דיני חזקה

הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
3.06.2015
#115

דיני חזקת ממון

החזקה בכללה

בכל התורה מכריעים בדבר שהתעורר בו ספק על פי החזקה, הן בדיני איסור והיתר והן בדיני ממונות. החזקה היא באחד משני פנים, או שמכריעים את הספק כפי המצב שהיה מעיקרא ('חזקה דמעיקרא')[1] או שדנין על העבר ממה שנמצא כעת[2].

בכלל זה הוא הכלל ש'כאן נמצא כאן היה', בו דנים על דבר שעבר מרשות אחת לרשות אחרת, ונודע שאירע בו שינוי אבל לא ידוע באיזה רשות אירע השינוי[3], לדוגמא בדיני ממונות, כשנמצא מום במקח אצל הלוקח ולא ידוע האם המום אירע אצל המוכר והלוקח רשאי לבטל את המקח או אצל הלוקח והמקח קיים, הואיל ונמצא המום ברשות הלוקח אינו יכול את לבטל המקח[4].

החזקה בדיני ממון

כאשר הספק הוא על בעלות החפץ, ואחד מבעלי הדין מוחזק בנכס, הרי באופן כללי הדין הוא ש'המוציא מחבירו עליו הראיה', ומחזיקים את הנכס ברשות המחזיק בו ('המוחזק').

סוגי הספק והמוחזק

הספק על הבעלות יתכן בשני אופנים, א) אם הספק של הבית דין למי שייך הנכס אינו תלוי בטענות בעלי הדין, ב) שלולי הטענות של בעלי דין היה ברור לבית דין מי הבעלים ורק מפני טענותיהם נוצר הספק לבית דין.

כמו כן יש לחלק בין אם בעלי הדין מוחזקים כעת בנכס או שכעת שניהם אינם מוחזקים בפועל, אלא אחד מהם היה מוחזק בו מכבר, דהיינו 'חזקת מרא קמא' (בעלים ראשונים)[5].

  1. ספק בלי טענותיהם

הספק לבית דין בלי טענות בעלי הדין אפשר שיהיה מחמת ספק במציאות או מפני שיש לדיינים ספק בדין.

המוכר בהמה מעוברת ואינו ידוע אם הולידה לפני הקנין והעובר שייך למוכר, או הולידה לאחר הקנין והעובר שייך ללוקח, והעובר נמצא ברשות אחד מהם. זו דוגמא שהבית דין מסתפקים מי הבעלים של הנכס בגלל נסיבות שלא תלויים בטענות של בעלי דין, ואחד מבעלי הדין מוחזק בנכס זה שמוטל בספק.

ספק במציאות

בספק מסוג זה הכריעו בגמרא ש'המוציא מחבירו עליו הראיה' ומחזיקים את הנכס ביד המחזיק בו[6], בגמרא למדו זאת מהפסוק 'מי בעל דברים יגש אליהם', דהיינו התובע יגיש ראיה לבי"ד ואם אינו יכול להביא ראיה לא יגבה[7], או מסברא 'האי מאן דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא', דמי שכואב לו הולך לבית הרופא[8]. ההכרעה לטובת המוחזק אינה מפני איזה ראיה שהרי אף הוא אינו יודע מתי נולד העובר, אלא מפני שאין ביד המוציא הוכחה להוציא מהמוחזק.

מחזיק בממון כוודאי שלו או כספק

האחרונים דנו האם מפני שהמוציא מחבירו עליו הראיה נעשה הנכס שמוחזק בו לממון וודאי שלו או שהדין נותן שאין להוציא מהמוחזק מחמת הספק אבל אינו מכריע שהממון נעשה שלו.

על פי האמור חקרו האם המקדש את האשה בממון זה הם קדושי ספק, והאם יכול לצאת בזה מצוה שצריך שיהיה 'לכם', כגון ארבע מינים, והאם המוציא שתפס מהמוחזק מוציאים מידו[9]. יש שכתב שהדבר תלוי במחלוקת ראשונים האם כהן שתפס מישראל ספק בכור מוציאים מידו[10], דלפי הסוברים שמוציאים מיד הכהן מוכח שהתורה לא חייבה למוחזק להחזירו והממון כשלו ממש הוא לכל דבר, ואילו לסובר שאין מוציאים מידו הממון אינו שלו בוודאי לכל הדינים[11].

ספק בדין

בכל ספק שאין ביד הדיינים להכריע הדין ואחד מבעלי הדין מוחזק בנכס, פוסקים המוציא מחבירו עליו הראיה[12].

המשך סוגי הספק והמוחזק בגליונות הבאים בע"ה.

הערות שוליים:
[1] ראה חולין י' ב' שחזקה בדיני איסור נלמד מכהן שיצא מהבית שראה בו שיעור הנגע, ומטמא את הבית לאחר יציאתו ע"פ החזקה שהשיעור עדיין קיים. [2] במהות חזקה זו, 'חזקה דהשתא' האריכו הפוסקים, ואכמ"ל. [3] ראה כתובות ע"ו א' המחליף, פרה בחמור ושם ע"ו ב' אמר שמואל כל שנולד ברשותו עליו הראיה, סי' רכ"ד סעיף א'. [4] חולין נ' ב', סי' רכ"ד סעיף ב', רל"ב סעיף י"א. [5] ב"מ ק' א', במחליף פרה בחמור ועומד באגם. [6] ב"מ ק' א', סי' רכ"ג סעיף א', כרבנן דבממון המוטל בספק הממע"ה ולא כסומכוס שסובר שחולקין, וכתב בקונטרס הספיקות כלל א' א' דכן פסקו רוב ראשונים וכל האחרונים ולא כרשב"ם ב"ב ס"ג א' ד"ה תנו, שכתב שהלכתא כסומכוס, אכן התוס' ב"מ ק' א' ד"ה הא, כתבו מרבינו שמואל דבמוחזק מודה סומכוס דהממע"ה, וכ"כ הגר"א שם ס"ק א' לדעת הרמב"ם שם סעיף ב', ועיין בטו"ז שם סעיף א' בדעת הרמב"ם. [7] עיין רש"י ב"מ ב' ב' ד"ה עליו. [8] ב"ק מ"ו ב', ועיין רש"י גיטין מ"ח ב' ד"ה המוציא, שהנלמד מהפסוק הוא דאורייתא, ובמפרשי הש"ס שם תמהו דהא במסקנא המקור מסברא דמאן וכאיב וכו', ועיין בשערי תורה ח"ב כלל י"ג פרט א' שהביא דברי המפרשים שכתבו ליישב דאף שסברא דאורייתא אפשר שצריך הפסוק דליתא לסומכוס או בברי ושמא או נגד חזקת ממון, ולאחר שדן בדבריהם נשאר בצ"ע, אך עיין הערה 6 מהגר"א דלפי הרמב"ם בזה אף סומכוס מודה. [9] קונטרס הספיקות כלל א' אות ח', וע"ע שערי ישר שער ה' פרק א' בביאור דבריו, (אבל בפרק ח' כתב השערי ישר דאף אם אין מוציאים מידו עצם הממון אינו שלו ורק להשתמשות נחשב שלו). [10] ראה שם כלל ב' אות א' דלפי הרמב"ם הל' בכורות פרק ב' הל' ו' אין מוציאים מידו ושאר הראשונים בסוגיא ב"מ ו' 'ב מוציאים מידו. [11] קונטרס הספיקות שם אות ח'. ולפי"ז י"ל שכוונת רש"י גיטין מ"ח ב' (עיין הערה 8) שנצרך פסוק לגוף הדין שהחזקת הדבר ברשותו להחשיב שלו, ולא רק מסברת דמאן דכאיב וכו' שבזה נשאר שלו רק מצד הספק דמאי חזית וכדפירש החת"ס אה"ע סי' פ' ד"ה חזקה, הסברא מאן דכאיב, אבל מלימוד הפסוק קבעה התורה שמוציאים מהתופס וממילא נעשה המחזיק לבעלים וממילא שלו הוא לקיים המצוה שבעינן 'לכם', ודו"ק, ועיין שו"ת רמ"ע מפאנו סי' פ' שהממע"ה נותן למוחזק בעלות גמורה. אכן עיין באמרי בינה הל' יו"ט סי' כ"א אות ד' ז' שדן בדברי השו"ת חמדת שלמה חו"מ סי' י' (ואו"ח סי' א' וסי' ב' בתשובה מהנתבות בזה) ואכמ"ל. [12] סי' רמ"א כ"ה סעיף ב' ובגר"א שם אות ט"ז ובליקוט.
הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
9.06.2015
#116
תגיות

