שופטים תשע"ט

4.09.2019
#330
שופטים
4.09.2019
#330
שופטים

מעשה שהיהאלו מציאותהרב אריה ליכטנשטין

קו ההלכהעץ חיים

פסקי דיניםחלוקה באינם שווים#330