ואתחנן תשע"ט

15.08.2019
#327
ואתחנן
15.08.2019
#327
ואתחנן

מעשה שהיהטעותהרב אריה ליכטנשטיין

קו ההלכהשותפות

פסקי דיניםהמתנת זמן (ב), סוגי השותפות#327