חזקת מרא קמא

דיני חזקת ממון ב'

חזקת מרא קמא

בגליון קט"ו הוסבר דינו של ממון המוטל בספק כשהספק לבי"ד אינו מחמת טענותיהם (רק מחמת ספק בדין או במציאות), והממון ברשות אחד מבעלי הדין. להלן נבאר אם הנכס אינו ברשותו כעת אלא היה ברשותו מכבר (מרא קמא).

'חזקת מרא קמא' כשאינו ברשות של אחד

לא היה הנכס ברשות של אחד מהם ושניהם מסתפקים מיהו הבעלים (שמא ושמא), כגון בהמה מעוברת שהולידה ברשות שאינה של שניהם ולא ידוע אם הולידה לפני הקנין והעובר שייך למוכר, או לאחר הקנין והעובר שייך ללוקח, מחזיקים את הנכס ביד המוכר הואיל והוא ה'מרא קמא' (הבעלים הראשונים)[1], ויש אומרים שבזה יחלוקו[2], ורק אם המרא קמא טוען בוודאי שהנכס שלו מחזיקים אותו בידו אפילו כנגד המערער שטוען בוודאי הנכס הוא שלו (ברי וברי)[3], אבל אם המרא קמא מסתפק והמערער אומר ברי שהנכס שלו נחלקו הפוסקים האם גם בזה מעמידים את הנכס בחזקתו[4].

גדר מרא קמא

הפוסקים נחלקו במהות חזקה זו. יש שכתבו שחזקת מרא קמא אינו דומה לחזקת ממון של המוחזק בממון ברשותו, שאז הסברא נותנת שעל המוציא להביא ראיה להוציא מהמוחזק[5] ואילו המרא קמא אינו מוחזק בנכס כעת אלא היה מוחזק מכבר, ולכן לדעתם חזקת מרא קמא היא מדיני חזקה שבכל התורה שמעמידים דבר על חזקתו הראשונה[6], ומפני זה מעמידים הממון בחזקת הבעלים המוחזקים מכבר[7], אבל יש שכתבו שאין ללמוד ממון מאיסור אלא למדים חזקת מרא קמא מחזקת ממון בממון המוטל בספק שאין מוציאים מהמוחזק[8], ואף במרא קמא לא מוציאים ממי שהיה מוחזק מכבר בלי ראיה, שהמוציא מחבירו עליו הראיה[9].

ספק מרא קמא

בדין ודברים בין מוכר ולוקח האם נמכר הנכס הגדול או הקטן, ושני הדברים נמצאים ברשות שאינה של שניהם, נחלקו הפוסקים האם מחזיקים הגדול בחזקת המוכר שהוא המרא קמא[10]. יש שכתבו הואיל ואחד ודאי יצא מחזקת המרא קמא, בטילה החזקה שאי אפשר לספק חזקה שתכריע, ולכן אם הלוקח טוען ברי והמוכר אינו יודע זכה הלוקח[11], אבל יש שכתבו שהואיל וחזקת מרא קמא דומה לחזקת איסור דינו כבספק של איסור על שני דברים שדנים על כל אחד לחוד ושוב יש חזקה ודאי שתכריע, ולכן גם בחזקת מרא קמא דנים על כל אחד לחוד ומעמידים את הגדול בחזקת המוכר[12].

­

ספק מחמת טענותיהם:

מוחזק בממון ברשותו

כל נכס שביד אדם[13], אין לחוש שמא הנכס אינו שלו, לפיכך המערער נגד המחזיק וטוען שהוא הבעלים אבל אינו מביא ראיה לדבריו, מחזיקים את הנכס בידו, ואפילו אינו משיב למי שמערער בלי ראיה או מרא קמא[14]. פסק זה הוא פשיטא ואין צורך להוכיח זאת מאיזה לימוד או סברא בהלכה, שאם לא כן כל אחד יאמר לחבירו אתה חייב לי מבלי שיביא איזה ראיה לטענתו, ויצטרך המחזיק להתפשר עמו[15].

חזקה שכל מה שביד אדם שלו הוא

מאידך, אם הנכס היה ביד אחד ובא המערער ומביא ראיה שהיה מוחזק בנכס זה מכבר (מרא קמא), וטוען שהנכס בא ליד המחזיק בו שלא כדין, הואיל ויש למערער חזקת 'מרא קמא' יש לבית דין לברר האם הדין עמו. על זה אמרו בגמרא שהדין עם המחזיק היות ש'כל מה שתחת יד האדם שלו הוא' ד'אחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן' ובזה עדיף המחזיק בפועל מהמערער מכח חזקת מרא קמא[16].

