נשא תשעט

מעשה שהיהמציאה בתוך ספרהרב אריה ליכטנשטיין

קו ההלכהערבות עם שעבוד

פסקי דיניםדיני קנין אודיתא א' - אודיתא מטעם קנין או הודאה#317