כי תצא תשע"ט

10.09.2019
#331
כי תצא
10.09.2019
#331
כי תצא

מעשה שהיהעוברים דירההרב אריה ליכטנשטין

קו ההלכהשותפות וחלוקתה

פסקי דיניםגא"א בשני דברים וגדרי 'יש בו כדי חלוקה#331