דיני השגת גבול

הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
11.02.2015
#100

יורד לאומנות חבירו

'יורד לאומנות חבירו' ו'עני המהפך בחררה'

חז"ל קבעו גדרים במקח וממכר בין אדם לחבירו הן מה שראו לגדור מעיקר הדין, והן שראו לתקן מפני הישר והטוב.

על פי האמור קבעו חז"ל גדרים דומים לשני נושאים קרובים במהותם, ה'יורד לאומנות חבירו' ו'עני המהפך בחררה'. בשניהם המדובר במי שבא לקפח את חבירו בדבר שחבירו עומד לזכות בו.

ה'יורד לאומנות חבירו', בא לעסוק במסחר או אומנות חבירו, ומקפח את פרנסתו בדרך שאינה הוגנת, ונקרא בלשון המושאל 'משיג גבול'[1].

ה'עני המהפך בחררה' בא לזכות בדבר שחבירו עמד לזכות בו, במציאה או מקח, וקבעו חז"ל אימתי יש לראשון זכות קדימה למנוע מהשני לזכות בה. ברם חלוקים שני נושאים אלה בפרטי הדין שלהם כפי שיבואר להלן.

היורד לאומנות חבירו

האיסור של ה'יורד לאומנות חבירו'

הפוסקים כתבו מקורות שונים לאסור את הבא לקפח את פרנסת חבירו. יש שכתבו שהאיסור מהתורה כפי שדרשו חז"ל על הפסוק 'בין איש ובין אחיו ובין גרו' אפילו בין תנור לכיריים, שניתן לחז"ל הרשות לקבוע חוקים כאלו[2], ויש שכתבו שאינו מהתורה אבל נסמך על הלאו 'לא תשיג גבול רעך' ו'ארור מסיג גבול רעהו'[3], ויש שכתבו שהאיסור בזה הוא דרבנן[4].

גדר הדין של יורד לאומנות חבירו

החיוב לא לקפח את פרנסת חבירו נכלל באיסור של הרחקת נזיקין[5], וגם דומה ל'עני המהפך בחררה' דהיינו הנוטל ממי שמחזר אחר דבר לקנותה שנקרא רשע מפני שיכול למצוא במקום אחר[6], שאף הנוטל פרנסת חבירו יכול למצוא פרנסתו במקום אחר[7].

במקום שהאיסור לא נשמר

כתבו הפוסקים שהאיסור לירד לפרנסת חבירו – כפי שגדרו חז"ל – נאמר כאשר האיסור נשמר בדרך כלל, אבל אם נכרים באים וסוחרים כחפצם אין תועלת בשמירת האיסור, ומותר לישראל לסחור כחפצו ולא יפסיד בחינם[8].

לפתוח חנות מתחרה

מדינא דגמרא, המצורפים לשלם מסים לאותה המלכות מותר להם לפתוח חנות ולעסוק במסחר ואין אחר יכול לעכב עליהם אפילו שקדם לעסוק במסחר זה או לפתוח עסק, אבל לא מי שאינו מצורף לשלם מסים לאותה המלכות[9]. ויש שכתב שאם המלכות אינה מקפדת מותר אף מי שאינו משלם מסים באותה המלכות להתחרות[10].

בזמנינו, במדינות דמוקרטיות החוק קובע שכל אזרח מדינה יכול לעסוק במסחר כרצונו, ואין למלכות זכות לעכב מישהו מלפתוח עסק או לעסוק במסחר הגם שאינו משלם מסים או דר בעיר אחרת. לפי האמור, נראה שהדין האמור בשולחן ערוך לעכב הבא לפתוח חנות מתחרה מפני שדר בעיר אחרת או אינו משלם מסים, אינו למעשה[11].

 

הערות שוליים:
[1] לאו זה נאמר בגוזל קרקע. [2] חידושי חת"ס ב"ב נ"ד דאע"פ שהב"י בסי' קנ"ו כתב שדינים אלה מדרבנן שורשם מהפסוק הנ"ל וע"ד זה כתב בשו"ת חת"ס חו"מ סי' ע"ט ד"ה פסיק, ע"פ הרמב"ן שמות ט"ו כ"ה, וכתב שזה דעת שו"ת הרמ"א סי' י' שהוכיח זאת מדחייב בן נח ש"מ דאורייתא היא, וגם ממה שכתב בשו"ת משאת בנימין סי' כ"ז שזה מוכח ממה שמוציאים מהיורד בדיינים, וגם הב"י שכתב בסי' קנ"ו שכתב שדינא דיורד הוא דרבנן כוונתו שהכתוב מסרם לרבנן לקבוע ומודה שהדין בעיקרו דאורייתא,. [3] מהרש"ל על הסמ"ג קנ"ג ושו"ת מהרש"ל סי' פ"ט מהרוקח, אבל החת"ס הנ"ל כתב שמשמעות הרוקח שסובר שהאיסור דאורייתא. [4] כן הכריע במשפט שלום קונטרס תיקון עולם לסי' רל"ז ס"ק ג' כפי פירושו בשו"ת הרמ"א הנ"ל, וגם דלפי מה שכתב הריב"ש סי' רע"ו דגזל גמור דרבנן מוציאים, נדחה ראית החת"ס הנ"ל, עיי"ש, וצ"ל דמחיוב בן נח אין להוכיח דגדרי גזל של ב"נ שונים מישראל, וכ"מ בגמ' סנהדרין נ"ט א' שגוי שלומד תורה חייב כגזלן הגם שאינו לוקח דבר, אבל עיין שו"ת מחנה חיים ח"ב סי' מ"ט, ודו"ק. [5] עיין שו"ת הרא"ש כלל ה' סי' ג' באה"ד דפסקת לחיותי בכלל הרחקת נזיקין, ועיין שו"ת בית אפרים חו"מ סי' כ"ו עד"ז. [6] עיין תוס' קדושין נ"ט א' ד"ה עני. [7] עיין תוס' ב"ב כ"א ב' ד"ה מרחיקין, וריטב"א קדושין נ"ט א' (ועיין שו"ת שו"מ תניינא ח"א מ"ד). [8] עיין שו"ת רשד"ם סי' ת"ז, ובשו"ת חת"ס חו"מ סי' ס"א ד"ה אך מה, בסוה"ד כתב ע"פ הרמ"ה שהביא הרמ"א קנ"ו ס"ה, ובחת"ס שם מוכח דכן הוא גם אם ישראל ממקום אחר עושים כן, לא יפסיד זה בחינם. וכ"כ בשו"ת בית אפרים סי' כ"ז ד"ה ועוד אני, עיי"ש, וע"ע במשפ"ש קונטרס ת"ע רל"ז ס"ק י"ד ד"ה ואגב, משו"ת שו"מ מה"ק ח"ג סי' קכ"ח. [9] ב"ב כ"א ב', כרב הונא ברדר"י, שו"ע קנ"ו ס"ה, ולפי הרמ"א שם יכול לעכב שלא להיכנס למבוי שלו, ועיין שו"ת חת"ס חו"מ סי' ס"א דתרתי בעינן ואפילו מאותה העיר אם אינו שייך לכרגא כגון בחור, אינו רשאי לפתוח, עיי"ש, ומבואר מדבריו שתשלום הכרגא אינו מגדיר צירוף הזכאים לפתוח אלא מתיר את עצם העיסוק, ואפשר שכוונתו שכן היה תקנת חז"ל ולא רק מזכות המלכות, ובמנחת פתים כתב שדבריו צ"ע. ועוד הביא משו"ת מבי"ט ח"ב סי' ל"א דהאידנא כל המס הוא של המלך ולא של שר העיר ולכן כל שהוא ממדינתו אינו יכול לעכב עליו, ועד"ז ברשד"ם סי' ת"ז, ובסעיף ז' כתב דהאידנא מדד"מ אסור למכור בעיר אחרת, עיי"ש, ופשוט שכל זה היה בזמנו, ועיין הערה הבאה. [10] עיין רשד"ם סי' תמ"א, שדינא דבר מבואה הוא מפני הקפדת המלכות, ונראה כוונתו שחז"ל התקינו שיהיה דין דבר מבואה כפי צורך ומנהג המו"מ בכפי הזמן, ודינא דמלכותא משקף את סדר המסחר הנהוג בכל עת, ולפיכך אף שהדינים של יורד באופן המבואר בגמרא הם מתקנת חז"ל מ"מ כשדינא דמלכותא קובע אחרת זה עצמו תקנת חז"ל. [11] עיין הערה 10 מרשד"ם שמתיר במלכות שאינה מקפדת מותר והערה 9 מחת"ס שתשלום המסים מתיר את ההתחרות. ונראה שאף אם נפרש דבריו שתשלום הכרגא היא תקנת חז"ל להתיר לפתוח חנות מתחרה, אין זה אלא במקום שהכרגא נגבית מהמלכות בעד זכות הפתיחה ואילו בזמנינו פשוט שאינו כן.
הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
19.02.2015
#101

