עקב תשע"ט

מעשה שהיהשכירות שנפסקההרב אריה ליכטנשטיין

קו ההלכהטירחת השותף

פסקי דיניםסוגי שותפות (ב)#328