קרח תשעט

מעשה שהיהשותפים לנזקהרב אריה ליכטנשטיין

קו ההלכהאחריות

פסקי דיניםדיני קנין גורל א' - הדין בכללו ובדיני ממון#466