התחרות הוגנת

פרסומת ושידול לקוחות

מותר לקדם מכירות על ידי פרסומת אמת על המוצר, הגם שלמראית עין הפרסומת דורשת את טובת הלקוחות ואין בזה משום גניבת דעת, וכן מותר לשדל לקוחות לקנות אצלו על ידי חלוקת מתנות וכדומה[1].

בכל אלה אין משום תחרות שאינה הוגנת, שהרי אף המתחרה שלו יכול לעשות כמוהו[2], אבל אסור למנוע מהמתחרה שיעשה כמוהו, ואזי הוא מזיק גמור[3].

מאידך, אין איסור בדבר כאשר הוא אינו זה שמונע  מהמתחרה לעשות כמוהו, כגון שהמתחרה אין לו האמצעים לעשות פעולות כאלה[4]. ובכל אופן אסור לסיטונאי (wholesaler) להתנות עם הקמעוני (retailer) שלא ימכור את הסחורה של הסיטונאי המתחרה שמכר לו עד עתה, אבל אם המתחרה לא מכר עדיין ללוקח זה מותר להתנות שימכור רק את הסחורה שלו[5], וכן מותר להתנות שיציג את הסחורה שלו במקום יותר מובחר[6].

להוריד את מחיר הסחורה

מותר למכור סחורה במחיר נמוך ממה שנמכר בשוק כדי למשוך לקוחות אליו, בתנאי שהמחיר עדיין בכלל ערך המקח[7], דהיינו שמדרך מקח וממכר כדאי למכור סחורה זו במחיר זה[8]. ואף אמרו חז"ל שהוא זכור לטוב שגורם להוריד את המחיר בשוק, וזו טובה ללקוחות[9].

מחיר הפסד

אסור למכור מקח במחירי הפסד או בלי רווח כדי למוטט את המתחרים שוק, ונקרא מזיק גמור[10], ויש שכתב שאף המסייעים לזה כגון המוכרים שקיבלו הסחורה מהסיטונאי שמוכר בזול[11]. ונראה שמותר לחנות שמוכרת כמה מוצרים למכור מוצר בלי רווח כדי למשוך לקוחות לקנות שאר המוצרים, וזה בכלל חלוקת מתנות שהתירו חז"ל שהרי גם המתחרה יכול לעשות כמוהו מבלי למוטט את השוק.

מחיר רווחי רק למוכר

 מותר למכור במחיר שהוא רווחי רק למוכר, והמתחרה אינו יכול להתחרות עמו, כגון שרק המוכר יכול לייצר את המוצר בזול, או שיכול למכור בכמויות גדולות בזול בגלל מקורות הכסף שלו[12].

פסיק חיותיה

נחלקו הפוסקים האם מותר למכור במחיר שהוא רווחי רק למוכר כפי האמור לעיל, אפילו שעל ידי זה 'פסיק חיותיה' של המתחרה, דהיינו שאינו יכול לעמוד בתחרות.

יש שכתבו שמותר למכור באופן זה אפילו אם על ידי זה יהיה הוא המוכר היחיד בשוק, ואזי יוכל להעלות את המחיר[13], אבל אינו זכור לטוב, שאין זה לטובת הלקוחות שלא יהיו מתחרים בשוק, אבל אין ביד בני העיר למנוע ממנו למכור באופן זה[14]. כל זה כשאינו עושה כן כדי למוטט את ההתחרות אלא כוונתו להרוויח לעצמו, כגון שיש לו מעות שכדאי לו להשקיע במסחר שמבין בו[15]. אבל יש שכתב שכל שמוכר כל כך בזול שהמתחרה אינו יכול לעמוד בו נראים הדברים שכוונתו למוטט את המתחרה[16], וגם יש שכתבו שאסור למכור מוצר בזול אם בזה 'פסיק חיותיה' של המתחרה, שאינו יכול למכור בזול כמוהו[17].

יש שכתבו שאסור למכור במחירים נמוכים ממה שנקבע מדינא דמלכותא, או מפני שאינו משלם מסים[18] ויש שכתבו שאין איסור בזה[19], ולכולי עלמא מותר להוזיל המחיר אם רק מנהג הסוחרים שלא למכור כן[20].