הערות שוליים:
[1] רכ"ג סעיף ב' כשיטת הרא"ש ב"מ פ"ח סי' י"ח שפוסק כחכמים אפילו בשמא ושמא. [2] שם, יש מי שאומר, והוא שיטת הרמב"ם הל' מכירה פ"כ הל' י"א. [3] סמ"ע ס"ק ו' דזה לכו"ע, (אבל לא כרשב"ם ב"ב צ"ב ב'), ולפי' הב"ח בזה אף הרמב"ם פוסק כחכמים, ולפי הגר"א אף סומכוס מודה בברי. [4] רא"ש שם, ושם סעיף א' ורמ"א בסעיף ב', כתבו שהמרא קמא עדיף, ולטו"ז הדעה ב' במחבר סעיף ב' חולק, ועיין קונטרס הספיקות כלל א' אות ז', אמרי בינה טו"נ סי' ו'. [5] עיין ב"ק מ"ו ב' האי מאן דכאיב וכו', וראה גליון קט"ו בארוכה. [6] חולין י' ב', עיין גליון קט"ו הערה 1. [7] נתיבות סי' פ"ח ס"ק ד', קצות סי' ר"פ ס"ק ב', שב שמעתתא ש"ד פרק כ"ד, וכ"כ בשו"ת חת"ס אה"ע סי' פ'. ובפנ"י ב"מ ו' ב' ד"ה והא, כתב דלכן חזקה זו מכריע אף לאיסור. [8] עיין ב"ק מ"ו ב' שכלל זה נאמר על ממון המוטל בספק לבעלי הדין שאין מוציאים מהמוחזק , עיין גליון קט"ו הערה 6, 8. [9] קונטרס הספיקות כלל א' אות ה' ו', וכן משמע מהש"ך סוף סי' צ"א ד"ה ולענין, שכתב דחמ"ק הוא מטעם דכל היכא דאיתא ברשותא דמרה איתא, ועיין קונה"ס הנ"ל אות ח' ושער ישר שער ה' פרק א', וגליון קט"ו הערה 9. [10] ראה ב"מ צ"ט ב', סי' רכ"ג סעיף ד'. [11] תומים קיצור ת"כ ע', ונתיבות ע"ה ס"ק י"א, קמ"ח ס"ק ג'. [12] אמרי בינה טוען ונטען סי' ו', וכן בנחל יצחק סי' ע"ה סעיף י"ב ענף ג', אבל בהג"ה מחלק שרק אם לא נתברר מעולם שיצא מחזקתו הראשונה מעמידים בחזקת מרא קמא, עיי"ש. [13] ראה חידושי ר' שמעון שקאפ ב"ב סי' ל"ב ביאור נפלא בגדר חזקה תחת יד אדם שלו. [14] דהא מה שתפוס הוא כאנ"ס שהוא שלו כדמוכח משנים אוחזין ואם המערער אינו תפוס או אין לו חזקת מ"ק אין ספק לבי"ד, וכן פשוט בסי' קל"ג ס"א והלאה, שכל חילוקי הדין הם כשהמערער עכ"פ מרא קמא, כפי שיבואר להלן. ועיין קונטרס הספיקות כלל א' אות ז' דאפילו בטוען המערער ברי והמוחזק שמא עדיף חזקת ממון. [15] תוס' ב"ק ל"ה ב' ד"ה זאת, דזה אפילו לסומכוס שסובר שממון המוטל בספק חולקים. וכ"ה במרדכי ב"ק סי' נ', וכביאור התורת חיים ב"ק מ"ו ב' ד"ה מניין, דזה לכו"ע סברא פשוטה. ועיין הערה 16 דכל מוחזק אנ"ס שהוא שלו. [16] שבועות מ"ו ב', קל"ג סעיף א'. בגמרא נאמר טעם זה במטלטלין אבל ה"ה בקרקע לאחר ג' שנים, כמבואר בסי' ק"מ סעיף א'. אכן אין זו ראיה גמורה דהא גם המערער כנגדו יש לו חזקה זו, ועיין בשו"ת חת"ס חו"מ סי' ס"ז ד"ה ואינני, שכתב שהחזקה הוא מדין כאן נמצא כאן היה, ובחלק אה"ע ח"א סי' פ' ד"ה חזקה שני', כתב שאין חזקה שהוא שלו רק ששום אחד אינו יכול להוציאו מתחת ידו בלי ראיה, וכתב שלא מצא מקום ושום סברא לחזקה שכל מה שתחת יד אדם הוא שלו, ורק מסברא בב"ק מ"ו ב' האי מאן דכאיב וכו', ואפילו כשהמוחזק מסופק א"א להוציא מידו משום דמאי חזית וכו' שחובת ההוכחה על המוציא מחבירו ועליו הראיה, עיי"ש. אכן בריש שנים אוחזין מוכח שמחשיבים את התופס בדבר כאנ"ס שהוא שלו אפילו כנגד טענת ברי, והיינו דכן מוחלט לדון בבי"ד, ועיין הערה 14 בסופו מקונה"ס.
הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
16.06.2015
#117
תגיות

חזקה 'כל מה שביד אדם שלו הוא'

חזקה שכל מה שביד אדם שלו הוא

בגליון קט"ז מובא ש'כל מה שתחת יד האדם שלו הוא' ד'אחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן' ובזה עדיף המחזיק בפועל מהמערער מכח חזקת מרא קמא[1].

תפיסה הראוי לקנין

הפוסקים דנו באופן האחזקה בידו שעליה נאמר 'כל מה שתחת יד האדם שלו הוא'. יש שהוכיחו מהראשונים[2] שחזקה זו נאמרה כשמחזיק בדבר באופן שאילו בא לקנותו היה קונה, כגון מטלטלים בחצירו או ביתו שקונה בקנין חצר, שאז בתפיסתו אינו 'מחזיק' בעלמא אלא 'מוחזק', כי תפיסתו בקנין שעושה בעלות, מוכיח בעלות[3], אבל אם תפוס בדבר שלא בביתו כגון שיושב במכונית (קא"ר), שיש להסתפק האם בזה לבד קונה, אין די בתפיסה של המחזיק להוכיח בעלות לפיכך עדיף המרא קמא שיש לו חזקה ודאית להוכיח שכפי שהדבר היה שלו מכבר גם כעת הוא הבעלים[4].

שטר חוב נקנה רק במסירת השטר ליד הקונה עם שטר מכירה על המכר (כתיבה ומסירה)[5], לפיכך כתבו ראשונים שתפיסת הלוקח אינו ראיה שהוא מוחזק בשטר כדין, שהרי לא היה קונה באופן תפיסתו[6]. לפי זה נחלקו האחרונים שסוברים שדעת הראשונים היא שהמוחזק צריך שיתפוס בתפיסה הראויה לקנין, האם המוחזק שטוען נגד המרא קמא שקנה בקנין מסויים, חייב לתפוס את המטלטלים באופן שמועיל לקנין ההוא, או די אם תפיסה זו מועיל לקנות מטלטלים אלה במקום אחר[7], כגון המסיע מכונית (מטלטלים) ברשות הרבים, וזו משיכה שקונה רק בסימטא.

