פנחס תשעט

מעשה שהיהאך בגורל יחלקהרב אריה ליכטנשטיין

קו ההלכהנפל מידו

פסקי דיניםחלוקת שותפות - דיני גוד או אגוד - א'#323