הערות שוליים:
[1] עיין סמיכה לחיים לר"ח פאלג'י סימן ט"ו דף ק"ה בביאור דברי הרמב"ם הל' מכירה פרק י"ח ה"ד שאין בחילוק אגוזים משום גניבת דעת וכן ברבינו ירוחם מישרים נתיב ט' חלק ד', ולפי זה ה"ה פרסומת. ונ"פ הטעם שידוע שכן דרך הפרסומת. [2] עיין ב"מ ס' א' בחלוקת שיסקי. [3] עיין ערוך השולחן רכ"ח סוף סעיף י"ד שאוסר לעשות הערמה, ועיי"ש שכוונתו מבוארת כמו שכתבתי בפנים. [4] עיין שו"ת דברי חיים ח"א סי' י"ח דלולי שאנא מפליגנא וכו' הוא מזיק גמור. והמבואר מדבריו דהיינו כשהוא הגורם שהשני לא יחלק וע"ע שם בתשובה סי' י"ט, ולהלן הערה 13, 17. [5] דבתנאי שלא ימכור למי שמכר לו עד עתה, הוא מזיק לחבירו, אבל מותר לעשות תנאי שימכור רק שלו כמו exclusive וגם חבירו יכול לעשות כן (ועיין הערה 12 ולהלן). [6] דזה גם חבירו יוכל להתחרות עמו. [7] ב"מ ס' א', ולפי המבואר להלן היינו אם לא מוזיל מערך המקח. [8] דהיינו שרוב הסוחרים יסכימו שמחיר זה משקף את ערך המקח . [9] ב"מ שם, ורש"י ד"ה משום. ועיין בשו"ת פנים מאירות ח"א סי' ע"ח שזה רק במכירת תבואה ופירות, אבל בחכמת שלמה רכ"ח י"ח העיר דבשו"ע כתב בסתמא ולא חילק, וכן עמא דבר. [10] עיין ערוך השולחן רכ"ח סעיף י"ד וכ"כ בערך ש"י קנ"ו ס"ה ד"ה ואם, משו"ת דרכי נעם חו"מ סי' ל"ח. [11] עיין שו"ת תשורת ש"י תניינא ד'. [12] עיין להלן מחלוקת הפוסקים בפסיק חיותיה, אבל בזה הגם שהמתחרה אינו יכול למכור מוצר זה אבל מתחרה עמו בשאר מוצרים, לכו"ע מותר. ומשמע מהפוסקים שהגדר 'פסיק חיותיה' הוא אם גורם שחבירו אינו יכול להתחרות במסחר זה הגם שיש לו עסקים אחרים למחייתו. [13] עיין שו"ת דברי חיים חו"מ סי' י"ח שהוכיח כן מרש"י ס' ב' ד"ה משום, דאמנם אינו זכור לטוב (כדלהלן), ודלכן מתיר הרמ"א סי' קנ"ו ס"ה להוזיל שער הרבית, וכ"כ בסמיכה לחיים דף ק"ו ב' ד"ה ואפשר, ובמשפט שלום רל"ז קונטרס ת"ע משמ"ש כ"ז כתב משו"ת מהרי"א הלוי ח"ב ק"ל שפסק כהד"ח הנ"ל, וכ"כ בשו"ת גור אריה יהודה חו"מ סי' כ"ב והובא גם בחכמת שלמה רכ"ח י"ח. וכן כתב הבית אפרים חו"מ כ"ז שלמסקנת הגמרא מותר להתחרות אפילו בפסיק חיותיה, אם אינו משכים לפתח חבירו שאסור משום עני המהפך, ועיין משפ"ש בקונטרס ת"ע אות ג'. [14] עיין בהנ"ל, ועיין סמ"ע רכ"ח ס"ק כ"ד שביאר דברי הרמ"א (מרבינו ירוחם מישרים נתיב ל"א ח"ו) שבני השוק לא יכולים לעכב עליו, דהיינו הלקוחות, בטענה שמקלקל השער, עיי"ש, כלומר שבסוף יהיה זה היחיד בשוק ויוכל להעלות את המחיר, ומתורץ בזה קושיית הסמיכה לחיים הנ"ל, למה יעכבו אם מוזיל השער. [15] סמיכה לחיים הנ"ל, ופשוט שגם הפוסקים הנ"ל סוברים כן. [16] ערך ש"י סי' קנ"ו ס"ה ד"ה ואם, ומסתברים דבריו. [17] ערך ש"י שם ד"ה בהג"ה ,דמחלק שיסקי מותר שגם האחר יכול לעשות כמוהו ואינו פוסק חיותיה אבל בלא"ה אסור וגם שאז דומה קצת למרחיקין ממצודת הדג (ב"ב כ"א ב'), ועיין בשו"ת בית יצחק חו"מ סי' ל"א ד"ה בתשובה, שביאר כן דברי החת"ס חו"מ קע"ה, ושזה גם כוונת הפמ"א סי' ע"ח. [18] שו"ת פנים מאירות ח"א סי' ע"ח, שו"ת שואל משיב מה"ק ח"א סי' כ'. [19] שו"ת גור אריה יהודה חו"מ סי' כ"ב הובא בחכמת שלמה רכ"ח סעיף י"ח. [20] עיין ערוך השולחן רכ"ח סעיף י"ד, ערך ש"י קנ"ו ס"ה ד"ה ואם, ושו"ת תשורת ש"י תניינא ד'.
הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
25.02.2015
#102

עני המהפך בחררה (א)

האיסור

'עני המהפך בחררה' הינו כאשר ראובן מחזר אחר דבר לזכות בו, ולולי ששמעון קדם וזכה בו היה ראובן הזוכה, נקרא שמעון רשע. יש שכתבו שעובר על איסור מדברי קבלה ואסמכוה על פסוק ביחזקאל[1], ויש שכתב שהאיסור דרבנן[2].

כל זמן שלא נכנס לעסק, החיוב על בי"ד למחות בו שלא יזכה בדבר, אבל לאחר שכבר זכה לא מחייבים אותו להחזיר הדבר, וכבר עבר האיסור[3], אבל מכריזין עליו שהוא רשע[4], ונקרא כן עד שיפייסנו[5].

בשוגג

יש שכתבו שאם לא ידע בשעה שזכה שחבירו היה מחזר אחריו, ורק לאחר מכן נודע לו, לא נקרא רשע מעת שזכה, אבל נקרא רשע אם אינו מחזירו כעת[6].  ויש שכתב שבזה ממידת החסידות שיחזיר הדבר[7].

במציאה ומקח וממכר

יש ראשונים שכתבו שדין זה נאמר הן במחזר לזכות מציאה או מתנה וקדם חבירו וזכה בה, והן במקח וממכר כשעמד לקנות או לשכור דבר, הן שכירות קרקע או מטלטלין והן שכירות פועל, וקדמו חבירו וקנה או שכרו[8], ויש ראשונים שכתבו שדין זה נאמר רק במקח וממכר שהרי היה יכול לקנות או לשכור במקום אחר אעפ"י שיצטרך לטרוח[9], ומפני זה נקרא רשע, אבל אינו רשע במה שקדם לזכות במציאה או מתנה שהרי לא אפשר לו לזכות במציאה או מתנה במקום אחר. המחבר הביא שני הדיעות, והרמ"א כתב שהעיקר כדעה השניה, ויש שכתב שאף המחבר מודה שהעיקר כדעה זו[10], ויש שכתבו שהולכים אחר המוחזק[11], ובשו"ע הרב כתב שמכל מקום בעל נפש יחמיר על עצמו אף במציאה[12].

האחרונים נחלקו האם שידוכין דינו כמציאה שאינו יכול למצוא שידוך כזה במקום אחר[13], או דומה לשכירות שהיה יכול למצוא במקום אחר[14].

מקח וממכר בזול אי דומה למציאה

אף לדעה שבקדם וזכה במציאה אינו נקרא רשע, נחלקו הפוסקים האם אף במקח וממכר שדומה למציאה נקרא רשע, כגון מקח שעומד למכירה וניכר לכל שהוא בזול וקשה למצוא במקום אחר במחיר זה, שיש אומרים שגם זה דינו כמציאה[15], וכן באם הראשון השתדל לזכות בקרקע או בית, ולשני מאיזה סיבה נחוץ לו לקנות הקרקע או בית במקום הזה דווקא, דינו כמציאה שהרי אינו מצוי לו לקנות במקום אחר[16], אבל יש אומרים שאף שדומה למציאה הואיל ומכר הוא אין לחלק ואסור לזכות במה שהראשון השתדל לקנות[17].