אכן יש חולקים על ההנחה של הפוסקים הנ"ל בדעת הראשונים שרק בתפיסה הראויה לקנין נאמר 'חזקה תחת ידו שלו הוא', ולדעתם כל התופס מטלטלים אפילו באופן שאינו ראוי לקנין נקרא מוחזק, מלבד בשטר שהדיון על החוב ולא על הנייר והרי לא שייך להחזיק בפועל את החוב, ולכן מה שמחזיק בשטר באופן שאינו ראוי לקנין לא נחשב שהוא מוחזק בחוב[8], או באופן שהתפיסה עצמה אינה תפיסה גמורה כגון ששניהם מחזיקים בה[9]

דברים שאינם עשויים להשאיל או להשכיר

'חזקה כל שתחת יד אדם שלו הוא' נאמר כאשר אין להסתפק שמא הדבר אינו של המחזיק, כגון שמחזיק חפצים אישיים או כלים של אומן שהם מטלטלים שאינם עשויים להשאיל או להשכיר[10], ובסתם באו לידו במכר או מתנה. גם אין להסתפק שמא באו לידו שלא כדין ולהצריך אותו שיביא עדים היאך באו לרשותו, שהרי הקונה מטלטלים בסתם אינו קונה בעדים[11]. בהיות שאינו חשוד לגנב, דנו הפוסקים האם די בזה להחזיק אותו כבעלים אפילו שותק ואינו משיב שהדבר שלו, או האם המחזיק צריך עכ"פ לטעון שהדבר שלו[12].

דברים שעשויים להשאיל ולהשכיר

ברם אם יש להסתפק שמא הנכס לא בא לידו במכר או מתנה, אין ראיה ממה שמחזיק בדבר שהנכס שלו הוא[13], לפיכך אם הכלים שבידו עשויים להשאיל או להשכיר[14] שיש לחוש שמא שאל או שכר הכלים או שהיו הבהמות בשדה שעשויים לילך משדה לשדה אחר ('גודרות')[15] או אם הוא יושב בקרקע בלי שטר או עדים והרי סתם קרקע נמכר בשטר או עדים, או שהוא אומן שעשוי להחזיק כלים שמסרו לו לתקן, והמערער מביא ראיה שהכלים היו שלו מכבר - והוא המרא קמא - וטוען שבאו ליד המחזיק בשאלה או בשכירות או נתנו לאומן לתקנו, בכל אלה צריך להביא ראיה נגד המרא קמא שהנכס בידו כדין[16].

האחרונים דנו האם המחזיק נאמן אפילו טוען שלא קנה את הנכס או קיבלו במתנה, אלא שהיה שלו מעולם, ומה שהמערער מביא ראיה שהדבר היה בידו מכבר, אינו מפני שאז היה שלו, אלא שהוא (המחזיק) השאיל לו[17].

הערות שוליים:
[1] ראה שם הערה 16 שאינה ראיה גמורה ומשו"ת חת"ס חו"מ סי' ס"ז ד"ה ואינני, שהחזקה מדין כאן נמצא כאן היה, ובחלק אה"ע ח"א סי' פ' ד"ה חזקה שני', שזה מסברא בב"ק מ"ו ב' האי מאן דכאיב וכו', עיי"ש. [2] עיין תוס' ב"מ ח' ב' ד"ה או דילמא, ובמלחמות כתובות פ"ה א', ועיין קונטרס הספיקות כלל ח' סי' א' מעוד ראשונים, ועיין הערה 7, 8, אבל עיין, ועיין הערה 8. [3] ראה שערי ישר שער ה' פרק ט"ו ד"ה ונראה, וד"ה וכן. [4] רא"ש ב"מ פרק א' סי' כ"ד, אבל ראה בפלפולא חריפתא אות ז', ובקונטרס הספיקות הנ"ל סי' א' ב', ועיין קצות סי' ר"ב סוף ס"ק ז' דבספק בקנין לא הוה מוחזק ע"פ בעלים אלא מעצמו, כלומר, שבזה התפיסה אינו הוכחה לבעלות כמוחזק אלא תפיסה כמחזיק (עיין הערה 3). [5] סי' ס"ו סעיף א'. [6] רמב"ן במלחמות כתובות פ"ה א'. [7] הקצות סי' ע"ב ס"ק כ' כתב שצריך שיתפוס בקנין שטוען שקנה והנתיבות ס"ק ל' כתב שדי שיתפוס בקנין שמועיל בעלמא לזה. [8] דברי משפט סי' נ' ס"ק ב' וסי' ע"ב ס"ק י', וקצות ר"ב ס"ק י', ועיין הערה 2 ממהרש"א עד"ז בשניהם מחזיקים. וע"ע תקפו כהן סי' י"ט. [9] מהרש"א בדעת התוס' ב"מ ח' ב' הנ"ל, שכתבו זאת רק בשניהם מחזיקים ועיין במהר"ם שי"ף שם שמקשה עליו, ובדברי משפט הנ"ל מיישב זאת. [10] שבועות מ"ו ב', קל"ג סעיף א'. [11] רשב"ם ב"ב מ"ב א' ד"ה אין להם. [12] הקצות קל"ג ס"ק א' כתב שצריך לטעון כמו בקרקע, אבל בעליות דרבינו יונה ב"ב כ"ח ב' לא כ"כ. [13] עיין הערה 1 שאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן אינו חזקה גמורה. [14] עיין סי' ע"ב סעיף י"ט לפי הרמב"ם היינו שתחילת עשייתם לכך כגון תכשיטין העשויים להשכיר לכלה להתקשט בהם, ולר"ת כל כלים הם בכלל עשויים להשאיל ולהשכיר אם הוא רגיל להשאיל ולהשכיר, מלבד מה שמקפידים שלא להשאיל מחמת חשיבותו, וכתב הרמ"א הכל תלוי בראות עיני הדיין, עיי"ש. [15] ב"ב ל"ו א'. [16] דהיינו במטלטלין אם עדים ראו החפץ בידו צריך להביא ראיה בעדים או שטר, וכשאין עדים שראו החפץ נאמן בטענת מיגו, ובקרקע בטענה וחזקת ג' שנים. [17] עיין דברי משפט קל"ג סעיף ה' שגם בזה נאמן המחזיק ובאבן האזל הל' שכנים פרק ב' הל' י"ח לא כ"כ.
הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
23.06.2015
#118

המוחזק והרוב

בגליון קי"ז התבאר שהחזקה ש'כל מה שתחת יד האדם שלו הוא' אינה מבררת שהנכס שלו היא, אלא שמפני 'המוציא מחבירו עליו הראיה' אין מוציאים מידו.

