מצורע תשע"ו

11.04.2016
#159
מצורע
11.04.2016
#159
מצורע

מעשה שהיהשאלה בספרהרב אריה ליכטנשטיין

קו ההלכההמאחרים לבוא - א'

פסקי דיניםנשכר לעבוד בנכס של אחרים#159