לדינא, נחלקו האחרונים האם העיקר כסוברים שאין דין 'מהפך בחררה' במקח וממכר שדומה למציאה[18]. ואף לדעה זו יש שכתב שאף במקח וממכר נאמר האיסור רק בעני המהפך ובא אחר וזכה שנקרא רשע שהיה יכול לזכות במקום אחר, אבל בעשיר המהפך לזכות במקח מטלטלין ובא אחר וזכה בו אינו נקרא רשע, שביד העשיר לקנות משכינו, אכן בקרקע שאינו מצוי שימצא במקום אחר אף בעשיר המהפך נקרא הזוכה רשע[19]. ויש שכתב שלדעה זו אין לחלק בין עשיר לעני המהפך, והזוכה נקרא רשע[20].

וכתבו הפוסקים שבמקום שאינו נקרא רשע מותר לזכות בזה אפילו לכתחילה[21]. אם קדם וזכה בהיתר, והמהפך רוצה לתת לזוכה מעות לסלק אותו שיקנה במקום אחר, אינו רשע במה שאינו רוצה להסתלק, שכבר זכה בהיתר[22].

הערות שוליים:
[1] עיין פ"ת רל"ז ס"ק ב' מארעא דרבנן תצ"ט שנסתפק האם האיסור דאורייתא או דרבנן, אבל בחידושי מהרי"ט על רי"ף קדושין פרק ג' כתב שאסור מדברי קבלה, והביאו המשפט שלום שם בסתמא, וכ"כ בערוך השולחן רל"ז ס"א. [2] עיין שו"ת אבני נזר חו"מ סו"ס י"ז שכתב בפשיטות שהאיסור דרבנן ובמחלוקת הפוסקים נקטינן לקולא. [3] רל"ז ס"א, ועיין באה"ט ס"ק ו' מריטב"א שהביא מר"ת שחייב להחזיר וחולק עליו, וכתב המשפט שלום ס"א דכל האחרונים פסקו שלא קיי"ל כן ודיין שפסק כן לא קם דינא. ויש בזה צד חומרא דאיסורא דעבד עבד כדלהלן הערה 5. [4] סמ"ע ס"ק א' שמכריזין עליו בביהכנ"ס שהוא רשע, ובמשפט שלום כתב ממשאת בנימין סי' כ"ז דלכן אינו חייב להחזיר דבתרי קטלא לא קטלינן ולפי"ז דן המשפ"ש האם האידנא שאין מכריזין חייב להחזיר מדינא, ומדברי הבית אפרים חו"מ כ"ז משמע שאין לחייב. [5] עיין משפ"ש מחוות יאיר סי' מ"ב, ובפ"ת ס"ק א' כתב משו"ת חמדת שלמה סי' ד' דאם מחזיר להינצל מההכלמה לא די בכך דלא ניתן להשבה רק יעשה בדרך תשובה וחרטה. ובערך ש"י הוכיח כן מהסוגיא קדושין עיי"ש, ועד"ז כתב במנחת פתים מהסוגיא הנ"ל שמצוה להחזיר. [6] כנה"ג הגה"ט י"ט משו"ת ראנ"ח סי' קכ"ה, ובמשפ"ש במשמ"ש א', וכתב במשפ"ש משא"י סי' י"ז שכוונת ר"ת שכתב שחייב להחזיר מדינא הוא במזיד. [7] ערוך השולחן רל"ז סעיף ב' ע"פ גמרא קדושין נ"ט א', וכ"כ בחמדת שלמה הנ"ל, ועיין מאירי קידושין שם שגם מוכח כן. [8] רש"י קדושין שם, ובר"ן שם כתב שכן דעת הרמב"ן. [9] סמ"ע ס"ק ב'. [10] ר"ת בתוס' שם, רמ"א שם, ובנתיבות ביאורים ס"ק ב' הוכיח מסעיף ב' שכן דעת המחבר, ועי' ערוך השלחן אה"ע סי' ל"ה סעי' כ"ט. [11] כנה"ג הגב"י ב' ממהרש"ל סי' ל"ו והרמ"ע מפאנו סי' ס"ז ועוד פוסקים. ועיין במשפט שלום קונטרס ת"ע רל"ז א' שהביא לזה שכתב המשאת בנימין סי' כ"ז שקבלו בכל מדינות אשכנז לפסוק בכל מקום כרמ"א, א"כ כן העיקר. [12] הל' הפקר והשגת גבול סעיף י'. [13] עיין יש"ש ריש פרק ג' דקידושין שכתב דהוי כמציאה, ואפילו לרש"י כתב שיתכן לומר דבקידושין שרי משום פריה ורביה, ועיין עד"ז בשו"ת אג"מ אה"ע א' סי' צ"א. ועיין בעצמות יוסף קדושין שם שכתב כן בשליח לקדושין שקדשה לעצמו. [14] נוב"י מה"ת אה"ע סי' ע"א. ועד"ז כתב בכנה"ג הגה"ט ז' משו"ת מהר"ם מינץ צ"ח בשליח שקידשה לעצמו. [15] רמ"א שם, ועיין מהרי"ק קל"ב הגדרה זו. [16] רמ"א שם [17] ש"ך ס"ק ג' מרמב"ן. [18] עיין בערוך השולחן ס"א שהעיקר כהש"ך, וכ"כ השפ"א במכתב, ונראה דזה מפני שסוברים שהאיסור מדברי קבלה ודינו כדאורייתא, אבל באבני נזר הנ"ל כתב שהעיקר דלא כש"ך דבאיסור דרבנן הקילו, ובאולם המשפט כתב דכן מוכח מדברי הרמ"א בקרקע על מיצר חבירו, ובדין מלמד בסעיף ב'. [19] עיין ברמ"א שהביא דברי הר"ן, וביאר הסמ"ע ס"ק ו' שקאי על הסוברים שאף במציאה שייך עני המהפך, דזה רק במהפך עני, אבל לסוברים דרק במו"מ אסור אין חילוק דעשיר הזוכה באינו מצוי אף כנגד העני אינו רשע, וכ"כ הגר"א ס"ק ח', אבל המשפ"ש הביא מבית אפרים סי' כ"ז שהוכיח מעליות לרבינו יונה כמו שכתבתי בפנים. ונראה דמה שכתב בקרקע מפני שאינו מצוי דה"ה במטלטלין בכה"ג. [20] עיין מנחת פתים באריכות. [21] כנה"ג הגב"י א' משו"ת מהרש"ל סי' ל"ו. [22] הגהות רע"א ממהרי"ט קידושין שם.
הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
3.03.2015
#103

דיני פיסוק דמים

בגליון הקודם נתבאר שאסור לשמעון להציע למוכר שעומד למכור המקח לראובן שיקנה ממנו, מדין 'עני המהפך בחררה'. האיסור הוא הן בקרקע והן במטלטלין, מקח, שכירות או עבודה, בין אם המוכר או משכיר ישראל או גוי[1], בכל אלה אסור לקדם ולזכות במה שישראל חבירו הפך בו[2].