מוחזק שטוען שהנכס שבחזקתו אינו שלו

למרות זה כתבו הפוסקים שמפני החזקה ש'כל מה שתחת יד האדם שלו הוא' אף המחזיק עצמו אינו נאמן לומר שהנכס אינו שלו כשחב בזה לאחרים, כגון בעל חוב שבא לגבות חובו מנכסי הלוה, והלוה טוען שהנכס או המעות שבידו הם פיקדון או עיסקא, אעפ"כ גובה המלוה מפני החזקה שמה שתחת ידו של הלוה או המתעסק שלו  הוא[1]. הגם ש'כל מה שתחת יד האדם שלו הוא' אינה מבררת שהנכס שלו היא ועל כן טענת הלוה שהמעות האלה שבידו אינם שלו אינה סותרת את החזקה, מ"מ שעבוד המלוה על כל נכסים שנמצאים בחזקת הלוה כולל גם את הנכס שהלוה טוען שאינו שלו להיות בכלל חזקת המלוה, ואינו כמוציא מחבירו[2].

רוב בממון נגד המוחזק

בכל התורה הולכים אחר הרוב[3] מלבד בממון שקיי"ל שאין הולכים בממון אחר הרוב[4]. כלל זה שאין להוציא ממון מהמוחזק על ידי הרוב, נאמר למרות ש'רובא וחזקה רובא עדיף'[5].

להוציא מהמוכר על ידי רוב לאחר ששילם הלוקח

דוגמא בגמרא שאין הולכים בממון אחר הרוב להוציא ממון מהמוחזק הוא הקונה שור כשהרוב קונים שור לחרישה ונמצא שרק ראוי לשחיטה - כגון שהשור נגחן שאסור לקיימו חי מפני שהוא מזיק -, וכבר שילם בעד המקח, לא יכול הלוקח לטעון שהוא מרוב הלוקחים לחרישה להוציא מהמוכר שמוחזק במעות, שכאמור המוחזק עדיף מהרוב[6].

בטעם הדבר שאין הולכים בממון אחר הרוב להוציא ממון מהמוחזק, כתבו ראשונים שסומכים את המיעוט לחזקת ממון נגד הרוב שלא להוציא ממון ע"י הרוב[7]. יש שפירשו דבריהם שזה מפני הכלל ש'המוציא מחבירו עליו הראיה', והרוב אינו ראיה כנגד המוחזק בצירוף המיעוט[8], או עכ"פ כוח המוחזק בפנינו בצירוף המיעוט עדיף מהרוב[9] ויש שכתב שלמדים מהפסוק 'על פי שנים עדים יקום דבר' שאין להוציא ממון בלי עדים, ורוב אינו בירור כעדים[10].

לטעמים האמורים יש נפק"מ לדינא. דהיינו האם המוחזק עדיף רק מרוב שאינו לפנינו (רובא דליתא קמן) או אפילו מרוב שלפנינו (רובא דאיתא קמן), והאם המוחזק עדיף מרוב רק כשמוחזק לפנינו או אפילו אם הוא מוחזק במרא קמא[11], כפי שיבואר להלן בע"ה.

להוציא מהלוקח על ידי רוב לאחר הקנין

האחרונים דנו האם הכלל שאין להוציא עם רוב מהמוחזק, נאמר אף על מי שמוחזק בקיום המקח אבל לא מוחזק במעות, כגון שנמכר המקח בקנין (ובזה נעשה המוכר מוחזק בקיום המקח[12]) אבל הלוקח לא שילם עדיין ומוחזק במעות, ורוצה לבטל המקח בטענת מקח טעות כאשר הרוב מסייע את המוכר שלא היה מקח טעות.

הדיון הוא בלוקח שור שנמצא ראוי רק לשחיטה וכן קונים הרוב, אבל הלוקח שלא שילם עדיין אומר שקנהו לחרישה ורוצה לבטל המקח, שיש פוסקים[13] שגם בזה הלוקח יכול לבטל את המקח מפני שמוחזק במעות ואע"פ שהרוב קונים לשחיטה מסייע לחזקת המקח של המוכר, המוחזק במעות עדיף ממנו[14], כלומר, הלוקח שמוחזק לפנינו במעות עדיף בצירוף המיעוט מהמוכר שרק מוחזק בקיום המקח הגם שהרוב מסייעו[15] אבל יש שכתבו[16] שאין לבטל את המקח שכבר נקנה בקנין גמור ע"פ הרוב או אפילו רק ע"פ מחצה, כלומר, על המבטל את קיום המקח שנעשה בקנין ברור נאמר המוציא מחבירו עליו הראיה, ומה שהלוקח מוחזק במעות אינו ראיה לבטל את הקנין המקח[17].

 

 

הערות שוליים:
[1] עיין רמ"א סי' צ"ט סעיף א' וש"ך ס"ק ו', ועיין בערוך השולחן סעיף ו' שסיכם פרטי הדינים בזה. [2] שו"ת חת"ס אה"ע ח"א סי' פ'. [3] חולין י"א א' רובא דאיתא קמן מסנהדרין דאחרי רבים להטות, ועיין רש"י י"ב א' ד"ה פסח, ורא"ש שם סי' ט"ז דאף רובא דליתא קמן אפשר ללמוד מסנהדרין, או שזה הלל"מ. [4] ב"ב צ"ב ב' כשמואל, וב"ק כ"ז ב', והיינו ברובא דליתא קמן, כגון רוב קונין לחרישה, וגם ברובא דאיתא קמן מסקנת הפוסקים כן, כגון מי שהפקיד אצל חבירו טבעות זהב ועירבן עם שלו ונאבדה אחת מהן, יכול הנפקד לומר שלך נאבד גם אם הרוב היה משלו וכמבואר בתה"ד סי' שי"ד ורמ"א סי' רצ"ב סעיף י', ועיין הערה 8, ועוד יבואר בע"ה. [5] קדושין פ' א', וראה תוס' חולין י"א א' ד"ה מנא, ומהרש"א שם. המדובר בחזקה דמעיקרא, וראה להלן הערה 8. [6] ב"ב צ"ב א' מחלוקת רב ושמואל, והלכתא כשמואל בדיני שאין הולכים בממון אחר הרוב. [7] תוס' ב"ק כ"ז ב' ד"ה קמ"ל. [8] שו"ת רע"א קמא סי' ק"ו ותניינא סי' ק"ג אות ה' ע"פ התרומת הדשן סו"ס שמ"ט, אבל כתב דזה רק ביאור שמוחזק עדיף מרובא דליתא קמן. [9] שב שמעתתא ד' פרק כ"ד ובקצות ר"פ ס"ק ב' שרוב שלפנינו עדיף מחזקה דמעיקרא, אבל המוחזק כעת ב'חזקה דהשתא' שלפנינו עדיף בצירוף המיעוט מהרוב שלפנינו, וזה הסבר אף לעדיפות המוחזק על רובא דאיתא קמן, אבל כתב דלפי זה הרוב עדיף ממרא קמא. [10] שב שמעתתא שם פרק ח', ולפי הסבר זה עדיפות המוחזק הוא הן במוחזק בפנינו או רק המוחזק במרא קמא להיות עדיף הן מרובא דאיתא קמן או מרובא דליתא קמן. [11] ראה הערות 8,9,10. [12] עיין ערוך השולחן סי' רל"ב סעיף ל"ו. [13] נתיבות רל"ב ס"ק י"ב, ועיין בפתחי תשובה ס"ק י' מספר דגול מרבבה. [14] לפי הנתיבות מפני שמוחזק עדיף, אבל הדגמ"ר כתב הטעם דרובא לרדיא אינו רוב כמו שאר רוב. [15] ע"פ הערה 7, 8. וזה עולה יפה לפרש את הנתיבות אבל לא את הדגמ"ר. [16] פרישה רל"ב סעיף י"ח וסעיף כ"א כפי הדיוק בדברי הרמ"ה שהביא הטור שם, וכ"כ הב"ח שם סעיף י"ח. [17] ע"פ השמעתתא ד' הובא בהערה 10.
הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
29.06.2015
#119

