בהעלותך תשעט

19.06.2019
#318
בהעלותך
19.06.2019
#318
בהעלותך

מעשה שהיהשומר אבידה שמסרהרב אריה ליכטנשטיין

קו ההלכהמתעסק לעצמו בשעות העבודה

פסקי דיניםדיני אודיתא ב' - גדרי אודיתא#318