פיסוק דמים

כתבו הפוסקים, שגדר 'מהפך' במקח וממכר הוא כשפסקו המוכר והלוקח ביניהם המחיר, ורק מחוסרים קנין להעביר הבעלות[3] ואזי אסור לאחר לקדם ולזכות הוא, אבל בעוד שעומדים על המקח כדי לקבוע המחיר מותר לאדם אחר להציע לקנות ממנו[4]. חז"ל קבעו כן לטובת המוכר שלא יהיה מוכרח למכור למציע הראשון שמבקש לקנות במחיר זל, הגם שמחיר זה עדיין בכלל ערך המקח[5].

אכן לאחר שפסקו ביניהם המחיר, אסור לאחר להציע מחיר אפילו יותר מערך המקח, שהרי המוכר שחוזר בו ממה שפסק עם המהפך הוא מחוסר אמנה[6]. וכן הדין במקח שהמחיר ידוע, כגון בחנות שמחיר המקח כתוב על הסחורה, דינו כמו שפסקו המחיר, וכיון שנודע למוכר שהלוקח עומד לקנות ומסכים למכור לו אסור לאחר להקדים לקנות.

פיסוק דמים והמוכר אינו מחוסר אמנה

נראה שבאופנים שכתבו הפוסקים שהחוזר בו מפיסוק מחיר עם הלוקח אינו מחוסר אמנה, מותר לאחר להציע לקנות, כגון שנתחייב למכור לאחר זמן ועד זמן גמר הקנין נשתנה השער ביוקר גדול, מותר לאחר להציע מחיר החדש דכעת חזר הדין כאילו לא פסקו המחיר[7]. וכן אם המוכר פסק עם המציע הראשון מחיר בפחות מהשווי בשוק, שהדין נותן שהחוזר בו אינו מחוסר אמנה, מותר לאחר להציע מחיר כפי השווי בשוק[8].

לפי האמור נראה שגדר פיסוק דמים הוא כאשר מפני הפיסוק מחיר סמכו דעתם למכירה, אבל אם אמנם פסקו ביניהם המחיר אבל ידוע שאין עדיין סמיכות דעת, מותר לאחר להציע מחיר, שהרי החוזר בו אינו מחוסר אמנה. לדוגמא, הבא להתחייב למכור בית הגם שפסק מחיר עם הלוקח, אינו מתחייב עד שיחתמו על חוזה ומותר לאחר להציע לקנות הבית עד שלא חתמו על החוזה.

וכן נראה אם המוכר והלוקח הסכימו שיקבעו המחיר על פי אדם אחר, כגון שמאי, דינו כפסיקת מחיר ואסור לאחר להציע מחיר למוכר[9].

גם אם המוכר הוא נכרי לא חילקו חכמים והתירו לאחר להציע עד שלא פסקו המחיר[10], ורק אם הלוקח הוא נכרי שפסק מחיר עם המוכר מותר להציע לקנות אפילו לאחר שפסקו ביניהם המחיר[11].

יש מקומות שנהגו דין 'מהפך' אם המוכר נושא ונותן עם המהפך אפילו לא בא עדיין לידי פיסוק דמים ואזי המנהג קובע[12]. יש שפירש שהמדובר הוא שלולי בא האחר היו משתווים למחיר, כלומר שממילא יש כבר סמיכות דעת ביניהם[13], ויש שכתב שנהגו כן בשוק קבוע שמוכרים וקונים תדיר, שבעוד אחד נושא ונותן עם המוכר לא יכנס השני להציע לקנות, ושיבח מנהג זה[14].

קנין לאחר זמן

מי שעשה התחייבות בקנין (חוזה) שיקנה המקח במועד שקבעו ביניהם, והיה המקח זול הרבה, אסור לאחר לקנות מקח זה מדינא דעני המהפך[15], אבל אם עשה המוכר תנאי עם הלוקח שאם יבוא אחר להציע מחיר גבוה ימכור לו, מותר לאחר לכתחילה להציע לקנות ממנו[16].

הערות שוליים:
[1] מחבר ורמ"א רל"ז סעיף א' ב'. [2] עיין שו"ע הרב הל' השגת גבול סעיף י"א דבנכרי לוקח לא תיקנו. [3] לאחר שפסקו ביניהם המחיר אסור לאחר להציע גם בלי דינא דמהפך משום לפני עור, דהא אסור למוכר לחזור בו משום מחוסר אמנה.. [4] רמ"א רל"ז ס"א ע"פ מרדכי ב"ב סי' תקנ"א. [5] שם, עיין בסמ"ע ס"ק ז' שתיקנו לטובת המוכר דאל"כ יפסיד שאם יפסוק אחר עליו פחות משויו יצטרך למכור לו. ונראה דאיירי שיש מחירים שונים בשוק והמציע הראשון פסק עליו מחיר שהוא מהפחות שבכלל ערך המקח אבל אם הציע מחיר שאינו השווי בשוק אינו צריך לפנים שיכול אחר להציע מחיר שהוא בכלל המקח, והרי אפילו פסקו המחיר מותר למוכר לחזור בו. ונראה שאף אם קבעו ביניהם מחיר פחות משתות יכול לאחר להציע מחיר, דמסתבר שאין על המוכר החוזר בו משום מחוסר אמנה דבודאי אינו דומה למתנה מועטת, - וכן המשמעות בשו"ת צמח צדק ליובאוויטש חו"מ סוסי' פ"א, עיי"ש - וכאילו לא קבעו ביניהם מחיר. [6] דודאי מה שהקילו לטובת המוכר שעד שלא פסקו המציע הראשון אינו בכלל מהפך הוא רק כשהמוכר אינו מחוסר אמנה אם יחזור בו מהמו"מ (ומה שאסרו אף במוכר גוי שבו אין מחוסר אמנה הוא משום לא פלוג, עיין להלן הערה 10). ואפילו המקילים בתרי תרעי היינו שנשתנה השער לאחר הפיסוק אבל אם היו מחירים שונים בשוק ופסק עם הראשון כפי המחיר הנמוך אינו בכלל תרי תרעי כמבואר בסוגיא ב"מ נ"א א', עיי"ש. [7] עיין פ"ת סי' רכ"ז ס"ק ז' ובמשפט שלום, ולמסקנת הפוסקים ביוקר גדול לכו"ע יכול לחזור בו. ולפי האמור צ"ע בכל האופנים שנחלקו הפוסקים אם החוזר בו הוא מחוסר אמנה כגון בתרי תרעי האם מותר להציע מחיר אחר דקי"ל כסוברים שמותר לחזור בו. וכן יל"ע באם השני מציע מחיר שהוא יותר מהערך בשוק האם זה בכלל תרי תרעי, וכן הדעת נוטה. וי"ל שזה תלוי האם האיסור דמהך הוא מדברי קבלה דאז יש להחמיר או תקנת חכמים שבספק תקנה מעמידים על עיקר הדין. [8] ונראה דזה אפילו אם ידע בעת שפסק אם הראשון שזה מחיר פחות מהשווי והסכים לזה מפני איזה דוחק, אם המוכר יחזור בו אינו בכלל מחוסר אמנה, דהא אף הלוקח ידע שאם ימצא המוכר מי שיקנה ממנו בשווי יחזור בו ולא גרע ממתנה מרובה, ומותר לאחר הציע מחיר כפי שווי השוק. [9] עיין רכ"ז סעיף כ"ה בנתרצו ע"פ שומת לוי יש בו דין אונאה, אבל עכ"פ יש בזה סמיכות דעת. [10] רמ"א שם, ע"פ המרדכי, וכתב בשו"ע הרב הל' השגת גבול סעיף י"א שהאיסור משום לא פלוג, כלומר, דלולי זה היה מותר להציע דהא אין סמיכות דעת במוכר גוי כמבואר בגמ' בכורות י"ג ב'. [11] שו"ע הרב שם. [12] פרישה סעיף א', ועיין שו"ת חת"ס חו"מ סי' ע"ט דלפי רש"י יש איסור מהפך לפני פיסוק דמים. [13] פתחי תשובה ס"ק ג', ותמה למה לא הביאו בסמ"ע, כלומר דזה כבר בכלל פיסוק דמים, ועיין משפ"ש במש"ש ג' שהביא מזכל"א אות ע' משו"ת מים רבים שמעת שישאל על הסחורה מה טיבה נקרא השני רשע ובכנה"ג הביא מכמה פוסקים להיפוך, וסיים המשפ"ש שמדברי הרמ"א והפרישה מבואר שכל זה רק מצד המנהג, עיי"ש. ויל"ע אם החליטו ביניהם על הקנייה וישתוו אחר כך על המחיר האם גם לולי המנהג של הפרישה חל כבר דין מהפך. ונראה דלפי המבואר בפנים דבכל שאינו מחוסר אמנה שיכול לחזור בו מהקנין אין איסור מהפך אף בזה, מכיון שאין פיסוק דמים להדיא אין ביניהם סמיכות דעת וממילא גם אין איסור מהפך. [14] ערוך השולחן סעיף א', וכתב דכן מבואר בירושלמי, ולדבריו אפילו שברור שבסוף ישתוו במחיר הוא רק מצד המנהג. ולפי זה אין לתמוה שהסמ"ע לא הביאו שהרי סו"ס לא היה סמיכות דעת ורק מנהג הוא. [15] יש"ש ריש פ"ג דקדושין בביאור המשנה שם במקדש לאחר ל', והרי לדעת מהרש"ל קדושי אשה דינו כמציאה ומ"מ בזה אסור, וא"כ ה"ה במקח. וכל זה כשלא נשתנה השער משעת ההתחייבות המוכר שאזי החוזר בו הוא מחוסר אמנה אבל אם נשתנה השער תלוי בפרטי דינים בסי' רכ"ז סעיף ט' ובפ"ת שם ס"ק ז'. [16] פשוט.
הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
12.03.2015
#104