המוחזק והרוב ב'

בגליון קי"ח נתבאר שבכל התורה הולכים אחר הרוב אפילו נגד החזקה ש'רובא וחזקה רובא עדיף'[1], מלבד בממון שקיי"ל שאין הולכים בממון אחר הרוב להוציא מן המוחזק[2]. אך ישנם אופנים שאף בממון הולכים אחר הרוב להוציא מהמוחזק.

הספק חל גם על דינים אחרים

הפוסקים דנו באם הרוב אינו מכריע לספק ממון בלבד אלא גם לדינים אחרים, האם הולכים אחר הרוב אפילו לגבי ממון[3]. לפי האמור יש שכתבו שמי שאינו יודע אם אביו היה ישראל או כהן או לוי חייב לפדות עצמו, הואיל והספק נוגע אף לשאר דיני כהונה כגון לטמאות למתים, וכאשר לזה הרוב מכריע שדינו כישראל, ג"כ לדיני ממון הולכים אחר הרוב שהם ישראל, וחייב בפדיון[4]. כמו כן נחלקו הפוסקים אם לא ידוע האם אמו בת כהן או לוי לחייבו בפדיון שאין הולכים בממון אחר הרוב[5].

רוב בדיני ממון

מדין תורה שפוסקים הדין בדיני ממונות על פי רוב דיינים שנאמר 'אחר רבים להטות', ומוציאים ממון על פיהם[6], לעומת זה כאמור, הלכה פסוקה היא שאין הולכים בממון אחר הרוב[7]. בהבדל בין הנושאים כתבו הראשונים נימוקים שונים, והם נפק"מ לדינא.

רוב שלפנינו ורוב שאינו לפנינו

בדיני רוב יש לחלק בין רוב שלפנינו ונודע שיעור הרוב (רובא דאיתא קמן), כגון רוב של דיינים, לעומת רוב שאינו לפנינו רק נודע מאומדן המציאות, כגון עיר של רוב ישראל (רובא דליתא קמן)[8].  

רוב שלפנינו בדיני ממונות

יש שכתבו שגם בדיני ממון יש לחלק בין שני סוגי רוב אלה, ממה שפוסקים הדין על פי רוב דיינים שהוא רוב דאיתא קמן להוציא מהמוחזק, ואילו ברוב דליתא קמן אין הולכים בממון אחר הרוב להוציא מהמוחזק.

לפי האמור, פקדון שנתערב בין הרבה חפצים של השומר שדומים לפקדון, ונאבד אחד החפצים, הואיל והרוב של 'איתא קמן' הוא של השומר הולכים בממון אחר הרוב שחפץ של השומר נאבד, והשומר אינו יוכל לפטור עצמו שהחפץ הנאבד הוא של המפקיד[9].לעומת זה כשידוע לנו מאומד המציאות שמשתמשים ברוב החפצים לצורך מסוים (רובא דליתא קמן), והלוקח טוען שקנה את החפץ לצורך זה ורוצה לבטל את המקח, ונמצא שאינו ראוי לדבר זה רק לשימוש שמיעוט חפצים ראויים לו, אין הולכים אחר הרוב, והדין עם המוכר שהמקח קיים אע"פ שהלוקח טוען שהוא מהרוב[10].

אולם רוב הפוסקים כתבו שגם ברובא דאיתא קמן אין הולכים בממון אחר הרוב להוציא מהמוחזק[11], ולכן לא יוכל המפקיד לחייב את השומר לומר שהחפץ שלו נאבד, וכן פסק הרמ"א[12]. לדעתם שונה הרוב של דיינים משאר רובא דאיתא קמן בדיני ממונות. יש שפירשו שאף בדיינים אין הולכים אחר הרוב שאף מיעוט הדיינים מסכימים שהדין נותן לפסוק כמו הרוב, ולכן המיעוט כמו שאינו[13].

רוב שאינו לפנינו בדיני ממונות

כבר נתבאר שברובא דליתא קמן הדין הוא שאין הולכים בממון אחר הרוב להוציא מהמוחזק[14]. ברם יש ראשונים שכתבו שאף ברובא דליתא קמן אם הרוב 'חשוב' הולכים אחר הרוב[15]. יש שפירש בביאור דבריהם שהמדובר בחפצים שברובם משתמשים לצורך מסוים, כגון שוורים שברובם משתמשים לחרישה, אבל הלוקחים שקונים רוב השוורים, כגון מאה שוורים, הם מיעוט לעומת הלוקחים שקונים חפצים אלה לצורך אחר, כגון שכל אחד קונה רק שור אחד לשחיטה, וכגון זה השימוש של רוב החפצים אינו רוב חשוב להכריע נגד השימוש של רוב הלקוחות שקונים לצורך אחר הגם שקונים מיעוט החפצים[16].

ויש שפירש דבריהם שבדבר שתלוי ברצון האדם אין הרוב חשוב להוציא ממון על פיו, כגון כשקונה לאיזה שימוש, שרצונו עלול להשתנות לשימוש אחר, אבל רוב התלוי בטבע כגון רוב בהמות כשירות הולכים אחר הרוב להוציא ממון שהלוקח אינו יכול לטעון לבטל המקח בטענה שמא הבהמה טריפה[17].

