כי תשא תשע"ה

3.03.2015
#103
כי תשא
3.03.2015
#103
כי תשא

מעשה שהיהשליחות במשלוח...הרב אריה ליכטנשטין

קו ההלכההקונה ריבית

פסקי דיניםדיני פיסוק דמים#103