תזריע תשע"ו

7.04.2016
#158
תזריע
7.04.2016
#158
תזריע

מעשה שהיהאל תמנע טוב מבעליוהרב אריה ליכטנשטיין

קו ההלכהאשר לא צוה אותם

פסקי דיניםהשטעה והטעיה במחיר#158