הערות שוליים:
[1] חולין י"א א'. [2] ב"ב צ"ב א', מחלוקת רב ושמואל, לרב מוציאים ע"פ רוב ולשמואל אין מוציאים, והלכה כשמואל, וראה גליון קי"ח הערות 7 והלאה ביאורי הפוסקים לדבר. ועיין תוס' בכורות כ' א' ד"ה ור' יהושע, דבממון שאין לו תובעים כגון מתנות כהונה וכן בשמא ושמא אף לרב אין הולכים בממון אחר הרוב. [3] הפלאה כתובות ט"ו ב', כ"ט א', שו"ת רעק"א תנינא סי' קכ"ט וסי' קמ"ח (ועיין הכתב והקבלה בחקותי כ"ז ל"ב בשם רעק"א ליישב בזה למה שוחט שניבל בשחיטה חייב לשלם ול"א דלמא שחט במקום נקב ואין הולכין בממון אחר הרוב), חידושי חתם סופר ב"ק כ"ז ב', ועוד הרבה אחרונים. [4] שו"ת גור אריה יהודה יו"ד סימן פ"ט. ועיין בשו"ת יביע אומר חלק ט' יור"ד סימן כ"ה שהביא דברי האחרונים בזה (אך כתב שסברת ההפלאה שנויה במחלוקת), ועיין מאחרוני זמנינו בשו"ת אגרות משה יו"ד סימן קפ"ח. ובזה הספק על האב לדיני כהונה מלבד חיוב פדיון ושונה מהספק האם אמו בת כהן או לוי שעליה הדיון רק לחיוב פדיון ובזה אפשר שאין הולכים בממון אחר הרוב. ועיין על הערה 5. [5] עיין בפ"ת יו"ד סי' ש"ה ס"ק ל"ב משו"ת צמח צדק סי' קכ"ה שפטור מפדיון, ובזה הספק רק עליה (לממון הפדיון) ובשו"ת אגרות משה הנ"ל הסתפק בזה, עיי"ש, וע"ע בקונטרס הספיקות כלל ו' אות ה' שהשיג על הצ"צ, אבל בחלקת יואב יו"ד כ"ו השיג עליו, (ועיין שו"ת אבני נזר יו"ד שצ"ג שצ"ד שצ"ח), ובשו"ת בנין ציון ח"א ק"ד, ק"ה. [6] שמות כ"ג ב', סנהדרין ג' ב'. [7] ראה הערה 2. [8] ראה המקורות בגליון קי"ח הערות 4,3. [9] ראה להלן הערה 12 שלפי הרמ"א בציור זה פטור. [10] עיין רשב"ם ב"ב צ"ג א' ד"ה והוא, ובשיטה מקובצת ב"ב צ"א ב' מגליון תוס', הובא בתרומת הדשן שי"ד בהג"ה. [11] ראה גליון קי"ח הערה 10 משב שמעתתא ד' פרק ח' שאין הולכים אחר הרוב שע"פ שנים יקום דבר. [12] רצ"ב סעיף י' ע"פ תרומת הדשן סי' שי"ד. [13] תוס' ב"ק כ"ז ב' ד"ה קמ"ל, קונטרס הספיקות כלל ו' כלל אות ב' ממהר"ם בן חביב, ועע"ש באות ג' ד'. [14] ראה הערה 2. [15] תוס' סנהדרין ג' ב' ד"ה דיני ממונות. [16] ב"ח סי' רל"ב סעיף כ"א, אבל בקונטרס הספיקות כלל ו' אות א' הקשה על זה. [17] שב שמעתתא ד' פרק ו.
הרב חיים קאהן
סימנים:
שנה:
תאריך:
מדור:
N/A
תשעה
7.07.2015
#120
תגיות

דיני רוב בממון

ספק בדעת המוכר והלוקח או ספק במציאות

בגליונות קודמים[1] התבאר שאין הולכים בממון אחר הרוב להוציא מהמוחזק. המדובר הוא בדו"ד שבין הצדדים שהוויכוח ביניהם הוא מה בדעתם בעת המקח, או מה היה המציאות בעת המקח. בכל אלה הדין הוא שאין בכוח הרוב לברר לנו מה היה בדעתם או להכריע מה היה המציאות. כגון, המוכר בהמה ונמצא נגחן כשרוב הקונים לוקחים בהמה לחרישה, וטוען הלוקח שהוא מהרוב וקנה לצורך זה, לא יכול הלוקח להוכיח מכוח הרוב שזו היתה דעתו בעת המקח ולהוציא מעותיו מהמוכר[2], וכן הטוען שנשא אלמנה שכתובתה מנה והיא טוענת שנשאה בתולה שכתובתה מאתיים, לא יכולה האישה לברר את המציאות שהייתה בתולה כשנשאה מכוח הרוב בתולות נישאות[3].

הכרעת רוב בלשון בני אדם

יש שכתבו בדעת הרמב"ם והמחבר[4] שהדין שונה לברר לשון בני אדם, כגון שבלשון רוב בני אדם 'בית' אינו הבית לבדו אלא הבית עם כל אשר בו, וטוען המוכר שישנם אנשים שבלשונם 'בית' פירושו הבית לבדו ולא מכר את תכולת הבית, הרוב קובע הלשון של בני אדם והדין הוא עם הלוקח, שאף המיעוט יודע שזו כוונת הלשון, ומנהג בני אדם, לקבוע כוונת הלשון כלשונם של רוב בני אדם, ולכן אינו דומה לדו"ד בין המוכר ללוקח לאיזה צורך קנו המקח או מה היה המציאות בעת עשיית המקח, שאז המוחזק יכול לטעון שכוונת המקח או המציאות היה של המיעוט[5]. אכן יש שפירשו בדעתם שהולכים אחר הרוב כשהמיעוט הוא מעט מאוד, שאז אין חוששין להם[6]. ויש שפירש שאם לא היה ידוע למוכר שיש מיעוט שמתחשבים בו לא יכול המוכר לומר שכוונתו היה כפי המיעוט הזה, וכגון דא עליו לפרש שהוא מהמיעוט[7].

מחיר המקח מסייע לרוב

כתבו ראשונים שאע"פ שאין הולכים בממון אחר הרוב, אבל אם דמי המכר מסייעים לרוב מוציאים מהמוחזק, לפיכך המוכר צמד, דהיינו העול שעל שני השוורים כשמוליכים אותם יחד, ודמיו מועטים, וטוען הלוקח שהמכר כולל גם הבהמות, ומחיר המקח מוכיח כדבריו[8], אזי אם רוב בני אדם כשקונים בהמות עם צמד קוראים לזה צמד, הדין עם הלוקח אפילו שכבר שילם למוכר ומוציא מהמוחזק[9].

