בחוקתי תשעט

30.05.2019
#315
בחוקתי
30.05.2019
#315
בחוקתי

מעשה שהיההתוספת למי?הרב אריה ליכטנשטיין

קו ההלכהמזיק כדור - ב'

פסקי דיניםדיני אגב ב' סוגי קרקע, דברים הנקנים#315