ויחי תשעח

מעשה שהיהגמ"חהרב אריה ליכטנשטיין

קו ההלכהירושת בכור - ב'

פסקי דיניםתנאי החיוב במקום האבידה א'#244