גדרי מקח בזול

בגליונות הקודמים[1] נתבאר שאסור לקדם ולזכות בדבר שאחר היפך לזכות בו, ונקרא רשע. אולם דעת כמה פוסקים שדין זה לא נאמר במציאה, ואף מקח שנמכר בזול שהמוכר והלוקח הסכימו על המקח דינו כמציאה, ומותר לאחר לקדם ולזכות במקח[2].

לפי האמור דנו הפוסקים באופנים במי שכבר היפך במקח האם מותר לאחר לקדם ולזכות. 

שליח שקנה לעצמו

שליח שנשלח לקנות מקח מסויים בעד המשלח, וקנה השליח לעצמו, נקרא רמאי[3]. יש שכתבו שאף אם היה ידוע שהמקח שנשלח לקנות הוא בזול, וקנה לעצמו, נקרא רשע אע"פ שהמקח בזול, שהרי המשלח סמך עליו שיעשה שליחותו[4]. ויש שכתבו דבמה שקנה לעצמו מקח שהוא זול אינו רשע שהרי דינו כמציאה, אבל אם המשלח נתן לו מעות לקנות והשליח שינה ולא קנה במעות המשלח אלא במעותיו שלו קנה לעצמו אבל נקרא רמאי שרימה את המשלח שסמך שיעשה שליחותו[5].

ונראה שאם לא היה ידוע שהמקח הוא זול או שמעיקרא לא היה המחיר בזול, ונשתנה המחיר בין המינוי לקנין, מותר לשליח לקנות לעצמו ואינו רמאי במה שלא קנה בעד המשלח, שלא על דעת כן נעשה שליח[6].

מהפך מחמת השתדלות לעשות מציאה

השתדלות שלא בגוף הנכס:

מי שהוציא ממון כדי לאפשר לקנות דבר מסויים אבל עדיין לא זכה בו, ועשה ההשתדלות מן הצד ולא בגוף הדבר, כגון שהוציא הוצאות שהעיירה תיתן רשות לבנות על קרקע מסויים שעומד למכירה, ולאפשר בזה להרויח על ידי הבניה אבל לא השתדל המוכר הקרקע עצמו, ולאחר שהשיג הרשיון בא אחר וקדם וקנה, נחלקו הפוסקים האם הזוכה נקרא רשע הואיל והראשון דינו כמהפך שהשקיע להשיג הרשיון ובמה שזה קדם וזכה הפסיד ההשקעה[7], או שדינו כמציאה שכעת אפשר לבנות להרויח[8].

השתדלות בגוף הנכס:

הוציא הראשון הוצאות על הקרקע עצמו, כגון שנתן מעות למוכר גוי שמחמת זה נסתלק מהנכס וקדם אחר וזכה בנכס, יש אומרים שאזי הקרקע כאילו כמשכון בידו לגבות ההוצאות, וחייב מי שקדם וזכה להחזיר המעות שהוציא הראשון. הואיל וכך, זה שקדם וזכה נקרא רשע שכיון שצריך להחזיר המעות אין זה מציאה[9], אבל יש שכתבו שאף בזה אינו חייב השני לפצות את מי שהוציא הוצאות, ועל כן אין דינו כרשע במה שזכה אלא כשאר מציאה במקח וממכר[10]

מקח שנמכר בהכרזה

הפוסקים דנו בנכס שבגלל עיקול עומד להימכר בהכרזה (אוקשע"ן) ובעל הנכס רוצה למנוע מאחרים שיעמדו על המקח כדי שיזכה בעצמו או על ידי שלוחו בנכס בזול, האם זכותו למנוע זאת מהאחרים.

לדוגמא, בית שלא שילמו המשכנתא לבנק ובגלל זה העמידו הבית למכירה בהכרזה, או מי שלא שילם המס על הסחורה ומחמת זה העמידו השלטונות את  הסחורה למכירה.

יש שכתבו שבעל הנכס דינו כמהפך ואסור לאחרים לקדם ולזכות, וגם אם עומד למכירה בזול שדינו כמציאה, עדיין כופין בזה על לפנים משורת הדין, או שיש בזה מנהג הכשרים[11], ויש שכתבו שאם גם נכרים עומדים על המקח מותר לאחר לקדם ולזכות[12].