רוב כשאין חזקת ממון  

אין הולכים בממון אחר הרוב להכריע נגד חזקה אבל אם החזקה אינה מתנגדת לרוב, מכריע הרוב. לפיכך שנים שהפקידו פיקדונות דומות ונאבדו כמה מהפיקדונות, מכריעים את הספק של מי נאבדו לפי רוב הפיקדונות[10].

רוב להכריע האם יש חזקת ממון

אין הולכים בממון אחר הרוב להוציא מהמוחזק, אבל אם הרוב מכריע שאין למחזיק חזקת ממון הולכים בממון אחר הרוב. לפיכך, במי שאינו ידוע מי הוריו (אסופי) או שההורים עצמם אינם יודעים אם הם בני ישראל, שאם דינו כישראל חייבים להחזיר לו אבדתו ואם דינו כגוי אסור להחזיר אבדתו[11], אם מצאו אותו במקום רוב ישראל מכריעים על פי רוב שהוא ישראל[12], ומחזירים לו אבדתו הגם שאסור להחזיר אבדת גוי[13], ופירשו הראשונים שאין אומרים שהמוצא אבדה אסור לו להחזיר האבדה מפני שהוא מוחזק באבדה וחזקתו עדיף מבעל האבדה שדינו כישראל הוכרע רק מכוח רוב ואין הולכים בממון אחר הרוב, כי אם הכרעת הרוב היא שבעל האבדה הוא ישראל התברר שהמוצא הוא כשאר מוצא אבדה שאינו בעל הממון ואינו מוחזק באבדה, ואף מצווה במצות השבת אבדה ולהגביה האבדה להחזירה לבעלים[14].

רוב נגד חזקת ממון של גוי

מאידך אם מצאו אותו במקום שרוב עכו"ם שהרוב מכריע שדינו כגוי, אסור להחזיר לו אבדתו, וגם אין לו חזקת ממון לפטור עצמו מחיובי ממון אלא מחייבים אותו כדין גוי להוציא ממנו ממון אף בדבר שאילו היה ישראל היה פטור, כגון אם שור תם שלו הזיק לישראל חייב לשלם נזק שלם[15] או אם בדיניהם מחייבים על גרמא ובדיננו פטור לשלם[16].

הערות שוליים:
[1] ראה גליונות קי"ח קי"ט. [2] רל"ב סעיף כ"ג. [3] ב"ב צ"ב ב', ועיי"ש שזה גם לשמואל שבעלמא הולכין בממון אחר הרוב, בזה איתרע ליה רובא במה שאין קול שיצאה בהינומא. [4] הל' מכירה פרק כ"ח הל' ט"ו, וכ"כ המחבר סי' רי"ח סעיף י"ט. [5] אבן האזל שם, וכן משמע דברי המ"מ שם פרק כ"ז הל' ב', עיי"ש, וכתב שהרמב"ם דחה את הסוגיא ב"ק כ"ז א' מפני הסוגיא בב"ב ע"ז ב' בצמד ובקר דאיכא נמי דקרו לבקר צמד ומוכח דברובא קרו בקר קובע הרוב, ונראה שזה מוכרח מדיוק לשון הרמב"ם שכתב 'במקום שיש מנהג הלך אחר המנהג ולשון בני אדם', הרי שהמנהג הוא לקבוע לשון בני אדם כפי הרוב ולכן אינו יכול לומר שהוא מהמיעוט, שדעת בנ"א על המנהג. ונראה שגם בזה צריך שיהיה ידוע שכן הוא המנהג אבל במקומות שידוע שאין המנהג לקבוע הלשון כפי רוב בני אדם הדין עם המוחזק, ועיין בערוך השולחן סי' רי"ח סעיף י"ט שנראה שפירש כן שכתב 'וכתב רבינו הב"י דכל אלו הדברים במקום שאין שם מנהג אבל במקום שיש מנהג הלך אחר המנהג ואחר לשון רוב אנשי המקום שהמנהג עיקר גדול במשא ומתן וכבר נתבאר זה בסי' רי"ד ורט"ו ורוב בלא מנהג יכול המוחזק לומר אני מן המיעוט [נ"ל]'. ולפי"ז י"ל שהסוגיא בב"ק איירי שאין המנהג לקבוע הלשון ואין הכרח שהרמב"ם דחה הסוגיא. [6] עיין ים של שלמה ב"ק פרק ג' סי' א'. ונראה, שאף לדבריו צ"ל שאף המיעוט מסכים שכן הוא כוונת הלשון, אלא שמצמצם זאת כשהמיעוט מעט מאוד. ועיין נחל יצחק סי' ס"א אות ב' ענף ד' שפירש דברי התוס' סנהדרין ג' ב' ד"ה דיני, שכתבו דברוב חשוב הולכים אחר הרוב, דהיינו שהמיעוט אינו מצוי ורק מיעוטא דמיעוטא, וצ"ע השיעור בזה ובסתמא הוא כפי ראות עיני הדיין. [7] נחל יצחק הנ"ל בביאור דברי הרמב"ם ושו"ע. [8] בסי' ר"כ סעיף ח' משמע דהיינו שהמחיר לצמד הוא בכדי שאין הדעת טועה, וברשב"א ב"ק כ"ז א' בתירוץ השני ומאירי שם כתבו אפילו באונאה יותר משתות. [9] תוס' ב"ב צ"ב א', וברמ"א ר"כ סעיף ח' מרמ"ה, אכן ראה ביאור הגר"א שם ס"ק י"א שיטה אחרת מרשב"ם שם. [10] רמ"א רצ"ב סעיף י' מתה"ד שי"ד. [11] סנהדרין ע"ו ב', סי' רס"ו סעיף א'. [12] מכשירין פרק ו' משנה ז'. [13] כתובות ט"ו ב' ובתוס' שם ד"ה להחזיר, שו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ל"ד. ו. [14] רשב"א כתובות ט"ו ב' ד"ה אם. [15] עיין כתובות שם, וכתב הרשב"א הנ"ל שאין לגוי חזקת ממון, וכ"כ עוד ראשונים בשיטה מקובצת שם, ועיין קצות סי' רנ"ח ס"ק א' שכתב הטעם ע"פ ב"ק ל"ח א' דראה ויתר גוים, וברי"ט אלגאזי בכורות פרק ב' אות ט"ז כתב דחזקת ממון בגוי תלוי במחלוקת האם גזל הגוי אסור, ועיין קונטרס הספיקות כלל ו' אות ד'. [16] פשוט ע"פ ב"ק קי"ג א'.