כלומר, ואינו מיגו במקום חזקה. [17] רמ"א שם סעיף א', ש"ך ס"ק ב' וכתב הנתיבות ס"ק א' דאפילו מסר בעדים יכול לומר לעצמו כוונתי. [18] ערוך השולחן שם סעיף ב'. [19] ש"ך הנ"ל.