הערות שוליים:
[1] מס' ק"ב, ק"ג. [2] סי' רל"ז, ועיין בש"ך ס"ק ג' דלדעת הרמב"ן לא פלוג במקח ואף במקח בזול המקדים לזכות נקרא רשע. [3] קפ"ג סעיף א', ע"פ קדושין נ"ח ב'. [4] שו"ת נוב"י מה"ת אה"ע סי' ע"ב, ועיין ברמב"ם הל' אישות פ"ט הל' י"ז וברב המגיד שםשרמאי ורשע חד הוא, ועיין במשפט שלום קפ"ג ס"ד שהאריך האם שייך בממון שליח עושה שליחותו, והביא ממחנה אפרים שלוחין כ"א דאם הבטיחו חזקה שעושה שליחותו בשל תורה, ולפי זה י"ל דה"ה בזה, ועיין מנחת פתים שם, ושו"ת חת"ס סי' קי"ח. ועיין גם בים של שלמה ריש פ"ג דקידושין דמשמע ששליח נקרא רמאי גם כאשר אינם בגדרי עני המהפך. [5] נתיבות קפ"ג ס"ק ו' בביאור הרמ"א שכתב שקנה השליח אבל נקרא רמאי, דמפני שזה מקח בזול אינו רשע וגם לא שייך לומר בזה שחזקה שליח עושה שליחות, עיי"ש כלומר, אבל מ"מ נקרא רמאי במה שהמשלח סמך עליו, ועיין אולם המשפט, ולפי הנ"ל א"ש. [6] כן נראה ע"פ סי' ר"ד סעיף י"א בתרי תרעי, וכ"ש בזה דמסתבר שלא שייך לומר שהמשלח יסמוך שיעשה שליחותו כשלא נעשית עוולה מצד השליח. [7] עיין טור סי' קצ"ד ס"ג מהרשב"ם ב"ב נ"ד ב' בנתן מעות לעכו"ם לקנות קרקע שהדין הוא שהגוי סילק נפשיה והישראל עדיין לא זכה בלי שטר, שכל הקודם להחזיק בו זכה, ודעת הרשב"ם שמי שקדם וזכה הוא רשע וביאר יש"ש קידושין פרק ג' סי' ב' ובשו"ת מהרש"ל סי' ל"ו מפני שמפסיד לראשון המעות, ולכן אפילו במציאה נקרא רשע, וכתב דאף הרא"ש מודה לזה, ומבואר מדבריו דזה אפילו אם הזוכה אינו חייב להחזיר לו המעות, ואפילו אם ההוצאות אינו בדומה לפיסוק דמים או כמשכון על הקרקע, דהיינו הוצאות שלא ניתנו למוכר בעד הקרקע עצמו, וכציור המבואר בפנים. אכן עיין בשו"ת חת"ס חו"מ ע"ט שפירש מה שכ' המהרי"ק בדברי הרשב"ם דע"י המעות הוא כעין פיסוק דמים וביאר דברי המהרי"ק דלא כמהרש"ל ובית יוסף, וכן ביאר הפרישה קצ"ד ס"ק ג' דברי הרשב"ם, ולפי זה דווקא אם נותן מעות למוכר סובר הרשב"ם שנקרא רשע, וכציור בקטע הבא, וכדכתב הסמ"ע ס"ק י"ב שהובא בהערה 10 בדברי הרמ"א. [8] עיין הערה הקודמת. [9] מחבר קצ"ד סעיף ב' כדעת הרמב"ם וביאור הסמ"ע ס"ק י', ועיין הערה 7. [10] עיין רמ"א קצ"ד ס"ב כפי ביאור הב"י, וכן כתב הסמ"ע ס"ק י"ב וגר"א שם, ועיין הערה 7. [11] עיין שו"ת בית אפרים חו"מ סי' מ"ח, שכתב כמה טעמים בזה, וכתב עוד דאם הבעלים הראשונים מחזרים אחריו יש להם יותר התייחסות לנכס, ומצד התקנה יש לכוף אותו להחזיר, וצ"ע בזה. [12] עיין שו"ת דברי חיים ח"ב חו"מ סי' מ"ח שחולק על הבי"א וכנראה עיקר טעמו כיון שיש גם נכרים זהו כמציל מזוטו של ים, ועיין שו"ת מהרש"ם ג' שי"ז, וח"ו סי' ר"ז, ובמשפט שלום משמ"ש קת"ע כ', ועיין בשו"ת בית שלמה חו"מ צ"ו שגם דעת הבית אפרים בכה"ג אינו מעיקר הדין, וגם כתב לחלק דאם עשו הכרזה מנהג הכשרים להחזיר ואם נמכר בלי הכרזה (אבל עומד למכירה) תליא במה שכתב הרמ"א סי' י"ב וסי' רנ"ט האם כופין על לפנים משורת הדין, עיי"ש. אכן לפי זה תלוי האם השני שרוצה לזכות הוא עני, דבזה אין כופין, וע"ע בדברי גאונים כלל כ"ז סי' מ"ג שהביא השיטות בזה.
הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
17.03.2015
#105

'עני המהפך' בשכירות פועל

לדחות פועל אחר ממשרתו

אסור להציע עצמו למעביד אם בזה ידחה פועל אחר ממשרתו אפילו אם לא עשה עמו חוזה לזמן[1]. עשה הפועל עם המעביד חוזה לזמן, ומפני שהשני דחה אותו אינו משלם הבעל הבית כפי החוזה, דנו הפוסקים האם הפועל השני חייב לפצות את הפועל הראשון[2].

להציע עצמו לאחר גמר החוזה עם הראשון

לעומת זה, אם המעביד שכר את הפועל עד זמן שקבעו ביניהם, וכבר נגמר הזמן ועדיין לא קבע עם הפועל שימשיך לאחר כלות הזמן, אין איסור לפועל אחר להציע עצמו אפילו תוך זמן[3], אבל אם מנהג המקום הוא להמשיך עם הפועל הראשון לאחר כלות החוזה דינו כקבע עם הראשון ואסור להציע עצמו אפילו לאחר כלות הזמן[4].

להציע עצמו למעביד שפסק לשכור פועל

וכן כתב המחבר שאסור להציע עצמו לעבודה למעביד לאחר כאשר זה קבע עם פועל אחר ופסק עמו המשכורת[5].

אכן בביאור דין זה נחלקו הפוסקים כדלהלן:

פועל שהשביח העסק

יש שכתב שדין זה נאמר רק בפועל שכבר עבד מקודם אצל המעביד ובטרחתו הועיל לעסק, שבזה זוכה לעדיפות לעומת פועל אחר, ודינו דומה ל'עני המנקף בראש הזית' שקבעו חז"ל שבגלל טרחתו אסור לאחר לקדם ולזכות, ודינו כגזל מדבריהם שיש שכתבו שמוציאים בדיינין[6], אבל אם רק עתה קבע המעביד עם הפועל מותר לאחר להציע עצמו כי יתכן שלא ימצא בעל הבית נוח כזה ודינו כמציאה שמותר לקדם ולזכות במציאה שאחר היפך בה[7], ואף כאן מותר להציע עצמו אפילו לאחר שהבעל הבית פסק עם הראשון[8].

מלמד לעומת פועל

ויש שכתב שדין זה נאמר גם בפועל סתם שלא עבד עדיין אצל המעביד. לאחר שהמעביד קבע עמו שיעבוד אצלו ופסקו המשכורת בוודאי סמכה דעתו שהמעביד לא יהיה מחוסר אמנה לחזור בו, אולם שונה דינו של מלמד - או כל התעסקות שנאמר בו קנאת סופרים תרבה חכמה -, שאזי אפילו לאחר שהבטיח לו שישכור אותו מותר למעביד לחזור אחר מי שילמד יותר טוב, ולכן לא סמכה דעתו של המלמד עד שיתחיל ללמד ולכן מותר למלמד אחר להציע עצמו[9].

פועל שעבד כבר בבית המעביד

ויש שכתב שהן בפועל והן במלמד שהמעביד קבע עמו ופסקו המשכורת ודאי סמכה דעתו של הפועל וכל שכן המלמד[10] שהמעביד לא יחזור בו ולכן אסור לאחר להציע עצמו, אבל אף אם עדיין לא פסק עמו אסור להציע עצמו כאשר הפועל היה נשכר אצל בעל הבית עד עתה לזמן ונגמר הזמן שנקבע בחוזה, ולולי שבא השני היה פוסק עם  הפועל לתקופה חדשה במשכורת הקודמת, ואזי אסור להציע עצמו הגם שהבעל הבית והפועל ראשון לא קבעו עדיין המשך החוזה[11].

מעביד שמציע לפועל שעובד אצל מעביד אחר

כתב המחבר שמותר לבעל הבית להציע למלמד אצל בעל הבית אחר לעזוב את משרתו ולעבוד אצלו[12], ואין בזה משום איסור של 'מהפך בחררה ובא אחר ונטלו'. כל זה כשמותר למלמד לחזור בו מעבודתו אצל המעביד הראשון, כגון שלא עשה קנין ואין בחזרתו משום דבר האבד למעביד[13].

בטעם הדבר, יש שכתבו שהמדובר כגון מלמד שלא כל אחד דומה בהסברה, לכן בעד הבעל הבית דינו כמציאה[14], או במקצוע שאין הדרך לחפש מומחים שגם מפני זה נחשב הדבר כמציאה[15], אבל יש שכתבו שרק במלמד וכדומה בדבר מצוה התירו, אבל לא משום שזה דבר שאינו מצוי[16]. ויש שכתבו שכל שמשרתו תלוי בדעת אחרים ולא סמכה דעתו של הפועל בזה, מותר למעביד אחר להציע שיעבוד אצלו[17].

וכתבו האחרונים שאם אסור מדינא לפועל אחר להשכיר עצמו גם לבעל הבית אסור לשכור פועל שעובד אצל אחר[18].

הערות שוליים:
[1] דבזה פסק חיותיה, ועיין יש"ש קדושין פרק ג' סי' ב' ונחלת צבי על רל"ז סעיף ב'. [2] עיין שו"ת דברי חיים יו"ד ח"ב סי' ב' ושו"ת בית שלמה יו"ד ח"ב סי' קי"ג שמשמע שחייב אבל עיין ערך ש"י רל"ז סעיף ב' וכן משו"ת מהרש"ג חיו"ד סי' קי"ח מבואר שאינו חייב מדינא. [3] ועיין בנחלת צבי על רל"ז סעיף ב' דהיינו שהשני משכיר עצמו מיד עם כלות הזמן של הראשון שעדיין אין הוכחה שהראשון רוצה להמשיך, אבל אם הפועל הראשון נשאר אצל בעה"ב לאחר הזמן מוכח שרוצה להישאר ואסור לשני הקדים ולהשכיר עצמו. וכל זה שהבעה"ב לא גילה דעתו שאינו רוצה להמשיך עם הראשון. [4] יש"ש שם. [5] רל"ז סעיף ב' ע"פ קדושין נ"ט א' בתוס' ד"ה עני, וכתבו שהמלמד הראשון בביתו. והקשה העצמות יוסף שם למה כתבו שהמלמד בבית הבעל הבית, ונחלקו הפוסקים בביאור דברי התוס' כדלהלן ויש בזה נפק"מ לדינא. [6] גיטין נ"ט ב', ש"ע סעיף ה'. ועיין במשפט שלום סי' רל"ז קת"ע ב' ובריש סי' קצ"ה שהביא מחלוקת הפוסקים האם בגזל דרבנן מוציאים בדיינין, ובקת"ע דן מזה לעני המנקף, וכתב דעכ"פ משמתינן ליה. [7] כשיטת התוספות שם, וכן פסק הרמ"א רל"ז ס"א, ולפי הנתיבות גם המחבר סובר כן לדינא. [8] מהרי"ט על התוס' הנ"ל דמה שכתבו התוס' שהמלמד בביתו הוא מפני שטרח עם התלמיד ודינו כעני המנקף (וכדכ' הרא"ש בקדושין), ולפי זה בת"ת שהמלמדים מחליפים הכיתה כל שנה לא שייך טעם זה, אבל אם היה מנהל שהכשיר מלמדים שייך דין זה וכל כיוצא בו בכל סוגי עבודה כמו מפעל וכדומה. ועיין משפט שלום קת"ע ב' דלפי מהרש"ל טירחא בגופו בדבר הניכר נקרא טירחא ולפי זה סובר מהרש"ל דבמלמד אין זה טירחא בגוף הדבר, אבל במשאת בנימין סי' כ"ז כתב דתלוי בטירחא מרובה דאז סמכה דעתו, אכן בנחלת צבי הנ"ל כתב דזה רק שייך שהפיל זיתים שזכייתו אינו תלוי בדעת אחר אבל במלמד (או פועל) שתלוי גם בדעת הבעה"ב לא סמכה דעתו וגם כתב דמשו"ת חת"ס חו"מ ע"ט מבואר דלא כמהרי"ט עיי"ש. [9] פני יהושע על התוס' הנ"ל. [10] המקנה על התוס' קדושין הנ"ל, וכתב דסתם מלמד הוא עני שהרי אסור ללמד בשכר ואזי אסור לחזור משום נדר, ועיין קצות סי' רס"ד ס"ק ד' שגם כ"כ, אבל בשו"ת בית שלמה חו"מ סי' י"ז כתב שבפועל לא שייך נדרי עני, ועיין בזה במשמ"ש סי' קפ"ה אות י"א ומנחת פתים סי' של"ד ס"ד. [11] המקנה שם בביאור 'בביתו' ע"פ הרמ"א סי' של"ג סעיף ח' בכה"ג. [12] רל"ז שם, ע"פ התוס' קדושין שם. [13] נתיבות שם חידושים ס"ק ה', וכ"כ בעצמות יוסף על התוס' הנ"ל. וכן פשוט שאין בזה משום דבר האבד כמבואר בסי' של"ג. [14] סמ"ע ס"ק ח' וכ"כ הנתיבות שם, והוכיח מזה שהמחבר נוקט לעיקר כדיעה א' שמתיר בעני המהפך במציאה. וכתב בעצמות יוסף דלכן שייך זה רק בבעה"ב ששוכר מלמד של אחר אבל לא במלמד שבא להשכיר אצל בעה"ב שאינו יכול לומר שזה התלמי הגון יותר. [15] עיין מנחת פתים בשם תשובת מהרש"ל סי' ל"ו. [16] ערוך השולחן שם סעיף ה' ואולם המשפט שם, וכ"כ במנחת פתים בתשובה עיי"ש באריכות, ולפי זה אין ראיה שהמחבר פוסק כדיעה א'. [17] עיין נחלת צבי בארוכה, וכן נראה משו"ת אבני נזר חו"מ סי' י"ז, וכן מוכח מפנ"י על התוס, קידושין הנ"ל. ומזה יש לדון האידנא שישנם חברות המחפשים עובדים שמסתבר שחסר בסמיכות דעת. [18] עיין נחלת צבי באריכות ותלוי בשיטות הפוסקים לעיל.